ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์โครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม รุ่นที่ 2

ประกาศมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์โครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม รุ่นที่ 2

ตามที่มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมได้ดำเนินการเปิดรับสมัครและคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม รุ่นที่ 2 ไปแล้วนั้น บัดนี้ทางกรรมการโครงการฯ ได้พิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ โครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม รุ่นที่ 2 รวมทั้งสิ้น 48 คน ดังนี้

1. วรัมพา เหลืองเพชรงาม
2. ชยาพร สะบู่ม่วง
3. ณัฐพงษ์ ภูแก้ว
4. เจริญมี แช่มช้อย
5. จุฬาลักษณ์ ฝากา
6. วุฒิเดช มนต์ชัยวิศาล
7. ธาราทิพย์ พสิฐเศวต
8. วทัญญู แสงแก้ว
9. ธีรภัทร์ คหะวงศ์
10. ทวีศักดิ์ ปิ
11. สุริยา สมสีลา
12. สุประภา ขันติวงศ์
13. ธีรดลย์ ศรีชาติ
14. อรรถกร เฉยทิม
15. กชกร ความเจริญ
16. ปภาวัฒน์ ปานบำรุง
17. วิษณุ ใยยอง
18. มานิตา สินครบุรี
19. สุพรรณา เริกกลาง
20. สุภาวดี เริกกลาง
21. ปานทิพย์ สมบัติเอี่ยม
22. พิศวพงษ์ แซ่วื่อ
23. วิจิตรา สารีแปลง
24. สุธาดา แสนฟ้างำ
25. วโรชา เหว่าดอนไผ่
26. ศศิประภา ไร่สงวน
27. วสันต์ เสตสิทธิ์
28. จิรวิชญ์ ฉิมมานุกูล
29. ทรรศวิทย์ ดวงทอง
30. วนิดา เซี่ยงกอ
31. หัถยา ตรึงจิตวิลาส
32. วิภาดา กองสินแก้ว
33. อนิรุทธ์ มูลวันดี
34. กวิสรา ดีนเมธาภรณ์
35. วีรชัย อู๋สมบูรณ์
36. ธษย วชิรวรากร
37. บุษพร จีนปาน
38. ไชยกานต์ เลิศนามเชิดสกุล
39. นิฐิพนธ์ คำยศ
40. ธรรมนิจ ศุภกิจเจริญ
41. ชลธิชา เจริญรัตน์
42. นฤมล กระจ่างดารารัตน์
43. พุธิตา ชัยอนันต์
44. ยุทธนา ลุนสำโรง
45. เรืองยศ กูดมา
46. พงษ์เทพ บุญกล้า
47. ทิวัตถ์ โตภานุรักษ์กุล
48. สุรัสวดี มณีวงษ์

กำหนดการสัมภาษณ์
วันอังคารที่ 14 มกราคม 2557 เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
ซอยรัชดาภิเษก 14 แขวง/เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หากไม่มาสัมภาษณ์ตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

แผนที่การเดินทางมายังมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

maptvs

ติดต่อ – สอบถามเพิ่มเติม
สำนักงานมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
โทร. 02 – 6910437 – 9
กฤษฎาธาร พันทวัน (เมื่อย)
โทร. 086 – 9834874