แอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย : AI 

ชื่อองค์กร : แอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย  (Amnesty International Thailand)
Website : https://www.amnesty.or.th/
Facebook : https://www.facebook.com/AmnestyThailand


ประเด็นที่องค์กรปฏิบัติงาน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน เช่น เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการชุมนุม นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ยุติโทษประหารชีวิต รณรงค์ต่อต้านการทรมานและบังคับสูญหาย และสิทธิมนุษยชนศึกษา

วัตถุประสงค์ขององค์กร
เพื่อส่งเสริมความสำนึกและยึดมั่นในคุณค่าตามหลักกการปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

กิจกรรมขององค์กรที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน
– งานรณรงค์ในประเด็นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในการชุมนุม
– งานอบรมและพัฒนาศักยภาพนักกิจกรรม
– งานสิทธิมนุษยชนศึกษา
– งานติดตามและรณรงค์เชิงนโยบาย
– งานพัฒนาสมาชิก
– งานสื่อสารองค์กร

ความท้าทาย/ข้อจำกัดขององค์กร
– ประเด็นสิทธิมนุษยชนยังเป็นเรื่องที่สังคมไทย มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน
– เป็นองค์กรที่รัฐจับตาเป็นพิเศษ
– ประเด็นที่ทำงานมีทั้งระดับในประเทศและต่างประเทศ และมีความหลากหลาย

บทบาท/หน้าที่ของอาสาสมัคร
ช่วยสนับสนุนฝ่ายรณรงค์ ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดความตระหนักรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน

พื้นที่ปฏิบัติงาน
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด(เมื่อมีกิจกรรม)

สวัสดิการสำหรับอาสาสมัคร
ประกันสังคม
– ประกันอุบัติเหตุ
– กองทุน wellbeing

คุณสมบัติอาสาสมัครที่จำเป็น
1. มีความรู้ ความเข้าใจและความสนใจในประเด็นสิทธิมนุษยชนที่หลากหลาย
2. สามารถสื่อสารและประสานงานได้
3. สามารถจัดการงานที่ได้รับมอบหมายได้ตามแผนงานที่ได้วางไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ ทำงานวันหยุดและเดินทางไปต่างจังหวัดได้ (เฉพาะบางกิจกรรม)

ความคาดหวังต่ออาสาสมัคร
– มีความมุ่งมั่นและเปิดใจรับการเรียนรู้สิ่งใหม่
– มีความรู้ ความเข้าใจในการทำงานองค์กรพัฒนาเอกชน
– มีความรับผิดชอบ อยู่ครบวาระ
– สามารถทำงานได้ตามมาตรฐานขององค์กร
– มีทักษะในการสื่อสารทั้งกับภายในและภายนอกองค์กร

แนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่อาสาสมัคร
เปิดโอกาสให้น้องได้เรียนรู้การทำงานในทุกฝ่ายขององค์กร
– มอบหมายโปรเจ็คให้น้องรับผิดชอบหลัก ตามประเด็นที่น้องความสนใจ

.
องค์กรที่เปิดรับอาสาสมัครนักสิทธิฯ รุ่น 16
โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน
คลิกสมัคร รุ่น 16