เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

(รับอาสาสมัคร 1 คน)
ที่อยู่องค์กร 501 ม.8 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180

ประเด็นที่องค์กรปฏิบัติงาน
ประเด็นการต่อสู้เรื่องสิทธิในที่ดินทำกิน ประชาธิปไตย

กิจกรรมขององค์กรที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน
1.) สนับสนุนการจัดการที่ดินและทรัพยากรโดยชุมชนในพื้นที่สมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน
2.) ส่งเสริมศักยภาพผู้นำ และสมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสานให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ และการดำเนินงานตามเป้าหมายขององค์กร เครือข่ายฯ
3.) การรณรงค์ ผลักดันนโยบายสาธารณะในการคุ้มครองสิทธิการจัดการที่ดิน และทรัพยากร และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
4.) การประสานความร่วมมือของภาคประชาชน และแนวร่วมในการทำงาน
5.) การให้คำปรึกษา และช่วยเหลือทางด้านคดีความกับสมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน และองค์กรชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

โครงการที่ขอรับอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน
โครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนานักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน

วัตถุประสงค์ของโครงการ
– ให้ความช่วยเหลือด้านคดีความกับสมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน
– สังเคราะห์บทเรียนการต่อสู้คดี และความไม่เป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม
– ประสานความร่วมมือในการทำงานกับสถาบันวิชาการ นักกฎหมาย และองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน
– พัฒนาข้อเสนอ และรณรงค์ผลักดันมาตรการทางนโยบายเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

กิจกรรมของโครงการ
– การให้ความช่วยเหลือด้านคดีความ
– การศึกษาวิจัย และสรุปบทเรียนการทำงาน
– การประสานความร่วมมือในการทำงาน
– การรณรงค์นโยบายสาธารณะ

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
สมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สถาบันวิชาการ นักกฎหมาย และองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน

บทบาท/หน้าที่ของอาสาสมัคร
– สนับสนุนให้ความช่วยเหลือด้านคดีความกับนักกฏหมายศูนย์ศึกษาและพัฒนานักกฏหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน
– สรุป และวิเคราะห์เอกสาร ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาคดีความ และความไม่เป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม ผ่านกรณีคดีที่ดินป่าไม้ของเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน
– สนับสนุนการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ของเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

รายละเอียดงานที่ให้อาสาสมัครลงไปปฏิบัติงาน
– การเตรียมคดีความ
– การจัดทำรายงานผลการศึกษาปัญหาคดีความ และความไม่เป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม
– การประสานงานองค์กรสิทธิมนุษยชน นักวิชาการ และนักกฎหมาย
– การสนุบสนุนงานระดับพื้นที่

พื้นที่ปฏิบัติงาน
พื้นที่สมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน จำนวน 26 กรณี 8 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ ขอนแก่น เลย ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ และสุรินทร์

คุณสมบัติอาสาสมัครที่จำเป็นสำหรับโครงการที่จะขอรับ
– มีความสนใจปัญหาความไม่เป็นธรรมทางสังคม และมีความศรัทธาในแนวทางประชาธิปไตย\
– สามารถลงปฏิบัติงานในพื้นที่ชนบทได้

องค์กรทั้งหมดที่เปิดรับ อาสาสมัครนักสิทธิฯ รุ่น 15

1. เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน /ชัยภูมิ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

2. โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่ /หนองบัวลำภู
THE PROJECT FOR PUBLIC POLICY ON MINERAL RESOURCES (PPM)
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

3. กลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก /ชลบุรี
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

4. สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้(สกต.) /สุราษฏร์ธานี
Southern Peasants’ Federation of Thailand (SPFT)
(รับอาสาสมัคร 2 คน)  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

5. มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา(พชภ.) /เชียงราย
(รับอาสาสมัคร 2 คน)  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

6. มูลนิธิเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /เชียงใหม่
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

7. ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น (ศพช.) /เชียงใหม่
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

8. มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) /นนทบุรี
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

9. Biothai : มูลนิธิชีววิถี /นนทบุรี
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

10. เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ /สมุทรสาคร
(รับอาสาสมัคร 1 คน)  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

11. มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน /กรุงเทพฯ
The foundation of transgender alliance for human rights
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

12. สมาคมนักกฏหมายสิทธิมนุษยชน /กรุงเทพฯ
Human Rights Lawyer Association (HRLA)
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

13. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน/กรุงเทพฯ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

14. ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม/กรุงเทพฯ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

15. มูลนิธิเพื่อพนักงานบริการ (Swing Thailand) /กรุงเทพฯ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

16. ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน /กรุงเทพฯ
Thai Lawyers for human Rights
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

17. อไซลัมแอคเซส ประเทศไทย /กรุงเทพฯ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก


ชวนร่วมบริจาคสมทบทุน เพื่อส่งต่อการแบ่งปัน

สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสังคม
สามารถบริจาคได้ที่บัญชี “กองทุนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม โดยมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม” ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 075-2142483

โครงการของ มอส.

.
ติดตามเรื่องราวของ มอส. คลิ๊ก
Facebook   Twitter  และ  Youtube

กลับสู่หน้าหลัก