มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน

The foundation of transgender alliance for human rights
(รับอาสาสมัคร 1 คน)
ที่อยู่องค์กร : เลขที่ 219 ชั้น 3 ตึก A อาคารปิยะเพลส หลังสวน ถนนหลังสวน เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

วัตถุประสงค์ และกิจกรรม ขององค์กร
มูลนิธิฯ มีเป้าหมายในการดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่รอบด้านของกะเทย สาวประเภทสองและคนข้ามเพศในประเทศไทย ภายใต้หลักการสิทธิมนุษยชนผ่านการขับเคลื่อนและผลักดันในเชิงนโยบาย เพื่อลดการตีตรา การปฏิบัติ การคุกคาม ความรุนแรงทางเพศ และการล่วงละเมิดทางเพศอันเนื่องมาจากความแตกต่างทางเพศสภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
– เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และให้ความคุ้มครองกะเทยในการมีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็นในสังคม
– เพื่อสร้างความเข้าใจและยอมรับในอัตลักษณ์ของกะเทย ในการอยู่ร่วมกันในสังคม
– เพื่อผลักดันเชิงนโยบายกับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคมและการยอมรับบทบาทของกะเทย
– เพื่อส่งเสริม พัฒนา ให้สังคมเข้าใจ และยอมรับ ในศักยภาพของกะเทย
– สร้างความร่วมมือกับองค์กรการกุศลและองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อสาธารณประโยชน์ทั้งในระดับภายในประเทศและระดับสากล

กิจกรรม  หรือโครงการที่องค์กร ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน
– การบริการวิชาการ โดยผ่านกระบวนการศึกษาวิจัยอย่างมีส่วนร่วมจากชุมชนคนข้ามเพศ และยกระดับเป็นความรู้วิชาการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชน สื่อมวลชน นักศึกษา นักวิชาการที่สนใจเรื่องสิทธิมนุษยชนของคนข้ามเพศ
– การขับเคลื่อนและผลักดันเชิงนโยบาย เพื่อให้เกิดการพิทักษ์ รับรองและคุ้มครองกะเทย สาวประเภทสอง และคนข้ามเพศ เช่น พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ส. 2558, กฎกระทรวงกลาโหม ระบุ “เพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำหนิด” กรณีการตรวจตเลือกทหารกองประจำการ และ (ร่าง) พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพศบุคคลในทะเบียนราษฎร เป็นต้น
– การรณรงค์และสื่อสารสาธารณะ การจัดกิจกรรมรณรงค์ เพื่อสื่อสารสร้างความรู้ ความตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของสิทธิมนุษยชนของคนข้ามเพศ ในวันสำคัญต่างๆ เช่น การสตรีสากล, วันยุติความรุนแรงต่อความหลากหลายทางเพศ, วันยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศสากล, วันรำลึกถึงคนข้ามเพศที่ถูกฆ่าสังหาร, วันสากลเพื่อหยุดระบคนข้ามเพศคือผู้ป่วยทางจิต, วันสิทธิมนุษยชนสากล เป็นต้น
– การพัฒนาศักยภาพแกนนำและคนทำงาน ในเรื่องสิทธิมนุษยชนผ่านการจัดอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนำคนข้ามเพศในชุมชุม ใน 4ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นในเรื่อง สิทธิมนุษยชน สิทธิทางเพศ และสิทธิผู้บริโภคสื่อ
– การให้คำปรึกษาช่วยเหลือและส่งต่อกรณีคนข้ามเพศถูกกระทำความรุนแรง การตีตรา และการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ผ่านช่องทาง Hotline และSocial network เพื่อให้คำปรึกษา ประเมินสถานการณ์ และส่งต่อกลไกหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดงานที่ให้อาสาสมัครไปปฏิบัติงาน
1.สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ภาควิชาการ ภาคส่วนองค์กรกำกับสื่อภาคส่วนองค์กรผลิตสื่อ ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคำนำหน้านาม และร่างพระราชบัญญัติการรับรองอัตลักษณ์เพศสภาวะของบุคคล
2.สร้างกลไกเครือข่ายผู้มีความหลากหลายทางเพศในภาคเหนือ กลางและตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคำนำหน้านาม รวมถึงการลงชื่อเข้าร่วมเปลี่ยนแปลงกฎหมายร่างพระราชบัญญัติการรับรองอัตลักษณ์เพศสภาวะของบุคคล
3.เผยแพร่เนื้อหาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการรับรองอัตลักษณ์เพศสภาวะของบุคคลต่อสาธารณะ

หน้าที่หลักของอาสาสมัคร
ปฏิบัติงานหนุนเสริมการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ผ่านโครงการ เช่น การติดต่อประสานงาน การจัดกิจกรรม การเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น.

พื้นที่ปฏิบัติงาน
เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

คุณสมบัติอาสาสมัคร
-มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นความหลากหลายทางเพศ
-มีความตั้งใจดีและเป็นมิตรต่อกลุ่มความหลากหลายทางเพศ
-มีแนวคิดเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชน


องค์กรทั้งหมดที่เปิดรับ อาสาสมัครนักสิทธิฯ รุ่น 15

1. เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน /ชัยภูมิ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

2. โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่ /หนองบัวลำภู
THE PROJECT FOR PUBLIC POLICY ON MINERAL RESOURCES (PPM)
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

3. กลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก /ชลบุรี
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

4. สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้(สกต.) /สุราษฏร์ธานี
Southern Peasants’ Federation of Thailand (SPFT)
(รับอาสาสมัคร 2 คน)  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

5. มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา(พชภ.) /เชียงราย
(รับอาสาสมัคร 2 คน)  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

6. มูลนิธิเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /เชียงใหม่
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

7. ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น (ศพช.) /เชียงใหม่
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

8. มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) /นนทบุรี
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

9. Biothai : มูลนิธิชีววิถี /นนทบุรี
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

10. เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ /สมุทรสาคร
(รับอาสาสมัคร 1 คน)  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

11. มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน /กรุงเทพฯ
The foundation of transgender alliance for human rights
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

12. สมาคมนักกฏหมายสิทธิมนุษยชน /กรุงเทพฯ
Human Rights Lawyer Association (HRLA)
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

13. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน/กรุงเทพฯ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

14. ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม/กรุงเทพฯ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

15. มูลนิธิเพื่อพนักงานบริการ (Swing Thailand) /กรุงเทพฯ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

16. ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน /กรุงเทพฯ
Thai Lawyers for human Rights
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

17. อไซลัมแอคเซส ประเทศไทย /กรุงเทพฯ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก


ชวนร่วมบริจาคสมทบทุน เพื่อส่งต่อการแบ่งปัน

สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสังคม
สามารถบริจาคได้ที่บัญชี “กองทุนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม โดยมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม” ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 075-2142483

โครงการของ มอส.

.
ติดตามเรื่องราวของ มอส. คลิ๊ก
Facebook   Twitter  และ  Youtube

กลับสู่หน้าหลัก