โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่


 THE PROJECT FOR PUBLIC POLICY ON MINERAL RESOURCES : PPM
(รับอาสาสมัคร 1 คน)
ที่อยู่องค์กร : 
28/190 ม. 2 ต.ลำผักกูด  อ.ธัญญบุรี  จ.ปทุมธานี 12110

วัตถุประสงค์ และกิจกรรม ขององค์กร
ทางโครการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่ มีวัตถุประสงค์ในการทำงาน ดังนี้
1.การติดตามและตรวจสอบนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรแร่ของประเทศไทย และผลัดดันให้ภาครัฐและภาคเอกชนเคารพหลักสิทธิมนุษยนชนและสิทธิชุมชน
2.การร่วมสนับสนุนขบวนการภาคประชาชนที่ลุกขึ้นมาอนุรักษ์ ปกป้อง และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน จากโครงการพัฒนาในประเด็นเหมืองแร่ โดยการอบรมให้ความรู้และข้อมูลต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจทั้งเรื่องของนโยบาย กฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน
3.การเก็บและรวบรวมข้อมูล เช่น ข้อมูลชุมชน ข้อมูลผลกระทบ และข้อมูลเชิงนิเวศวัฒนธรรม เพื่อนำมาศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นปัญหาในพื้นที่ นำไปสู่การเคลื่อนไหวรณรงค์และสื่อสารข้อมูลเหล่านั้นให้กับชาวบ้าน และคนทั่วไปได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรแร่มากขึ้น

กิจกรรม  หรือโครงการที่องค์กร ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน
ปัจจุบันทางโครงการ ได้มีพื้นที่ในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนขบวนการภาคประชาชนใน 6 พื้นที่ คือ พื้นที่เหมืองแร่ทองคำ จ.เลย พื้นที่เหมืองถ่านหินลิกไนต์ จ.ลำปาง  พื้นที่เหมืองแร่โปแตช จ.สกลนคร และ จ.ชัยภูมิ  พื้นที่เหมืองหินทราย จ.มุกดาหาร และพื้นที่เหมืองหินปูน จ.หนองบัวลำภู

รายละเอียดงานที่ให้อาสาสมัครไปปฏิบัติงาน
เก็บข้อมูลชุมชน และศึกษากระบวนการขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาในพื้นที่ เพื่อสื่อสารข้อมูลเหล่านั้นให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้เข้าใจร่วมกัน  และให้ความช่วยเหลือชาวบ้านในการทำงานด้านเอกสารต่างๆ ที่ต้องยื่นต่อหน่วยงานของรัฐ (อาจจะต้องลงพื้นที่จังหวัดอื่นๆ หากมีความจำเป็น)

หน้าที่หลักของอาสาสมัคร
ร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่โครงการ โดยต้องลงพื้นที่ไปปฏบัติหน้าที่ประจำอยู่ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

พื้นที่ปฏิบัติงาน
บ้านโชคชัย ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู

คุณสมบัติอาสาสมัคร
สามารถอยู่ในพื้นที่ร่วมกันกับชาวบ้านได้ และถ้าหากว่าสามารถทำงานร่วมกันกับทางโครงการได้อย่างน้อย 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ


องค์กรทั้งหมดที่เปิดรับ อาสาสมัครนักสิทธิฯ รุ่น 15

1. เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน /ชัยภูมิ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

2. โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่ /หนองบัวลำภู
THE PROJECT FOR PUBLIC POLICY ON MINERAL RESOURCES (PPM)
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

3. กลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก /ชลบุรี
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

4. สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้(สกต.) /สุราษฏร์ธานี
Southern Peasants’ Federation of Thailand (SPFT)
(รับอาสาสมัคร 2 คน)  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

5. มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา(พชภ.) /เชียงราย
(รับอาสาสมัคร 2 คน)  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

6. มูลนิธิเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /เชียงใหม่
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

7. ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น (ศพช.) /เชียงใหม่
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

8. มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) /นนทบุรี
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

9. Biothai : มูลนิธิชีววิถี /นนทบุรี
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

10. เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ /สมุทรสาคร
(รับอาสาสมัคร 1 คน)  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

11. มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน /กรุงเทพฯ
The foundation of transgender alliance for human rights
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

12. สมาคมนักกฏหมายสิทธิมนุษยชน /กรุงเทพฯ
Human Rights Lawyer Association (HRLA)
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

13. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน/กรุงเทพฯ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

14. ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม/กรุงเทพฯ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

15. มูลนิธิเพื่อพนักงานบริการ (Swing Thailand) /กรุงเทพฯ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

16. ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน /กรุงเทพฯ
Thai Lawyers for human Rights
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

17. อไซลัมแอคเซส ประเทศไทย /กรุงเทพฯ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก


ชวนร่วมบริจาคสมทบทุน เพื่อส่งต่อการแบ่งปัน

สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสังคม
สามารถบริจาคได้ที่บัญชี “กองทุนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม โดยมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม” ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 075-2142483

โครงการของ มอส.

.
ติดตามเรื่องราวของ มอส. คลิ๊ก
Facebook   Twitter  และ  Youtube

กลับสู่หน้าหลัก