มูลนิธิเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


(รับอาสาสมัคร 1 คน)
ที่อยู่องค์กร : 179 หมู่ 1 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

วัตถุประสงค์ และกิจกรรม ขององค์กร
1. ศึกษาวิจัยกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2. ส่งเสริมการศึกษาและจัดอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3. ส่งเสริมการใช้สิทธิ เสรีภาพ ในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
4. ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและชุมชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ จากปัญหาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
5. เสนอแนะนโยบายหรือกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชนต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
6. สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน
7. ดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์ หรือความร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์
8. ยึดหลักว่ามูลนิธิเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่เป็นอิสระ ไม่ฝักใฝ่หรือเป็นตัวแทนผลประโยชน์หรือเป็นเครื่องมือแสวงหาอำนาจของพรรคการเมือง หรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ และไม่ทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเมืองฯลฯ

กิจกรรม  หรือโครงการที่องค์กร ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน
ติดตามการลงทุนของนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนในประเทศลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ โดยติดตามโครงการการลงทุนขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน, ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะผลกระทบจากการลงทุนที่ส่งผลกระทบข้ามพรมแดน ทำร่วมกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่อย่างใกล้ชิด เช่นโครงการเขื่อน โครงการเหมือง สนับสนุนและทำงานร่วมกับเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน

โครงการที่อาสาสมัครเข้าไปปฏิบัติงาน
ยุติเหมืองแร่อมก๋อย

เป้าประสงค์ของโครงการ
“ผู้เฒ่าไร้รัฐไร้สัญชาติ” เข้าถึงกระบวนการพิสูจน์ และพัฒนาสถานะบุคคล เพื่อการเข้าถึงสิทธิสุขภาพและสวัสดิการสังคม

วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเก็บข้อมูลนำไปเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การแก้ไขกฎหมาย นโยบาย หรือนำไปสู่การแก้ไขปัญหา เยียวยา แก่ผู้ได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบต่อไป รวมทั้งเก็บข้อมูลเพื่อเป็นฐานในการฟ้องคดี

กิจกรรม
ลงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างศักยภาพแก่ชุมชน โดยผ่านกิจกรรมประชุม อบรม รวมทั้งการศึกษาเอกสารรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
ชุมชนบริเวณรอบเหมืองถ่านหินและชุมชนที่อยู่ระหว่างเส้นทางขนส่งถ่านหิน

รายละเอียดงานที่ให้อาสาสมัครไปปฏิบัติงาน
ติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณ์โครงการ รวบรวมข้อมูลพื้นที่กับกลุ่มเยาวชนเพื่อนำไปใช้เป็นฐานในการคัดค้านและฟ้องร้องต่อไป

หน้าที่หลักของอาสาสมัคร
ลงพื้นที่ทำงานกับชุมชน ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงทำงานร่วมกับองค์กร partner เพื่อติดตามกรณีปัญหาร่วมกัน รวบรวมประเด็นปัญหาทางข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการติดตาม
สนับสนุนและทำงานร่วมกับฝ่ายกฎหมายและช่วยสนับสนุนและทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่น ๆ ในองค์กร

พื้นที่ปฏิบัติงาน
จังหวัดเชียงใหม่

คุณสมบัติอาสาสมัคร
จบกฎหมาย
สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด ติดต่อกันหลายวันได้ (การลงพื้นที่บางครั้งอาจตรงกับวันหยุด)
สามารถทำงานเป็นทีมได้
สามารถทำงานจนครบกำหนดระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครได้
สามารถทำงานกับความหลากหลายทางชาติพันธุ์ที่มีความแตกต่างทางภาษา วัฒนธรรมได้


องค์กรทั้งหมดที่เปิดรับ อาสาสมัครนักสิทธิฯ รุ่น 15

1. เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน /ชัยภูมิ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

2. โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่ /หนองบัวลำภู
THE PROJECT FOR PUBLIC POLICY ON MINERAL RESOURCES (PPM)
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

3. กลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก /ชลบุรี
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

4. สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้(สกต.) /สุราษฏร์ธานี
Southern Peasants’ Federation of Thailand (SPFT)
(รับอาสาสมัคร 2 คน)  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

5. มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา(พชภ.) /เชียงราย
(รับอาสาสมัคร 2 คน)  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

6. มูลนิธิเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /เชียงใหม่
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

7. ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น (ศพช.) /เชียงใหม่
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

8. มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) /นนทบุรี
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

9. Biothai : มูลนิธิชีววิถี /นนทบุรี
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

10. เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ /สมุทรสาคร
(รับอาสาสมัคร 1 คน)  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

11. มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน /กรุงเทพฯ
The foundation of transgender alliance for human rights
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

12. สมาคมนักกฏหมายสิทธิมนุษยชน /กรุงเทพฯ
Human Rights Lawyer Association (HRLA)
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

13. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน/กรุงเทพฯ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

14. ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม/กรุงเทพฯ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

15. มูลนิธิเพื่อพนักงานบริการ (Swing Thailand) /กรุงเทพฯ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

16. ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน /กรุงเทพฯ
Thai Lawyers for human Rights
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

17. อไซลัมแอคเซส ประเทศไทย /กรุงเทพฯ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก


ชวนร่วมบริจาคสมทบทุน เพื่อส่งต่อการแบ่งปัน

สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสังคม
สามารถบริจาคได้ที่บัญชี “กองทุนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม โดยมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม” ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 075-2142483

โครงการของ มอส.

.
ติดตามเรื่องราวของ มอส. คลิก
Facebook   Twitter  และ  Youtube

กลับสู่หน้าหลัก