กลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก

(รับอาสาสมัคร 1 คน)
ที่อยู่องค์กร : 272/142 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

วัตถุประสงค์ และกิจกรรม ขององค์กร
1. ส่งเสริมสิทธิในการรวมกลุ่มของผู้ใช้แรงงานในการรวมกลุ่มกัน จัดตั้งองค์กรสหภาพแรงงานและการเจรจาต่อรองร่วมภายในสถานประกอบการ
2. รับเรื่องร้องทุกข์ปัญหาการละเมิดสิทธิของคนงาน เช่น ปัญหาการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม การเจ็บป่วยจากการทำงาน การใช้แรงงานเด็ก การละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติ
3. จัดกิจกรรมให้การศึกษากับผู้นำแรงงานเรื่องการบริหารสหภาพแรงงานและกกหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง
4. ติดตามเฝ้าระวังปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลกระทบที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม
5. เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

กิจกรรม  หรือโครงการที่องค์กร ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน
– เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะทำงานกลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออกตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาการเลิกจ้างและการละเมิดสิทธิแรงงาน ให้คำแนะนำแรงงานที่ถูกละเมิดสิทธิเพื่อยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน, คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ หรือยื่นฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน
– จัดทำข้อมูลขององค์กรของสหภาพแรงงานในพื้นที่ภาคตะวันออก เป็นต้น

โครงการที่อาสาสมัครเข้าไปปฏิบัติงาน
การปกป้องสิทธิแรงงานตามหลักจรรยาบรรณทางการค้าของทุนข้ามชาติให้กับแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
สนับสนุนปกป้องสิทธิตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการป้องกันการละเมิดสิทธิแรงงานตามหลักจรรยาบรรณทางการค้า ของทุนข้ามชาติให้กับแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ

กิจกรรม
1. รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาการเลิกจ้างและการละเมิดสิทธิแรงงาน
2.ให้คำแนะนำแรงงานที่ถูกละเมิดสิทธิเพื่อยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน, คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ หรือยื่นฟ้องต่อศาลแรงงาน
3.จัดทำข้อมูลขององค์กรของสหภาพแรงงานในพื้นที่ภาคตะวันออก
4. ส่งเสริมให้เกิดการรวมตัวกันของลูกจ้างให้จัดตั้งองค์กรสหภาพแรงงานในสถานประกอบการ
5.ติดตามเฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุตสาหกรรมและการป้องกันความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงช่วยเหลือให้ลูกจ้างที่เจ็บป่วยจากการทำงานให้เข้าถึงสิทธิตามกฎหมาย

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
1. สมาชิกสหภาพแรงงานซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก
2. พนักงานทั่วไปที่ได้รับผลกระทบหรือถูกละเมิดสิทธิแรงงาน และไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการจ้างงานในพื้นที่ภาคตะวันออก
3. ประชาชนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบภายใต้แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC)

รายละเอียดงานที่ให้อาสาสมัครไปปฏิบัติงาน
1.รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาการเลิกจ้างและการละเมิดสิทธิแรงงาน
2.จัดทำข้อมูลขององค์กรของสหภาพแรงงานในพื้นที่ภาคตะวันออก
3. ให้คำแนะนำกรณีลูกจ้างถูกละเมิดสิทธิแรงงาน
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่หลักของอาสาสมัคร
– เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะทำงานกลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออกตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาการเลิกจ้างและการละเมิดสิทธิแรงงาน ให้คำแนะนำแรงงานที่ถูกละเมิดสิทธิเพื่อยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน, คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ หรือยื่นฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน
– จัดทำข้อมูลขององค์กรของสหภาพแรงงานในพื้นที่ภาคตะวันออก เป็นต้น

พื้นที่ปฏิบัติงาน
1. นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง
2. นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
3. นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
4. นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

คุณสมบัติอาสาสมัคร
1. การศึกษาปริญญาตรี
2. มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานหรือสนเกี่ยวกับปัญหาแรงงานจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
3. สามารถเดินทางไปทำงานนอกพื้นที่หรือพื้นที่ต่างจังหวัดได้
4. สามารถขับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลได้ และมีใบขับขี่จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถยอมรับเงื่อนไขในการทำงานได้ว่าไม่มีเวลาที่แน่นอนในการทำงาน รวมถึงวันหยุดหรือเวลาผักผ่อนที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
6.สามารถเดินทางได้ทั้งรถขนส่งสาธารณะได้กรณีสำนักงานไม่สามารถจัดหารถให้ได้
7.รับประทานอาหารได้ทุกประเภท และเวลาในการรับประทานอาหารไม่แน่นอน
8. สามารถทำงานด้านเอกสารบันทึกข้อมูลรวมถึงการประสานงานต่างๆกับองค์กรที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
9. สามารถเข้าร่วมชุมนุมกรณีมีการนัดหยุดงานของพนักงานหรือการชุมนุมของขบวนการภาคประชาชนได้
10. มีความเชื่อมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย


องค์กรทั้งหมดที่เปิดรับ อาสาสมัครนักสิทธิฯ รุ่น 15

1. เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน /ชัยภูมิ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

2. โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่ /หนองบัวลำภู
THE PROJECT FOR PUBLIC POLICY ON MINERAL RESOURCES (PPM)
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

3. กลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก /ชลบุรี
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

4. สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้(สกต.) /สุราษฏร์ธานี
Southern Peasants’ Federation of Thailand (SPFT)
(รับอาสาสมัคร 2 คน)  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

5. มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา(พชภ.) /เชียงราย
(รับอาสาสมัคร 2 คน)  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

6. มูลนิธิเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /เชียงใหม่
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

7. ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น (ศพช.) /เชียงใหม่
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

8. มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) /นนทบุรี
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

9. Biothai : มูลนิธิชีววิถี /นนทบุรี
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

10. เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ /สมุทรสาคร
(รับอาสาสมัคร 1 คน)  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

11. มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน /กรุงเทพฯ
The foundation of transgender alliance for human rights
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

12. สมาคมนักกฏหมายสิทธิมนุษยชน /กรุงเทพฯ
Human Rights Lawyer Association (HRLA)
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

13. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน/กรุงเทพฯ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

14. ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม/กรุงเทพฯ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

15. มูลนิธิเพื่อพนักงานบริการ (Swing Thailand) /กรุงเทพฯ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

16. ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน /กรุงเทพฯ
Thai Lawyers for human Rights
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

17. อไซลัมแอคเซส ประเทศไทย /กรุงเทพฯ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก


ชวนร่วมบริจาคสมทบทุน เพื่อส่งต่อการแบ่งปัน

สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสังคม
สามารถบริจาคได้ที่บัญชี “กองทุนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม โดยมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม” ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 075-2142483

โครงการของ มอส.

.
ติดตามเรื่องราวของ มอส. คลิก
Facebook   Twitter  และ  Youtube

กลับสู่หน้าหลัก