มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา(พชภ.)

(รับอาสาสมัคร 2 คน)
ที่อยู่องค์กร :
 129/1 ซอย 4 หมู่ 4 บ้านป่างิ้ว ตำบล รอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000
เว็ปไซค์ : http://www.hadf1985.org/

วัตถุประสงค์ และกิจกรรม ขององค์กร
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตภูเขาและชุมชนอื่นๆ ร่วมมือกับหน่วยงานราชการและองค์การต่างๆ ในการสนับสนุนให้เป็นชุมชนที่พึ่งตนเองได้  ชุมชนในเขตภูเขาและชุมชนอื่น ๆ เห็นคุณค่าและภูมิใจในวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน โดยมีการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างเหมาะสมส่งเสริมให้เห็นความสำคัญและมีการอนุรักษ์ธรรมชาติ สนับสนุนบุคคลที่เข้าไปทำงานกับชุมชนในเขตภูเขาและชุมชนอื่น ๆ ด้วยความอุทิศตนและศรัทธาดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์โดยสนับสนุนและร่วมมือกับบุคคลและองค์กรอื่น ๆ

กิจกรรม  หรือโครงการที่องค์กร ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน
ปัจจุบันทางมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขามีการดำเนินงานในเรื่องของ งานพัฒนาสิทธิสถานะผู้เฒ่าไร้สัญชาติและกลุ่มคนที่ขาดสิทธิในการดำเนินชีวิตประสบปัญหาไร้รัฐไร้สัญชาติ งานส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมสุขภาวะและการบริโภคของเยาวชนชุมชน งานสนับสนุนเครือข่ายต่างๆ อาทิ เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำโขง เป็นต้น

โครงการที่อาสาสมัครเข้าไปปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาสุขภาวะผู้เฒ่าไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ในพื้นที่พรมแดนไทย-พม่า และ ไทย-ลาว

เป้าประสงค์ของโครงการ
“ผู้เฒ่าไร้รัฐไร้สัญชาติ” เข้าถึงกระบวนการพิสูจน์ และพัฒนาสถานะบุคคล เพื่อการเข้าถึงสิทธิสุขภาพและสวัสดิการสังคม

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของผู้เฒ่าไร้รัฐไร้สัญชาติ
2. เพื่อทดสอบ และปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาสถานะบุคคลของผู้เฒ่าไร้รัฐไร้สัญชาติ

กิจกรรม
1. เก็บข้อมูลทำกรณีศึกษา ของผู้เฒ่าไร้รัฐไร้สัญชาติ ใน 3 พื้นที่เป้าหมาย คือ พรมแดนไทยพม่า และพรมแดนไทยลาว จังหวัดเชียงราย รวม 6 กรณี และหนุนเสริมการเรียนรู้และให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการสำหรับการพัฒนาสถานะบุคคล สำหรับกลุ่มผู้เฒ่าไร้สัญชาติ
2. พัฒนาและผลักดันข้อเสนอทางวิชาการ ต่อนโยบายและกระบวนการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของผู้เฒ่าไร้สัญชาติ อาทิ คณะทำงาน ทำงานร่วมกับนักวิชาการด้านกฎหมายสถานะบุคคล โดยเฉพาะ บางกอกคลินิก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อจัดทำข้อเสนอทางวิชาการในประเด็นอายุของการเป็นผู้เฒ่า เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย โดยทำงานร่วมกับภาคี นักวิชาการ และจัดเวทีร่วมกับนักวิชาการและประสานนโยบาย ประชุมหารือ พร้อมทั้งการประสานงานในระดับนโยบาย
3. เวทีสุขภาวะและสถานะบุคคลของผู้เฒ่าไร้รัฐไร้สัญชาติ เป็นการต่อยอดการดำเนินการที่ผ่านมา เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาผู้เฒ่าไร้สัญชาติ ในบริบทต่างๆ ในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อสร้างให้เป็นเวทีที่ชุมชน-ผู้ประสบปัญหา ได้พบกับภาครัฐ ทั้งฝ่ายทะเบียนในพื้นที่ (ทั้งระดับอำเภอและจังหวัด) และระดับนโยบายประเทศ โดยที่ผ่านมางานดังกล่าวในทุกครั้งได้รับความสนใจ และความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยในเวทีจะมีการนำเสนอกรณีศึกษาที่ชัดเจน รวมทั้งมีข้อเสนอทางวิชาการที่เป็นรูปธรรม และเกิดผลการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
4. งานสื่อสารสาธารณะ เผยแพร่ข้อมูลออกสู่สาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจของสังคม ส่งข้อมูล-สถานการณ์เด่นและกรณีศึกษาให้แก่สื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเรื่องราวออกสู่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
ผู้เฒ่าหรือผู้สูงอายุ ที่อยู่ในสถานะขาดสิทธิอยู่ในสถานะ ไร้รัฐ ไร้สัญชาติ  ในกลุ่มคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ 3 กลุ่ม ได้แก่
1.กลุ่มคนที่ตกสำรวจ
2.กลุ่มที่มีบัตรประจำตัวขึ้นต้นด้วยเลข 6 เป็นผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีสถานะทางทะเบียน และ
3.กลุ่มที่มีบัตรประจำตัวขึ้นต้นด้วยเลข 0 ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย แต่มีใบสำคัญแสดงถิ่นที่อยู่อาศัยถาวร
“ผู้เฒ่าไร้สัญชาติเหล่านี้จะมีปัญหาในการขอรับบริการต่างๆ จากรัฐ โดยเฉพาะการบริการสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล ขณะเดียวกันก็ไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยผู้สูงอายุเพราะตามกฎหมาย ผู้ที่มีสิทธิได้เบี้ยผู้สูงอายุจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เป้าหมายหลักคือการพิสูจน์หลักฐานว่า ผู้เฒ่าเหล่านี้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยเพื่อขจัดปัญหาเรื่องความไร้รัฐ ไร้สัญชาติให้แก่ผู้เฒ่าในประเทศไทย โดยให้เริ่มในพื้นที่ อ.แม่ฟ้าหลวง และ อ.แม่จัน จ.เชียงราย เป็นอำเภอต้นแบบในการหาแนวทางแก้ปัญหา

รายละเอียดงานที่ให้อาสาสมัครไปปฏิบัติงาน
ลงพื้นที่ในการปฏิบัติงานพัฒนาสิทธิสถานะบุคคลผู้เฒ่าไร้สัญชาติ  ในหมู่บ้านเป้าหมายใน จ.เชียงราย งานสนับสนุนเครือข่ายภาคประชาสังคม และงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม

หน้าที่หลักของอาสาสมัคร
ร่วมในการทำงานของโครงการพัฒนาสถานะบุคคลผู้เฒ่าไร้สัญชาติ และงานอื่นๆ ของมูลนิธิ

พื้นที่ปฏิบัติงาน
เขตพื้นที่ อำเภอแม่จัน อำเภอแม่สาย อำเภอแม่ฟ้าหลวงและอำเภออื่นๆใน จังหวัดเชียงราย

คุณสมบัติอาสาสมัคร
มีจิตใจรักในงานเชิงสังคม มีจิตสาธารณะ
ต้องการใช้ความรู้ความสามารถในการทำงานเพื่อสังคม
มีทัศนะคติที่ดีต่อการทำงานให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ในรูปแบบต่างๆ ทั้งใช้แรงงานกาย และแรงสมอง
สนุกกับความท้าทายของงาน
เห็นความสำคัญของงานในทุกระดับในองค์กร ตั้งแต่คนขับรถ แม่บ้าน แม่ครัว เสมียน งานข้อมูล และงานบริหาร
และพร้อมที่จะเรียนรู้เสมอ


องค์กรทั้งหมดที่เปิดรับ อาสาสมัครนักสิทธิฯ รุ่น 15

1. เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน /ชัยภูมิ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

2. โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่ /หนองบัวลำภู
THE PROJECT FOR PUBLIC POLICY ON MINERAL RESOURCES (PPM)
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

3. กลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก /ชลบุรี
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

4. สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้(สกต.) /สุราษฏร์ธานี
Southern Peasants’ Federation of Thailand (SPFT)
(รับอาสาสมัคร 2 คน)  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

5. มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา(พชภ.) /เชียงราย
(รับอาสาสมัคร 2 คน)  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

6. มูลนิธิเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /เชียงใหม่
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

7. ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น (ศพช.) /เชียงใหม่
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

8. มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) /นนทบุรี
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

9. Biothai : มูลนิธิชีววิถี /นนทบุรี
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

10. เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ /สมุทรสาคร
(รับอาสาสมัคร 1 คน)  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

11. มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน /กรุงเทพฯ
The foundation of transgender alliance for human rights
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

12. สมาคมนักกฏหมายสิทธิมนุษยชน /กรุงเทพฯ
Human Rights Lawyer Association (HRLA)
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

13. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน/กรุงเทพฯ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

14. ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม/กรุงเทพฯ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

15. มูลนิธิเพื่อพนักงานบริการ (Swing Thailand) /กรุงเทพฯ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

16. ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน /กรุงเทพฯ
Thai Lawyers for human Rights
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

17. อไซลัมแอคเซส ประเทศไทย /กรุงเทพฯ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก


ชวนร่วมบริจาคสมทบทุน เพื่อส่งต่อการแบ่งปัน

สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสังคม
สามารถบริจาคได้ที่บัญชี “กองทุนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม โดยมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม” ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 075-2142483

โครงการของ มอส.

.
ติดตามเรื่องราวของ มอส. คลิก
Facebook   Twitter  และ  Youtube

กลับสู่หน้าหลัก