3C4TEEN เปิดรับเจ้าหน้าที่สื่อสาร 1 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง         เจ้าหน้าที่สื่อสาร

จำนวน           1 ตำแหน่ง

พื้นที่ทำงาน     กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลา        1 มิถุนายน–31 ธันวาคม 2558

โครงการ         “พลังเยาวชนเพื่อสุขภาวะทางเพศ (3C4TEEN)”

 

ความเป็นมา

โครงการพลังเยาวชนเพื่อสุขภาวะทางเพศ (3C4TEEN) เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) และ United Nation Population Fund (UNFPA) สำนักงานประเทศไทย เริ่มดำเนินงานในเดือนเมษายน 2558 วัตถุประสงค์หลักของโครงการคือการเพิ่มศักยภาพผู้นำเยาวชนในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางเพศ

 

กรอบการทำงาน

กรอบการทำงานของ “เจ้าหน้าที่สื่อสาร”ของโครงการ 3C4TEEN อยู่ภายใต้วัตถุประสงค์หลัก 3 ข้อของโครงการ คือ 1) สร้างเสริมขีดความสามารถของผู้นำเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ 2) สนับสนุนการมีส่วนร่วมเชิงนโยบายของผู้นำเยาวชนที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 3) สนับสนุนพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นงานพัฒนาเยาวชนด้วยวิธีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบโดยเน้นหนักในข้อ 3 ภายใต้การให้คำแนะนำปรึกษาของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญงานสื่อสาร

 

หน้าที่หลัก

เจ้าหน้าที่สื่อสารเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงานต่อไปนี้

จัดทำเนื้อหาสำหรับเว็บไซต์ 3C4Teen.org ตามที่ได้รับมอบหมาย และเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงติดตามความเคลื่อนไหว รวมถึงวิเคราะห์ความสำเร็จและจัดทำรายงานการเข้าใช้

รับผิดชอบ Social Media ได้แก่ (Facebook, Twitter, IG ฯลฯ ) ได้แก่ ติดตามความเคลื่อนไหว, สื่อสารกับผู้ใช้,คิดค้น/พัฒนา/นำเสนอเนื้อหาและข่าวสารรวมถึงวิเคราะห์ความสำเร็จและจัดทำรายงานการเข้าใช้

ประสานงานสื่อมวลชนเพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมโครงการ และเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมและเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ร่วมงานเป็นทีม (team approach) กับเจ้าหน้าที่ในโครงการและที่ปรึกษาโครงการในการปฏิบัติภารกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องตลอดโครงการ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุ: ไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ (จำเป็นต้องระบุอายุเนื่องจากโครงการมีความจำเพาะเจาะจงในกลุ่มเยาวชนจึงต้องการเจ้าหน้าที่ที่ยังอยู่ในวัยใกล้เคียงกัน)

ประสบการณ์: เคยการทำงานสื่อ/การสื่อสาร และ/หรือการใช้ Social Mediaอย่างน้อย 2 ปี

ทัศนคติ: มีทัศนคติเชิงบวกในเรื่องสุขภาวะทางเพศ สิทธิมนุษยชน การเปลี่ยนแปลงสังคม การทำงานแบบทีมและพลังกลุ่ม (team approach & collective efforts

ภาษา: ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ดีทั้งการพูด การอ่าน การเขียน ถ้ามีทักษะภาษาอังกฤษด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทักษะอื่นๆ: ใช้คอมพิวเตอร์คล่อง โดยเฉพาะ Windows, Microsoft Office (Word, Excel), ใช้การสื่อสาร online และ mobile ได้อย่างมีประสิทธิภาพหากคุ้นเคยกับโปรแกรมด้านการผลิตสื่อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

การสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ปิดรับใบสมัครภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2558
ส่งใบสมัคร ประวัติส่วนตัว ผลงานเขียน (ถ้ามี) มาที่

 

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

409 ซ. โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10230

Email: volunteerservice@gmail.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 026910437-9