3C4TEEN เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง         เจ้าหน้าที่สื่อสาร
จำนวน          1 ตำแหน่ง
พื้นที่ทำงาน     กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลา       1 มิถุนายน–31 ธันวาคม 2558
โครงการ        “พลังเยาวชนเพื่อสุขภาวะทางเพศ (3C4TEEN)”

ความเป็นมา

โครงการพลังเยาวชนเพื่อสุขภาวะทางเพศ (3C4TEEN) เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) และ United Nation Population Fund (UNFPA) สำนักงานประเทศไทย เริ่มดำเนินงานในเดือนเมษายน 2558 วัตถุประสงค์หลักของโครงการคือการเพิ่มศักยภาพผู้นำเยาวชนในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางเพศ

กรอบการทำงาน

กรอบการทำงานของ “เจ้าหน้าที่สื่อสาร”ของโครงการ 3C4TEEN อยู่ภายใต้วัตถุประสงค์หลัก 3 ข้อของโครงการ คือ 1) สร้างเสริมขีดความสามารถของผู้นำเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ 2) สนับสนุนการมีส่วนร่วมเชิงนโยบายของผู้นำเยาวชนที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 3) สนับสนุนพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นงานพัฒนาเยาวชนด้วยวิธีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบโดยเน้นหนักในข้อ 3 ภายใต้การให้คำแนะนำปรึกษาของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญงานสื่อสาร

หน้าที่หลัก

เจ้าหน้าที่สื่อสารเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงานต่อไปนี้

 • จัดทำเนื้อหาสำหรับเว็บไซต์ 3C4Teen.org ตามที่ได้รับมอบหมาย และเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงติดตามความเคลื่อนไหว รวมถึงวิเคราะห์ความสำเร็จและจัดทำรายงานการเข้าใช้
 • รับผิดชอบSocial Media ได้แก่ (Facebook, Twitter,IGฯลฯ ) ได้แก่ ติดตามความเคลื่อนไหว, สื่อสารกับผู้ใช้,คิดค้น/พัฒนา/นำเสนอเนื้อหาและข่าวสารรวมถึงวิเคราะห์ความสำเร็จและจัดทำรายงานการเข้าใช้
 • ประสานงานสื่อมวลชนเพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมโครงการ และเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมและเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ร่วมงานเป็นทีม (team approach) กับเจ้าหน้าที่ในโครงการและที่ปรึกษาโครงการในการปฏิบัติภารกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องตลอดโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ: ไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ (จำเป็นต้องระบุอายุเนื่องจากโครงการมีความจำเพาะเจาะจงในกลุ่มเยาวชนจึงต้องการเจ้าหน้าที่ที่ยังอยู่ในวัยใกล้เคียงกัน)
 • ประสบการณ์: เคยการทำงานสื่อ/การสื่อสาร และ/หรือการใช้ Social Mediaอย่างน้อย 2 ปี
 • ทัศนคติ: มีทัศนคติเชิงบวกในเรื่องสุขภาวะทางเพศ สิทธิมนุษยชน การเปลี่ยนแปลงสังคม การทำงานแบบทีมและพลังกลุ่ม (team approach & collective efforts)
 • ภาษา: ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ดีทั้งการพูด การอ่าน การเขียน ถ้ามีทักษะภาษาอังกฤษด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทักษะอื่นๆ: ใช้คอมพิวเตอร์คล่อง โดยเฉพาะ Windows, Microsoft Office (Word, Excel) , ใช้การสื่อสาร online และ mobile ได้อย่างมีประสิทธิภาพหากคุ้นเคยกับโปรแกรมด้านการผลิตสื่อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

การสมัคร

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ปิดรับใบสมัครภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 17.00 น.
 • ส่งใบสมัคร ประวัติส่วนตัว ผลงานเขียน (ถ้ามี) มาที่

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

409 ซ. โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10230

Email: volunteerservice@gmail.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 026910437-9

 • สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ที่มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
 • ประกาศผลภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ
จำนวน 1 ตำแหน่ง
พื้นที่ทำงาน กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลา 1 มิถุนายน–31 ธันวาคม 2558
โครงการ “พลังเยาวชนเพื่อสุขภาวะทางเพศ (3C4TEEN)”

ความเป็นมา
โครงการพลังเยาวชนเพื่อสุขภาวะทางเพศ (3C4TEEN) เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) และ United Nation Population Fund (UNFPA) สำนักงานประเทศไทย เริ่มดำเนินงานในเดือนเมษายน 2558 วัตถุประสงค์หลักของโครงการคือการเพิ่มศักยภาพผู้นำเยาวชนในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางเพศ

กรอบการทำงาน
กรอบการทำงานของ “เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ” อยู่ภายใต้วัตถุประสงค์หลัก 3 ข้อของโครงการ คือ 1) สร้างเสริมขีดความสามารถของผู้นำเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ 2) สนับสนุนการมีส่วนร่วมเชิงนโยบายของผู้นำเยาวชนที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 3) สนับสนุนพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นงานพัฒนาเยาวชนด้วยวิธีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ โดย มอส. และ UNFPA จัดให้มีคณะที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำตลอดกระบวนการดำเนินงานโครงการ

หน้าที่หลัก
ภายใต้การแนะนำปรึกษาของคณะที่ปรึกษาโครงการ เจ้าหน้าที่บริหารโครงการเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารและจัดการเพื่อให้โครงการบรรลุเป้าประสงค์ภายในระยะเวลาโครงการ และมีหน้าที่เฉพาะด้านดังต่อไปนี้
• บริหารและจัดการทั้งด้านกระบวนการ/เนื้อหาของกิจกรรม งบประมาณและการเงิน ตลอดจนจนระบบรายงานที่เกี่ยวข้อง
• ประสานงานและสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสาธารณชน เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการพัฒนาเยาวชนเชิงบวก และความสำคัญของการมีสุขภาวะทางเพศที่เชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชน
• จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนสถานการณ์/บทเรียนการทำงานในกลุ่มผู้นำเยาวชน ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและประชาสังคม ภาคเอกชนและสื่อมวลชนที่ดำเนินงานพัฒนาเยาวชน และระดมสมองเพื่อค้นทางแนวทางการดำเนินงานที่ได้ผลในการเพิ่มเสียงเยาวชนในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะในประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนสำหรับเยาวชน
• จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลุ่มคนทำงานพัฒนาศักยภาพเยาวชน และผู้นำเยาวชน เพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและสุขภาวะทางเพศของเยาวชนได้
• สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม “โดยเยาวชนเพื่อเยาวชน” เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและสุขภาวะทางเพศของเยาวชน
• เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมและเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการทำงานอย่างสม่ำเสมอ
• ร่วมงานเป็นทีม (team approach) กับเจ้าหน้าที่ในโครงการและที่ปรึกษาโครงการในการปฏิบัติภารกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องตลอดโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
• อายุ: ไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ (จำเป็นต้องระบุอายุเนื่องจากโครงการมีความจำเพาะเจาะจงในกลุ่มเยาวชนจึงต้องการเจ้าหน้าที่ที่ยังอยู่ในวัยใกล้เคียงกัน)
• ประสบการณ์: มีประสบการณ์การทำงานด้านพัฒนาสังคม และ/หรือ การพัฒนาเยาวชน อย่างน้อย 3 ปี
• ทัศนคติ: มีทัศนคติเชิงบวกในเรื่องสุขภาวะทางเพศ สิทธิมนุษยชน การเปลี่ยนแปลงสังคม การทำงานแบบทีมและพลังกลุ่ม (team approach & collective efforts)
• ภาษา: ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ดีทั้งการพูด การอ่าน การเขียน ถ้ามีทักษะภาษาอังกฤษด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• ทักษะอื่นๆ: ใช้คอมพิวเตอร์คล่อง โดยเฉพาะ Windows, Microsoft Office (Word, Excel) , ใช้การสื่อสาร online และ mobile ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสมัคร
• เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ปิดรับใบสมัครภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 17.00 น.
• ส่งใบสมัคร ประวัติส่วนตัว ผลงานเขียน (ถ้ามี) มาที่
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
409 ซ. โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10230
Email: volunteerservice@gmail.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 026910437-9
• สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ที่มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
• ประกาศผลภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ
จำนวน 1 ตำแหน่ง
พื้นที่ทำงาน กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลา 1 มิถุนายน–31 ธันวาคม 2558
โครงการ “พลังเยาวชนเพื่อสุขภาวะทางเพศ (3C4TEEN)”

 

ความเป็นมา
โครงการพลังเยาวชนเพื่อสุขภาวะทางเพศ (3C4TEEN) เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) และ United Nation Population Fund (UNFPA) สำนักงานประเทศไทย เริ่มดำเนินงานในเดือนเมษายน 2558 วัตถุประสงค์หลักของโครงการคือการเพิ่มศักยภาพผู้นำเยาวชนในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางเพศ

กรอบการทำงาน
กรอบการทำงานของ “เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ” อยู่ภายใต้วัตถุประสงค์หลัก 3 ข้อของโครงการ คือ 1) สร้างเสริมขีดความสามารถของผู้นำเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ 2) สนับสนุนการมีส่วนร่วมเชิงนโยบายของผู้นำเยาวชนที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 3) สนับสนุนพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นงานพัฒนาเยาวชนด้วยวิธีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ โดย มอส. และ UNFPA จัดให้มีคณะที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำตลอดกระบวนการดำเนินงานโครงการ

หน้าที่หลัก
• จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ อาทิ การประชุม การฝึกอบรม การเยี่ยมพื้นที่ปฏิบัติการ โดยครอบคลุมทั้งการติดต่อ ประสานงาน อำนวยความสะดวกในระหว่างดำเนินกิจกรรม และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายงานการเงิน
• จัดทำและดูแลฐานข้อมูลต่างๆของโครงการ รวมถึงระบบจัดเก็บเอกสาร/ข้อมูลของโครงการ
• ประสานงานกับฝ่ายต่างๆเพื่อให้เกิดความราบรื่นในการดำเนินโครงการ
• เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมและเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
• ร่วมงานเป็นทีม (team approach) กับเจ้าหน้าที่ในโครงการและที่ปรึกษาโครงการในการปฏิบัติภารกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องตลอดโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
• อายุ: ไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ (จำเป็นต้องระบุอายุเนื่องจากโครงการมีความจำเพาะเจาะจงในกลุ่มเยาวชนจึงต้องการเจ้าหน้าที่ที่ยังอยู่ในวัยใกล้เคียงกัน)
• ประสบการณ์: มีประสบการณ์การทำงานด้านพัฒนาสังคม และ/หรือ การพัฒนาเยาวชน อย่างน้อย 1 ปี
• ทัศนคติ: มีทัศนคติเชิงบวกในเรื่องสุขภาวะทางเพศ สิทธิมนุษยชน การเปลี่ยนแปลงสังคม การทำงานแบบทีมและพลังกลุ่ม (team approach & collective efforts)
• ภาษา: ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ดีทั้งการพูด การอ่าน การเขียน ถ้ามีทักษะภาษาอังกฤษด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• ทักษะอื่นๆ: ใช้คอมพิวเตอร์คล่อง โดยเฉพาะ Windows, Microsoft Office (Word, Excel) , ใช้การสื่อสาร online และ mobile ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสมัคร
• เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ปิดรับใบสมัครภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 17.00 น.
• ส่งใบสมัคร ประวัติส่วนตัว ผลงานเขียน (ถ้ามี) มาที่
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
409 ซ. โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10230
Email: volunteerservice@gmail.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 026910437-9

• สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ที่มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
• ประกาศผลภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558