34 รายชื่อผู้สมัครอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน รุ่น 12 ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก

ผู้สมัครตามรายชื่อทั้ง 34 คนด้านล่าง จะต้องเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงโครงการและสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-17.00 น. ณ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) กำหนดการและรายละเอียดอื่นๆ จะส่งตรงไปยังอีเมล์ตามที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัคร

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

1

นางสาวเจริญขวัญ จันทรวิจิตร

2

นางสาวแสงระวี เค้าโคน

3

นางสาวจิรัชญา หาญณรงค์

4

นางสาวกนกกาญจน์ โคตรวงค์

5

นายปิยะพันธ์ หลาวเหล็ก

6

นางสาวพัชรี ตรีพรม

7

นางสาววริยา เทพภูเวียง

8

นางสาวพรพิมล มุกขุนทด

9

นางสาวศุภวรรณ สามยอด

10

นายพงศ์เพชร คงหอม

11

นายอภิรักษ์ นันทเสรี

12

นางสาวณัฐสุดา จารุพูนผล

13

นายวัชระพงศ์ ธนไชยเต็มวงศ์

14

นางสาวสุชญา จิตสุภานันท์

15

นางสาวจัสมิน ผลเจริญ

16

นางสาวมัทริน กรชัยยา

17

นางสาวพารวย อภิรักษ์วนาลี

18

นายวีระชัย ทะวัน

19

นายจารุพงศ์ รัตนบุรี

20

นายอรรถพล ผานัด

21

นางสาวไพลิน หลวงทะนัน

22

นายวัชระ สายสมาน

23

นางสาวตติยาภรณ์ ปิ่นแก้ว

24

นางสาวดลหทัย พวงสมบัติ

25

นางสาวสุธีรา ใจบั้งเงิน

26

นางสาวยุวภา พฤฒิชัย

27

นางสาวกฤตติยา บริสุทธิ์

28

นางสาวรุ่งทิวา ปัญญาอุด

29

นายอุสมัน เจ๊ะสมอเจ๊ะ

30

นางสาวยูรีซา สามะ

31

นางสาวนุรอาซีกีน ยูโซ๊ะ

32

นายไซฟุดดิน แวหามะ

33

นายทวีศักดิ์ ปิ

34

ว่าที่ ร.ต.หญิง กนิษฐา กฤติยา

คลิ๊กดู ==> รายชื่อองค์กรที่เปิดรับอาสาสมัครนักสิทธิ์ฯ รุ่น 12