สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.)

(รับอาสาสมัคร 2 คน)
ที่อยู่องค์กร : 634/2 ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี

วัตุประสงค์และกิจกรรมขององค์กร
สกต. เป็นองค์กรที่ทำงานเพื่อ
1. เรียกร้อง ผลักดัน สิทธในที่ดินทำกินให้กับเกษตรไร้ที่ดิน เกษตรรายย่อย และแรงงานไร้ที่ดินในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ
2. ผลักดันกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทิในที่ดิน สิทธิเกษตรกร สิทธิสตรี สิทธิชุมชน สิทธิในการสร้างชุมชนใหม่ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากร เช่น พระราชบัญญัติภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า พระราชบัญญัติแนดชุมชม พระราชบัญญัติป่าไม้ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นต้น
3. ลดความเลื่อมล้ำในการถือครองที่ดิน สร้างความเป็นธรรมในสังคม
4. พัฒนาศักยภาพสมาชิกกลุ่มสตรีสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ ให้เข้ามามีบทบาทในการบริหารงานขององค์กร
5. ส่งเสริมหลักการสิทธิมนุษยชนและประชิปไตย
6. ส่งเสริมฐานะบทบาทของคนรุ่นใหม่ในระบบการเมืองตามแนวทางประชาธิปไตย

กิจกรรม/โครงการที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน
1. ส่งเสริมสิทธิในในที่ดิน สิทธิเกษตรกร สิทธิชุมชน สิทธิในการสร้างชุมชนใหม่ และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากร
2. สร้างคนรุ่นใหม่ ให้ทำงานโดยมีแนวคิดด้านสิทธิมนุษยชน และสนับสนุนการทำเกษตรนิเวศน์ไปควบคู่กัน
3. ส่งเสริมสิทธิสตรี เพื่อเสริมพลังสตรี ให้มีศักยภาพ มีอำนาจในการตัดสินใจในการทำงานขององค์กร รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของสตรีในการดำเนินงานด้านต่างๆ ขององค์กร
4. รณรงค์เพื่อประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการที่ขอรับอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน
“โครงการคบเพลิงประชาธิปไตย”

วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้เข้ามามีบทบาทในการต่อสู้ของขบวนการภาคประชาชน (social movement) ในเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยผ่านการทำงานเรื่องสิทธิในที่ดิน สิทธิเกษตรกร สิทธิชุมชน ตลอดจนทำงานด้านเกษตรนิเวศน์ (Agroecology) ของสมาชิกสหพันธ์เกษตรภาคใต้
2. เพื่อให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงความสำคัญของการทำเกษตรที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การไม่ใช้สารเคมีเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค โดยเรื่องนี้มีความเชื่อมโยงกับเรื่องสิทธิมนุษยชนในหลากหลายด้าน

กิจกรรม
1. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิในที่ดิน สิทธิเกษตรกร สิทธิชุมชน และศึกษาวิถีชีวิตของสมาชิกในชุมชนสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้
2. การสื่อสารสารธารณะในประเด็นองค์กร
3. ขยายพื้นที่ทางสังคมในสถานศึกษาเพื่อให้เข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และเกษตร

นิเวศน์
1. สำรวจ/จัดทำแบบสอบถาม/ทำวิจัยเรื่องทัศนคติทางการเมืองและบทบาทของนักศึกษาเรื่องสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย/อื่นๆ เพื่อค้นหาเยาวชน คนรุ่นใหม่และนักศึกษาที่สนใจประเด็นปัญหา ทางด้านสังคมและการเมืองในพื้นที่มหาวิทยาลัยใกล้เคียงพื้นที่สกต.
2. ค่ายอาสาสมัครเพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
1. เยาวชน คนรุ่นใหม่และนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. สมาชิกสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้

รายละเอียดงานที่ให้อาสาสมัครไปปฏิบัติงาน
1. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิมนุษยชน ศึกษาวิถีชุมชน
2. งานด้านการจัดการภายในองค์กร เช่น การทำข้อมูล เอกสารต่าง ๆ ขององค์กร
3. สำรวจ/จัดทำแบบสอบถาม/ทำวิจัยเรื่องทัศนคติทางการเมืองและบทบาทของนักศึกษาเรื่องสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย/อื่นๆ เพื่อค้นหาเยาวชน คนรุ่นใหม่และนักศึกษาที่สนใจประเด็นปัญหา ทางด้านสังคมและการเมืองในพื้นที่มหาวิทยาลัยใกล้เคียงพื้นที่สกต
4. สนับสนุนงานขององค์กรด้านอื่น ๆ ตามสถานการณ์

หน้าที่หลักของอาสาสมัคร
1. ประสานงานและรวมกลุ่มนักศึกษา จัดค่ายอาสาสมัครนักศึกษาเพื่อเรียนรู้ปัญหาของชุมชนในด้าน
2. ที่ดินและทรัพยากร
3. รณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย
4. เก็บข้อมูลชุมชนเกี่ยวกับด้านสิทธิมนุษยชนและเกษตรนิเวศน์

พื้นที่ปฏิบัติงาน
– ชุมชนคลองไทรพัฒนา ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
– ชุมชนสันติพัฒนา ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
– ชุมชนน้ำแดงพัฒนา ต.คลองน้อย อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
– ชุมชนเพิ่มทรัพย์ ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
– ชุมชนก้าวใหม่ ต. ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
– มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
– มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
– สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.)

คุณสมบัติอาสาสมัคร
– เคยทำงานนักศึกษา ประเด็นสังคม, การเมือง
– สามารถลงพื้นที่ ทำงานร่วมกับชุมชนได้
– สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้
– สามารถทำงานรณรงค์ได้
– สนใจเรื่องงานจัดตั้งนักศึกษาหรืองานจัดตั้งกลุ่มสตรี
– มีความสนใจเรื่อง สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเมือง จะพิจารณาเป็นพิเศษ


องค์กรทั้งหมดที่เปิดรับ อาสาสมัครนักสิทธิฯ รุ่น 15

1. เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน /ชัยภูมิ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

2. โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่ /หนองบัวลำภู
THE PROJECT FOR PUBLIC POLICY ON MINERAL RESOURCES (PPM)
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

3. กลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก /ชลบุรี
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

4. สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้(สกต.) /สุราษฏร์ธานี
Southern Peasants’ Federation of Thailand (SPFT)
(รับอาสาสมัคร 2 คน)  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

5. มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา(พชภ.) /เชียงราย
(รับอาสาสมัคร 2 คน)  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

6. มูลนิธิเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /เชียงใหม่
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

7. ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น (ศพช.) /เชียงใหม่
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

8. มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) /นนทบุรี
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

9. Biothai : มูลนิธิชีววิถี /นนทบุรี
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

10. เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ /สมุทรสาคร
(รับอาสาสมัคร 1 คน)  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

11. มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน /กรุงเทพฯ
The foundation of transgender alliance for human rights
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

12. สมาคมนักกฏหมายสิทธิมนุษยชน /กรุงเทพฯ
Human Rights Lawyer Association (HRLA)
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

13. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน/กรุงเทพฯ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

14. ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม/กรุงเทพฯ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

15. มูลนิธิเพื่อพนักงานบริการ (Swing Thailand) /กรุงเทพฯ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

16. ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน /กรุงเทพฯ
Thai Lawyers for human Rights
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

17. อไซลัมแอคเซส ประเทศไทย /กรุงเทพฯ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก


ชวนร่วมบริจาคสมทบทุน เพื่อส่งต่อการแบ่งปัน

สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสังคม
สามารถบริจาคได้ที่บัญชี “กองทุนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม โดยมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม” ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 075-2142483

โครงการของ มอส.

.
ติดตามเรื่องราวของ มอส. คลิก
Facebook   Twitter  และ  Youtube

กลับสู่หน้าหลัก