สมาคมนักกฏหมายสิทธิมนุษยชน

(รับอาสาสมัคร 1 คน)
ที่อยู่องค์กร
 : 109 ซอยสิทธิชน ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.
เวปไซต์  : http://naksit.net/th/
เฟสบุ๊คเพจ : Human Rights Lawyers Association/

วัตุประสงค์และกิจกรรมขององค์กร
เพื่อส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมการศึกษาและเผยแผ่สิทธิมนุษยชนให้เป็นที่ยอมรับในสังคม ให้ประชาชนตื่นตัวและยึดถือปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน เสริมสร้างนักกฏหมายสิทธิมนุษยชน และเครือข่ายนักสิทธิมนุษยชนให้กว้างขวางมีสถานะและบทบาทเป็นที่ยอมรับในสังคม ส่งเสริมและคุ้มครองการเข้าถึงความยุติธรรม สิทธิเสรีภาพของประชาชนและสิทธิมนุษยชน ตลอดจนสามารถร้องเรียนดำเนินมาตราการทางกฏหมาย ฟ้องร้อง ดำเนินคดีการใดๆ ในทางกฏหมายแทนบุคคลต่างๆ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสนส. ส่งเสริมรณรงค์และผลักดันนโยบายและกฏหมาย ด้านสิทธิมนุษยชนร่วมมือกับภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ สนส.

กิจกรรม/โครงการที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน
มีการดำเนินงานอยู่ 3 ฝ่าย
1. งานฝ่ายวิชาการ เรื่อง การดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณชน หรือทำความเห็นทางวิชาการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
2. งานฝ่ายกฏหมาย เป็นการติดตามคดียุทธศาสตร์หรือคดีสิทธิมนุษยชน ที่อยู่ภายใต้ดูแลทางคดี
3. งานฝ่ายรณรงค์และอบรม การจัดเสวนาต่างๆให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือการจัดรณรงค์กิจกรรม ให้สอดคล้องตาม proposal และสอดคล้องกับงานหรือคดีที่อยู่ภายใต้การดูแลของ สนส. และจัดอบรม หรือสร้างเครือข่ายกับนักกกฏหมายรุ่นใหม่ เพื่อให้เข้าใจถึงประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน ได้มีความสอดคล้องกับกระบวนการยุติธรรม ทุกภาคส่วน

โครงการที่ขอรับอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกระบวนการยุติธรรมไทยให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรม (Reinforcing and strengthening the legal and judicial system in conforming with human rights and the rule of law)

วัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนตามที่ประเทศไทยได้ลงนาม ให้สัตยาบันไว้แล้ว โดยโครงการมีแผนที่จะให้คดียุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน กล่าวคือให้ความช่วยเหลือทางกฏหมายแก่กรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และถอดบทเรียนจากการทำคดีดังกล่าว เพื่อนำมาใช้ในการอบรมนักกฏหมาย นักเคลื่อนไหว และพนักงานในองค์กร เพื่อที่จะได้ทราบถึงปัญหาและความสามารถจัดทำข้อเสนอแนะ ข้อเรียกร้องไปใช้ในการผลักดันกับองค์กรรัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรง และนำปัญหาที่พบรายงานให้สาธารณะชนได้ทราบ เพื่อที่จะสร้างการรับรู้และแรงสนับสนุนในการยกระดับการเคารพสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

กิจกรรม
จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ลงพื้นที่จัดเก็บข้อเท็จจริง ค้นคว้าข้อกฏหมายภายในและกฏหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงในคดีที่ได้รับ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางคดีให้เหมาะสม รวมทั้งหากเป็นคดียุทธศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางกฏหมายหรือทางนโยบายได้ จัดหาทนายความเพื่อดำเนินคดีนั้น รวมทั้งนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงเพื่อนำไปใช้ในการอบรมนักกฏหมาย นักกิจกรรมทางสังคม และองค์กรรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางปฏิบัติ ทางนโยบาย ให้มีการเคารพสิทธิมนุษยชนมากขึ้น

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
แยกเป็น 3 ประเภท คือ
1. นักกฏหมาย นักวิชาการ ทำงานด้านคดีความและในเชิงนโยบาย
2. นักเคลื่อนไหวทางสังคม ที่ผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติ กฏหมาย หรือนโยบายภายในประเทศ
3. ประชาชนทั่วไป เพื่อให้รู้สิทธิและหน้าที่ของตัวเองมากยิ่งขึ้น และดำรงชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ไม่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

รายละเอียดงานที่ให้อาสาสมัครไปปฏิบัติงาน
งานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าโครงการ รวมถึงสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ประจำโครงการสามารถทำงานของตนสำเร็จลุล่วงไปได้ เช่น การจัดทำเอกสาร จัดทำข้อมูล ค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ติดต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ ออกจดหมายเชิญ จัดทำบันทึกการประชุม เข้าร่วมประชุม ช่วยเหลือในการดำเนินการเพื่อให้การอบรมนักกฏหมาย หรือนักกิจกรรม ลงพื้นที่เก็บข้อเท็จจริงในคดีที่ไม่มีความเสี่ยง ซึ่งหน้าที่จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามพัฒนาการและทักษะของอาสาสมัคร

หน้าที่หลักของอาสาสมัคร
ปฏิบัติตามหน้าที่ ที่ได้ตกลงกับสนส. อย่างเคร่งครัด

พื้นที่ปฏิบัติงาน
สำนักงาน สมาคมนักกฏหมายสิทธิมนุษยชน กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติอาสาสมัคร
จบปริญญาตรีนิติศาสตร์


องค์กรทั้งหมดที่เปิดรับ อาสาสมัครนักสิทธิฯ รุ่น 15

1. เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน /ชัยภูมิ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

2. โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่ /หนองบัวลำภู
THE PROJECT FOR PUBLIC POLICY ON MINERAL RESOURCES (PPM)
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

3. กลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก /ชลบุรี
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

4. สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้(สกต.) /สุราษฏร์ธานี
Southern Peasants’ Federation of Thailand (SPFT)
(รับอาสาสมัคร 2 คน)  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

5. มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา(พชภ.) /เชียงราย
(รับอาสาสมัคร 2 คน)  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

6. มูลนิธิเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /เชียงใหม่
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

7. ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น (ศพช.) /เชียงใหม่
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

8. มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) /นนทบุรี
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

9. Biothai : มูลนิธิชีววิถี /นนทบุรี
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

10. เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ /สมุทรสาคร
(รับอาสาสมัคร 1 คน)  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

11. มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน /กรุงเทพฯ
The foundation of transgender alliance for human rights
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

12. สมาคมนักกฏหมายสิทธิมนุษยชน /กรุงเทพฯ
Human Rights Lawyer Association (HRLA)
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

13. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน/กรุงเทพฯ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

14. ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม/กรุงเทพฯ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

15. มูลนิธิเพื่อพนักงานบริการ (Swing Thailand) /กรุงเทพฯ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

16. ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน /กรุงเทพฯ
Thai Lawyers for human Rights
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

17. อไซลัมแอคเซส ประเทศไทย /กรุงเทพฯ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก


ชวนร่วมบริจาคสมทบทุน เพื่อส่งต่อการแบ่งปัน

สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสังคม
สามารถบริจาคได้ที่บัญชี “กองทุนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม โดยมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม” ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 075-2142483

โครงการของ มอส.

.
ติดตามเรื่องราวของ มอส. คลิ๊ก
Facebook   Twitter  และ  Youtube

กลับสู่หน้าหลัก