18 กุมภา’61 อาสาสมัครสวนผักชุมชน // Community gardening volunteer for urban-poor in Thailand 18 Feb,18

ชั้น 4 ห้องสุจิตรา อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.)
@ Thai Volunteer Service Building
For English please scroll down

อาสาสร้างสวนผัก เพื่อชุมชนด้อยโอกาสในเมือง  ชุมชนพูนทรัพย์ เกิดจากการแก้ปัญหาชาวชุมชนแออัดใต้สะพานที่ส่วนมากมีอาชีพรับจ้าง และเป็นแรงงานก่อสร้าง  เพื่อให้ชาวชุมชนใต้สะพานมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ปลอดภัยและมีคุณภาพกว่าเดิม หน่วยงานและองค์กรซึ่งรับผิดชอบพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กลุ่มด้อยโอกาส และคนจนเมือง อาทิ การเคหะแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย (มพศ.) ได้ร่วมจัดตั้งชุมชนพูนทรัพย์ โดยสร้างบ้าน และศูนย์อำนวยความสะดวกต่างๆในชุมชน ย้ายชาวชุมชนใต้สะพานเข้ามาอยู่ ปัจจุบันชุมชนพูนทรัพย์มีประมาณ 210 ครัวเรือน ชุมชนที่จัดตั้งขึ้นมาอยู่บนที่ดินภายใต้การดูแลของการเคหะแห่งชาติ จัดสรรพื้นที่ใช้สอยเป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน อาทิ ศูนย์เด็กในชุมชน สนามกีฬา และยังมีการจัดสรรพื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ และพื้นที่กลางสำหรับใช้ประโยชน์ร่วมกัน  จากการได้ได้ทำงานพัฒนาชุมชนร่วมกับชุมชนพูนทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเมืองมาหลายด้านและหลายครั้งต่อเนื่อง มูลนิธิและชุมชนได้พิจารณาพื้นที่สาธารณประโยชน์ร่วมกันในการจัดทำเป็นสวนผักเพื่อเป็นแหล่งอาอาศัย ที่พักผ่อน ที่ให้ชุมชนได้พบปะพูดคุยทำกิจกรรมร่วมกัน และเปิดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชุมชนด้อยโอกาสในเสทองใหญ่ จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาทำสวนผักชุมชนขึ้น ให้จิตอาสาได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนด้อยโอกาสในเมือง และได้เรียนรู้สังคมไปพร้อมๆกัน

กำหนดการ
18 ก.พ. 2561
09:00   ลงทะเบียน ที่อาคารทำการชุมชนพูนทรัพย์
09:30   แบ่งกลุ่มกิจกรรมทำสวน
12:00    รับประทานอาหารร่วมกัน
13:00    (ต่อ) ภารกิจอาสา
14:30     สรุปกิจกรรม
15:00     เดินทางกลับ

ความพร้อมก่อนอาสา
กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสมัคร
– งานไม่ต้องใช้ทักษะมาก แต่ท่านต้องอดทน และมุ่งมั่นทำงานให้เสร็จและเรียบร้อย และอยู่ร่วมกิจกรรมจนเสร็จตามเวลา ไม่รับอาสาที่มาได้ครึ่งเวลาหรือไม่สามารถอยู่จนจบกิจกรรมเพราะทำให้การทำกิจกรรมติดขัดได้

– ให้ท่านเตรียมหมวก ถุงมือผ้า และ ผ้าปิดจมูก ผ้าขนหนูสำหรับเช็ดหน้า และขวดเติมน้ำส่วนตัวเพื่อความสะดวกระหว่างกิจกรรม โดยทางเราเตรียมน้ำดื่มไว้ให้แล้ว ท่านที่ผิวแพ้ง่ายร้อนง่าย ให้ใส่เสื้อแขนยาวหรือนำปลอกแขนไปด้วย ควรสวมกางเกงขายาวป้องกันการระคายหรือแพ้ ท่านที่เหงื่อมากควรนำเสื้อผ้ามาเปลี่ยนตอนกลับ ใส่รองเท้าที่เหมาะกับงานสวน

– ให้อาสาสมัครรักษาเวลา เพื่อเราจะได้เริ่มงานกิจกรรมพร้อมกันตามขั้นตอน หากสายมากเราจะปิดรับร่วมกิจกรรมเนื่องจากวิทยากรไม่สามารถละจากกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่มาเริ่มกับผู้ที่เพิ่งเข้าร่วมได้

– อาสาที่จะเข้าร่วมต้องเตรียมใจ เปิด ปรับ เปลี่ยน ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมร่วมกันทุกขั้นตอน

**สำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ที่มาทำกิจกรรมอ่านรายละเอียดก่อนการสมัคร เพื่อไม่ให้เสียบรรยากาศการทำกิจกรรมอาสาสมัครหากท่านเน้นมาขอใบรับรองมากกว่าการฝึกฝนตนเองเพื่อเรียนรู้การเป็นอาสาสมัครและความอดทนการทำอาสาให้ลุล่วง  หากท่านมาสายกว่ากำหนด และกลับก่อนเวลา แล้วขอให้รับรองกิจกรรม ทางมูลนิธิฯไม่สามารถเซ็นรับรองให้ได้  การที่ท่านมาร่วมกิจกรรมเพราะต้องการเก็บชั่วโมงอาสา เรายินดีสนับสนุนการเรียนรู้งานอาสา แต่ขอให้ตรวจสอบตนเองก่อนว่าเป็นงานถนัดหรือไม่ เตรียมตัวพร้อมอาสาแล้วหรือไม่ และมีความอดทน มุ่งมั่นพอที่จะทำภารกิจให้

**สำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ที่มาทำกิจกรรมอ่านรายละเอียดก่อนการสมัคร เพื่อไม่ให้เสียบรรยากาศการทำกิจกรรมอาสาสมัครหากท่านเน้นมาขอใบรับรองมากกว่าการฝึกฝนตนเองเพื่อเรียนรู้การเป็นอาสาสมัครและความอดทนการทำอาสาให้ลุล่วง  หากท่านมาสายกว่ากำหนด และกลับก่อนเวลา แล้วขอให้รับรองกิจกรรม ทางมูลนิธิฯไม่สามารถเซ็นรับรองให้ได้  การที่ท่านมาร่วมกิจกรรมเพราะต้องการเก็บชั่วโมงอาสา เรายินดีสนับสนุนการเรียนรู้งานอาสา แต่ขอให้ตรวจสอบตนเองก่อนว่าเป็นงานถนัดหรือไม่ เตรียมตัวพร้อมอาสาแล้วหรือไม่ และมีความอดทน มุ่งมั่นพอที่จะทำภารกิจให้สำเร็จเรียบร้อยหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อโครงการ ทางมูลนิธิฯยินดีในการส่งเสริมกิจกรรมอาสาแก่ท่าน จึงขอให้ท่านตระหนักถึงการอาสาให้เต็มที่เช่นเดียวกับอาสาสมัครทั่วไป   การแต่งกายให้ใส่ชุดลำลองทั่วไปเพื่อทำอาสาที่ลุกนั่งทำสะดวก เนื่องจากผู้เข้าร่วมหลากหลายวัย ขอให้ งดชุดสั้นเกินไปหรือวาบหวิว

หมายเหตุ
การรับรองกิจกรรมสำหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานทางการศึกษา ให้ยืดการเซ็นรับรอง และ/หรือประทับตราโดยมูลนิธิฯเท่านั้น โดยท่านใช้แบบฟอร์มของสถาบัน หรือของมูลนิธิฯอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

เนื่องจากมีผู้สมัครจากหลายช่องทาง ผู้เข้าร่วมต้องได้การตอบรับกลับแล้วเท่านั้น และจะตอบรับตามคิวผู้สมัคร หากเต็มเราจะไม่ตอบรับผู้ที่สมัครคิวที่เหลือ

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
รับทั้งหมด 35 คน

สมัครผ่านธนาคารจิตอาสา หรือกรณีไม่สามารถสมัครได้ ให้สมัครทาง E-mail ได้ที่ volunteerservice@gmail.com   โดยสมัครทางใดทางหนึ่งเท่านั้น โดยแจ้ง ระบุกิจกรรม “อาสาสมัครสวนผักชุมชน 18 กุมภา”   ชื่อ/สกุล …….  อาชีพ…… E-mail …… เบอร์โทรศัพท์…….

ไม่รับสมัครทางโทรศัพท์

– ร่วมบริจาคสมทบค่าอุปกรณ์ทำกิจกรรม  และอาหารเที่ยง คนละ 250  บาท สมทบได้ทันที่ที่ได้รับการตอบรับแล้วที่บัญชีกองทุนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เลขที่บัญชี 075-2-14248-3 ธ.ไทยพาณิชย์  สาขารัชดาภิเษก 2

ผู้บริจาคสมทบโครงการขอใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้

ประสานกิจกรรม
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
Contact : Thai Volunteer Service (TVS)
409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
409 Ratchadapesek, Huay Kwang, Bkk 10320

โทร./ Phone 095-9977724 (เวลางาน)
E-mail volunteerservice@gmail.com
Website www.thaivolunteer.org
Facebook page : มอส-Thai Volunteer Service

การเดินทางไปสถานที่จัดกิจกรรม
ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เพิ่มสิน 18 ถ.เพิ่มสิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ

เดินทางโดยรถสองแถวแดงจากซอยวัชรพล
ขึ้นรถได้ที่รามอินทรา34 ใต้ทางด่วน  หน้าเสถียรธรรมสถาน  หรือภายในซอยวัชรพล ไปลง ซ.เพิ่มสิน 18 หากรถจอดซ.20 ให้เดินมุ่งไปทางซ.18

เดินทางจากฝั่งสะพานใหม่
ขึ้นรถสองแถวหน้าตลาดสะพานใหม่สาย สะพานใหม่ – ออเงิน วัชรพล ลงรถที่ ซ.เพิ่มสิน 18

ขับรถไปเอง
จากแยกรามอินทรา-วัชรพล

มุ่งไปตามถนนวัชรพล จนถึงจุดตัด ถ.รัตนโกสินสมโภชน์ ให้เลี้ยวซ้ายไป U-turn เข้าซอยวัชรพลต่อ และขับไปจนถึงสามแยกตัดถนนเพิ่มสิน เลี้ยงซ้ายไปจนถึงซ.เพิ่มสิน 18  จากพหลโยธิน 54/1 ขับไปจนถึงทางแยกซ้ายมือไปเพิ่มสิน

เข้าซอย 18 ตรงไปไปในซอยระยะทางประมาร 30 เมตร แล้วเลี้ยวซ้าย จะเจออาคารที่ทำการชุมชน (จุดนัดพบ) ถัดไปจะเป็นศูนย์เด็กเล็ก