มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : SDF

(รับอาสาสมัคร 1 คน)
ที่อยู่องค์กร : เลขที่ 86 ซอยลาดพร้าว 110 (แยก2) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

วัตถุประสงค์ขององค์กร
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สิทธิการเข้าถึงทรัพยากร การมีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบวิถีชีวิตอย่างชอบธรรม นำไปสู่ความมั่นคงและอธิปไตยทางอาหาร ผลักดันในระดับนโยบายเพื่อการเข้าถึงสิทธิของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มคนด้อยโอกาส ชาวประมงพื้นบ้าน กลุ่มชาติพันธุ์ ปัจจุบันมูลนิธิฯ มีการดำเนินงานในด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและกระบวนการประชาธิปไตย ต่อการจัดทำแผนการรองรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ และการตั้งรับปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำลังเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส อันขาดการเข้าถึงสิทธิต่างๆ

กิจกรรมขององคก์ร
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการเผยแพร่ ข้อมูล เก็บรวบรวมองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนจัดเวทีท าความเข้าใจกับ กลุ่มชาวประมง ในพื้นที่ทำงาน ตลอดจนกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ทำงาน

รายละเอียดโครงการที่ขอรับอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน
ไม่มีโครงการเฉพาะ เป็นการลงเก็บข้อมูลและกิจกรรมรณรงคค์ทำความเข้าใจในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายประมงขนาดเล็ก และประมงชายฝั่ง ในการดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนตามความสมัครใจเพื่อสร้างหลักประกันความยั่งยืนประมงขนาดเล็ก ในบริบทของความมั่นคงทางอาหารและขจัดความยากจน ตลอดจนการดำเนินการเพื่อให้เกิดการตระหนักและคำนึงถึงหลักสิทธิขั้นพื้นฐานความเป็นมนุษย์

วัตถุประสงค์
การลงเก็บข้อมูลและกิจกรรมรณรงคค์ทำความเข้าใจในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายประมงขนาดเล็กและประมง ชายฝั่ง ในการดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนตามความสมัครใจเพื่อสร้างหลักประกันความยั่งยืน ประมงขนาดเล็ก ในบริบทของความมั่นคงทางอาหารและขจัดความยากจน ตลอดจนการดำเนินการเพื่อให้เกิดการตระหนักและคำนึงถึงหลักสิทธิขั้นพื้นฐานความเป็นมนุษย์ตลอดจน เพื่อดำเนินการรณรงค์ให้เกิดการผลักดันที่เป็นธรรมในกรณีการถูกละเมิดสิทธิ จากผลกระทบจากการพัฒนาของรัฐโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ การเพาะเลี้ยงที่เกิดปัญหา และปัญหาน้ำเสียที่ถูกปล่อยลงสู่ทะเลโดยเฉพาะกรณีที่ได้รับผลกระทบจาก พ.ร.บ. การประมง พ.ร.บ.เจ้าท่า กฎหมายต่างๆ ที่ละเมิดสิทธิชาวประมงประมงขนาดเล็ก และประมงชายฝั่ง การละเมิดกฎหมายโรงงานโดยการปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำส่งผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง

กิจกรรม
ลงพื้นที่ เก็บข้อมูล ทำความเข้าใจ และผลักดันสิทธิทางกฎหมายและประเด็นสิทธิมนุษยชนร่วมกับ สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
ชาวประมงขาดเล็ก ชาวประมงชายฝั่ง ในพื้นที่จังหวัดตราด สตูล สงขลา ราชบุรี เพชรบุรี

บทบาท/หน้าที่ของอาสาสมัคร
รณรงค์สิทธิประมงพื้นบ้าน สิทธิสตรีประมง ทำงานศึกษากฎหมาย นโยบายต่างๆ ที่มีการละเมิดสิทธิ ผลกระทบจากกฎหมาย นโยบาย ที่ละเมิดสิทธิ จัดทำสื่อรณรงค์

รายละเอียดงานที่ให้อาสาสมัครลงไปปฏิบตัิงาน
ลงพื้นที่ เก็บข้อมูล ทำความเข้าใจ ส่งเสริมบทบาท สิทธิของชาวบ้าน ผลักดันทางกฎหมายและประเด็นสิทธิมนุษยชน ร่วมกับ เครือข่ายการทำงาน เช่น สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย ฯลฯ

พื้นที่ปฏิบัติงาน
จังหวัดตราด เป็นพื้นที่หลัก และพื้นที่เป้าหมายการท างานของมูลนิธิฯ ในจังหวัดอื่นๆ เช่น ระยอง ชลบุรี จันทบุรี สตูล สงขลา สุราษฎร์ธานี เพชรบุรี ราชบุรี

คณุสมบัติอาสาสมัครที่จำเป็นสำหรับโครงการที่จะขอรับ
1) มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีม สามารถประสานงานกับหน่วยงาน ราชการ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชนได้ดี
2) สามารถการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน พิมพ์งานได้ดีทั้งภาษาไทย (และภาษาอังกฤษได้ด้วยจะดีมาก)
3) วางแผนการทำงาน สรุปบันทึกประเด็นการทำงานได้ และเขียนรายงานการทำงาน
4) เข้าใจภาษาอังกฤษ และสื่อสารเบื้องต้นได้
5) มีความคล่องตัวในการดำเนินงานต่างจังหวัดเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ทำงานของมูลนิธิฯ เป็นเวลาหลาย วันได้
6) มีความสนใจในการพัฒนางานองค์กรเพื่อสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมแห่งการ คุ้มครองสิทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ต่อไป


องค์กรทั้งหมดที่เปิดรับ อาสาสมัครนักสิทธิฯ รุ่น 15

1. เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน /ชัยภูมิ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

2. โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่ /หนองบัวลำภู
THE PROJECT FOR PUBLIC POLICY ON MINERAL RESOURCES (PPM)
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

3. กลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก /ชลบุรี
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

4. สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้(สกต.) /สุราษฏร์ธานี
Southern Peasants’ Federation of Thailand (SPFT)
(รับอาสาสมัคร 2 คน)  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

5. มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา(พชภ.) /เชียงราย
(รับอาสาสมัคร 2 คน)  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

6. มูลนิธิเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /เชียงใหม่
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

7. ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น (ศพช.) /เชียงใหม่
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

8. มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) /นนทบุรี
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

9. Biothai : มูลนิธิชีววิถี /นนทบุรี
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

10. เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ /สมุทรสาคร
(รับอาสาสมัคร 1 คน)  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

11. มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน /กรุงเทพฯ
The foundation of transgender alliance for human rights
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

12. สมาคมนักกฏหมายสิทธิมนุษยชน /กรุงเทพฯ
Human Rights Lawyer Association (HRLA)
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

13. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน/กรุงเทพฯ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

14. ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม/กรุงเทพฯ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

15. มูลนิธิเพื่อพนักงานบริการ (Swing Thailand) /กรุงเทพฯ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

16. ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน /กรุงเทพฯ
Thai Lawyers for human Rights
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

17. อไซลัมแอคเซส ประเทศไทย /กรุงเทพฯ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก


ชวนร่วมบริจาคสมทบทุน เพื่อส่งต่อการแบ่งปัน

สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสังคม
สามารถบริจาคได้ที่บัญชี “กองทุนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม โดยมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม” ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 075-2142483

โครงการของ มอส.

.
ติดตามเรื่องราวของ มอส. คลิ๊ก
Facebook   Twitter  และ  Youtube

กลับสู่หน้าหลัก