เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ

(รับอาสาสมัคร 1 คน)
ที่อยู่องค์กร : 93/259 หมู่7 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมัทรสาคร 74000

วัตถุประสงค์ และกิจกรรม ขององค์กร
1.สนับสนุนให้แรงงานสามารถเข้าถึงสิทธิแรงงาน สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมตามที่กำหนดในกฎหมายและมาตรฐานสากลต่างๆโดยไม่เลือกปฏิบัติ
2.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลประสบการณ์ด้านสทธิแรงงาน สิทธิมนุษยชนด้านสังคมสงเคราะห์ และคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน
3.เพื่อสนับสนุนช่วยเหลืองานด้านการศึกษาแก่บุตรหลานแรงงาน ช่วยเหลือเฉพาะหน้าเมื่อเกิดสภาวะภัยพิบัติในพื้นที่
4ดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณะประโยชน์

กิจกรรม  หรือโครงการที่องค์กร ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน
กิจกรรมมีทั้งสิ้น 13 กิจกรรม
1.การให้ความรู้แก่แรงงาน
2.การจัดตั้งกลุ่มแรงงาน + กลุ่มประมง (ลูกเรือประมง)
3.การอบรมแกนนำกลุ่ม
4.การหาสมาชิกเครือข่ายฯ
5.การจัดตั้งให้แรงงานข้ามชาติสมัครเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน
6.การอบรมให้ความรู้กับกรรมการสวัสดิการในโรงงาน
7.ช่วยเหลือเคส
8.การประสานงานหารือว่าด้วยความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ
9.การสร้างแกนนำหญิงในโรงงาน
10.การขยายแกนนำในพื้นที่
11.อบรมด้านกฎหมายเพิ่มศักยภาพ
12.การเก็บข้อมูล
13.การทำข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการที่ขอรับอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน
โครงการการประสานงานหารือว่าด้วยความร่วมมือระหว่างภาคีต่างๆและภาครัฐและภาคธุรกิจ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
ติดต่อประสานงานกับภาคีต่างๆเพื่อประสานงานความร่วมมือที่จะทำงานร่วมกัน

กิจกรรมของโครงการ
ติดต่อประสานงานสหภาพแรงงาน องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ หน่วยงานราชการ เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงาน ประสานความร่วมมือ

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
แรงงานข้ามชาติ แรงงานไทย สมาคมธุรกิจ หน่วยงานรัฐ

บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร
ติดต่อประสานงาน ออกหนังสือ จดหมายเชิญต่างๆ

รายละเอียดงานที่ให้อาสาสมัครลงไปปฏิบัติงาน
ออกหนังสือจดหมายเชิญ ถึงสมาคมภาคธุรกิจ หน่วยงานราชการ
โทรศัพท์ติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างๆที่เป็นภาคีในประเทศไทย

พื้นที่ปฏิบัติงาน
เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมัทรสาคร

คุณสมบัติิอาสาสมัคร
มีความสามารถเรื่องการพิมพ์เอกสาร และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานเบื้องต้น


องค์กรทั้งหมดที่เปิดรับ อาสาสมัครนักสิทธิฯ รุ่น 15

1. เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน /ชัยภูมิ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

2. โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่ /หนองบัวลำภู
THE PROJECT FOR PUBLIC POLICY ON MINERAL RESOURCES (PPM)
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

3. กลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก /ชลบุรี
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

4. สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้(สกต.) /สุราษฏร์ธานี
Southern Peasants’ Federation of Thailand (SPFT)
(รับอาสาสมัคร 2 คน)  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

5. มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา(พชภ.) /เชียงราย
(รับอาสาสมัคร 2 คน)  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

6. มูลนิธิเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /เชียงใหม่
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

7. ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น (ศพช.) /เชียงใหม่
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

8. มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) /นนทบุรี
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

9. Biothai : มูลนิธิชีววิถี /นนทบุรี
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

10. เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ /สมุทรสาคร
(รับอาสาสมัคร 1 คน)  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

11. มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน /กรุงเทพฯ
The foundation of transgender alliance for human rights
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

12. สมาคมนักกฏหมายสิทธิมนุษยชน /กรุงเทพฯ
Human Rights Lawyer Association (HRLA)
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

13. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน/กรุงเทพฯ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

14. ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม/กรุงเทพฯ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

15. มูลนิธิเพื่อพนักงานบริการ (Swing Thailand) /กรุงเทพฯ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

16. ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน /กรุงเทพฯ
Thai Lawyers for human Rights
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

17. อไซลัมแอคเซส ประเทศไทย /กรุงเทพฯ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก


ชวนร่วมบริจาคสมทบทุน เพื่อส่งต่อการแบ่งปัน

สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสังคม
สามารถบริจาคได้ที่บัญชี “กองทุนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม โดยมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม” ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 075-2142483

โครงการของ มอส.

.
ติดตามเรื่องราวของ มอส. คลิ๊ก
Facebook   Twitter  และ  Youtube

กลับสู่หน้าหลัก