มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย)

(รับอาสาสมัคร 1 คน)
ที่อยู่องค์กร : มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) 3/13 หมู่ที่ 6 ซอยบางอ้อ 2 ถนนบางรักน้อย 18 ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

วัตถุประสงค์ และกิจกรรม ขององค์กร
1. การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งงานศึกษาด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมยั่งยืน
2. การเผยแพร่กิจกรรมที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมยั่งยืน ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภค
3. การประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรการเกษตร องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
4. การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของถาบันและองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับเกษตรกรรมยั่งยืนในประเทศไทย

กิจกรรม  หรือโครงการที่องค์กร ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน
1. การพัฒนาความคิด/ความรู้เกษตรกรรมยั่งยืน ร่วมกับองค์กรชาวบ้าน สนับสนุนให้งานวิจัยของชาวบ้านสามารถชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของชุมชน/เกษตรกร ในการพัฒนาความรู้ โดยอยู่บนฐานการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรและชุมชน และการนำพาไปสู่การพึ่งตนเอง
2. สร้างกระบวนการพัฒนาความรู้เกษตรกรรมยั่งยืน โดยประสานเชื่อมโยง/จัดการความรู้ และการวิจัยที่พัฒนาโดยกลุ่มและภาคีต่างๆ (ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันทางวิชาการ) รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการศึกษา รวบรวมและเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและองค์กรชุมชน
3. รณรงค์เผยแพร่ความรู้ และการศึกษาในเรื่องเกษตรกรรมยั่งยืน ความมั่นคงทางอาหารและสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคแก่สาธารณะชน
4. การประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผลักดันนโยบายเกษตรกรรมยั่งยืน และประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. การสร้างพื้นที่ทางสังคมให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและภาคีที่ร่วมขบวนการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน โดยการเผยแพร่แนวคิด และอุดมการณ์เกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อให้เกิดการยอมรับในสังคมไทย

โครงการที่อาสาสมัครเข้าไปปฏิบัติงาน
โครงการสวนผักคนเมือง

วัตถุประสงค์ของโครงการ
ด้วยตระหนักถึงปัญหาของคนเมืองในด้านอาหาร ทั้งเรื่องความปลอดภัย และความมั่นคงทางอาหาร รวมถึงปัญหาด้านสุขภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อมของเมือง เราจึงมุ่งยกระดับการพึ่งตนเองด้านอาหารของคนเมือง และผนวกเรื่องการปลูกผักแบบไม่ใช้สารเคมีและการพึ่งตนเองด้านอื่นๆ ให้อยู่ในวิถีชีวิตของคนเมือง พร้อมทั้งมุ่งยกระดับความคิด สร้างความตระหนักถึงบทบาทของเกษตรในเมืองในฐานะที่มีส่วนช่วยพัฒนาระบบอาหาร และวิถีชีวิตทางเลือกที่เกื้อกูลธรรมชาติ สร้างสังคมการอยู่ร่วมกันทั้งในเมือง ระหว่างคนเมืองกับชนบทและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนมุ่งสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในระดับนโยบายของเมืองที่ให้ความสำคัญกับเกษตรในเมืองในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมือง และขยายไปสู่นโยบายของเมืองต่างๆ ในประเทศต่อไป

กิจกรรม
1.ขับเคลื่อน/พัฒนา แนวคิดความรู้ เทคนิค นวัตกรรม ส่งเสริมคนเมืองให้มีความรู้ เทคนิค และนวัตกรรมการปลูกผักแบบไม่ใช้สารเคมีใดๆ และการพึ่งตนเองในเมือง
2.สร้างพื้นที่ผลิตอาหาร สนับสนุนและสร้างให้เกิดพื้นที่รูปธรรมเกษตรในเมือง เพิ่มพื้นที่อาหารปลอดภัย ยกระดับการพึ่งตนเองด้านอาหารของคนเมือง และเชื่อมโยงกับมิติการพัฒนาด้านอื่นๆของชีวิต
3.สร้างพื้นที่เชื่อมโยงและกระจายอาหารของเมือง เชื่อมโยงผลผลิต ความหลากหลายของอาหาร การกินอยู่ที่สอดคล้องกับธรรมชาติและฤดูกาล ทั้งในพื้นที่เมือง ชานเมือง และชนบท สู่ผู้บริโภคในเมือง อย่างมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เข้าใจซึ่งกันและกัน
4.เชื่อมโยงภาคีเครือข่าย รวบรวมข้อมูล ความรู้ และพัฒนางานวิจัย งานวิชาการด้านเกษตรในเมือง
5. รณรงค์เผยแพร่ สื่อสารสาธารณะ เพื่อยกระดับความคิดและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของเกษตรในเมือง และสามารถเชื่อมโยงเรื่องเกษตรในเมืองไปสู่การพัฒนาเมือง พัฒนาสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจ

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
1. สมาชิกโครงการสวนผักคนเมือง จำนวน 48 โครงการ
2. ศูนย์อบรม และเครือข่ายสวนผักคนเมือง
3. เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก
4. ผู้บริโภคในเมือง
5. นักวิชาการ เครือข่ายทางนโยบาย
6. คนทั่วไปที่สนใจด้านการปลูกผัก การทำเกษตรในเมือง

รายละเอียดงานที่ให้อาสาสมัครไปปฏิบัติงาน
– ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน สนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่รูปธรรมการทำเกษตรในเมือง สวนผักชุมชนของโครงการสวนผักคนเมือง
– เก็บข้อมูลบทเรียนการขับเคลื่อนสนับสนุนการเข้าถึงอาหาร ด้วยการสร้างพื้นที่อาหารของชุมชนกลุ่มเปราะบางในเมือง
– สรุปข้อมูล บทเรียนการทำงาน เพื่อสื่อสารสาธารณะ ยกระดับความสำคัญของบทบาทเกษตรในเมืองที่มีความสำคัญต่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารของเมือง

หน้าที่หลักของอาสาสมัคร
ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน สนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่รูปธรรมการทำเกษตรในเมือง สวนผักชุมชนของโครงการสวนผักคนเมือง
เก็บข้อมูลบทเรียนการขับเคลื่อนสนับสนุนการเข้าถึงอาหาร ด้วยการสร้างพื้นที่อาหารของชุมชนกลุ่มเปราะบางในเมือง
สรุปข้อมูล บทเรียนการทำงาน เพื่อสื่อสารสาธารณะ

พื้นที่ปฏิบัติงาน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

คุณสมบัติอาสาสมัคร
– ผู้แสวงหาคุณค่าในชีวิตและการทำงาน
– ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับตนเองและโลก
– สนใจการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเอง
– มีระเบียบวินัยตนเอง
– พร้อมเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับการทำงานกับผู้คนที่หลากหลาย และลักษณะขององค์กร
– สามารถทำงานโดยลำพังและทำงานเป็นทีมได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
– ทำงานเต็มเวลา และทำงานในวันหยุดได้
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี


องค์กรทั้งหมดที่เปิดรับ อาสาสมัครนักสิทธิฯ รุ่น 15

1. เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน /ชัยภูมิ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

2. โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่ /หนองบัวลำภู
THE PROJECT FOR PUBLIC POLICY ON MINERAL RESOURCES (PPM)
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

3. กลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก /ชลบุรี
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

4. สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้(สกต.) /สุราษฏร์ธานี
Southern Peasants’ Federation of Thailand (SPFT)
(รับอาสาสมัคร 2 คน)  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

5. มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา(พชภ.) /เชียงราย
(รับอาสาสมัคร 2 คน)  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

6. มูลนิธิเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /เชียงใหม่
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

7. ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น (ศพช.) /เชียงใหม่
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

8. มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) /นนทบุรี
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

9. Biothai : มูลนิธิชีววิถี /นนทบุรี
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

10. เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ /สมุทรสาคร
(รับอาสาสมัคร 1 คน)  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

11. มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน /กรุงเทพฯ
The foundation of transgender alliance for human rights
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

12. สมาคมนักกฏหมายสิทธิมนุษยชน /กรุงเทพฯ
Human Rights Lawyer Association (HRLA)
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

13. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน/กรุงเทพฯ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

14. ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม/กรุงเทพฯ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

15. มูลนิธิเพื่อพนักงานบริการ (Swing Thailand) /กรุงเทพฯ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

16. ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน /กรุงเทพฯ
Thai Lawyers for human Rights
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

17. อไซลัมแอคเซส ประเทศไทย /กรุงเทพฯ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก


ชวนร่วมบริจาคสมทบทุน เพื่อส่งต่อการแบ่งปัน

สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสังคม
สามารถบริจาคได้ที่บัญชี “กองทุนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม โดยมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม” ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 075-2142483

โครงการของ มอส.

.
ติดตามเรื่องราวของ มอส. คลิ๊ก
Facebook   Twitter  และ  Youtube

กลับสู่หน้าหลัก