มูลนิธิชีววิถี : Biothai

(รับอาสาสมัคร 1 คน)
ที่อยู่องค์กร : 3/12 สวนชีววิถี ซอยบางอ้อ 2 หมู่ 6 ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

วัตถุประสงค์ขององค์กร
1) ศึกษาวิจัยด้านทรัพยากรชีวภาพ เกษตรกรรม อาหาร สิทธิเกษตรกรและชุมชน
2) ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพ เกษตรกรรม อาหาร สิทธิเกษตรกรและชุมชนแก่ประชาชนทั่วไป
3) เสนอแนะและพัฒนานโยบายสาธารณะที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร การพัฒนาเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

กิจกรรมขององค์กร
– สนับสนุนบทบาทและความเข้มแข็งของเกษตรกร  ชุมชนท้องถิ่น และเครือข่ายภาคประชาชน ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรชีวภาพ
– รณรงค์และเผยแพร่ปัญหาผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ เช่น การเคลื่อนไหวต่อต้าน “โจรสลัดชีวภาพ”
– ขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดนโยบายและกฎหมายเพื่อคุ้มครองทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้กฎหมายที่มีลักษณะเฉพาะ (sui generis)
– ติดตามภาพรวมของข้อตกลงเขตการค้าเสรีที่ประเทศไทยดำเนินการกับประเทศต่างๆ และรับผิดชอบติดตามและวิเคราะห์ประเด็นผลกระทบด้านทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพยากรชีวภาพ และเกษตรกรรายย่อย
– ติดตามปัญหาของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีกิจกรรมซึ่งสร้างผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และความมั่นคงทางอาหาร
– พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของสารเคมีทางการเกษตรารสื่อสารสาธารณะ และเตือนภัยปัญหาของสารเคมีเหล่านี้ รวมไปถึงการขับเคลื่อนทางนโยบายด้านการจัดการและควบคุมสารเคมีกำจัดศัตรูพืชให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้นเพื่อความปลอดภัยของเกษตรกร ผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการที่ขอรับอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน
โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการควบคุมสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการติดตาม ศึกษาวิจัย สถานการณ์ปัญหาและนโยบายสารเคมีกำจัดศัตรูพืชทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
2. ส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ต้นแบบการผลิตที่ปลอดภัย มีนวัตกรรมในการจัดการศัตรูพืชและวัชพืช การจัดทำนโยบายควบคุมสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและการจัดการระบบอาหารที่ปลอดภัยในระดับพื้นที่
3. ส่งเสริมกระบวนการรณรงค์ และการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางอาหารและให้สังคมไทยปลอดภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
4. สนับสนุนการนำองค์ความรู้และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค นักวิชาการและหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนนโยบายและกระบวนการจัดการสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตลอดห่วงโซ่

กิจกรรมของโครงการ
1. พัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อสร้างนโยบายและวิธีทดแทนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
2. สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนและสร้างเครือข่ายเกษตรกร ชุมชน เพื่อการจัดการพื้นที่ที่ปลอดภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
3. เฝ้าระวังและส่งเสริมบทบาทผู้บริโภคเพื่อให้ผักผลไม้ในตลาดปลอดภัย
4. สื่อสารสาธารณะและขับเคลื่อนนโยบาย

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
เกษตรกร ผู้บริโภค หน่วยงานภาครัฐ สื่อมวลชน และผู้กำหนดนโยบาย

บทบาท/หน้าที่ของอาสาสมัคร
– สนับสนุนงานทางด้านการขับเคลื่อนกฎหมาย และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเกษตรกรและผู้บริโภค

รายละเอียดงานที่ให้อาสาสมัครลงไปปฏิบัติงาน
– เรียนรู้โครงสร้างปัญหาประเด็นสารเคมีกำจัดศัตรูพืชทั้งระบบ
– สนับสนุนการขับเคลื่อนให้เกิดกฎหมายควบคุมสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
– สนับสนุนการขับเคลื่อนงานของภาคีเครือข่ายที่ต่อสู้ด้านสิทธิของเกษตรกร และผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
– เปิดโอกาสให้ออกแบบงานที่จะช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของโครงการตามความถนัด

พื้นที่ปฏิบัติงาน
มูลนิธิชีววิถี ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี

คุณสมบัติอาสาสมัครที่จำเป็นสำหรับโครงการที่จะขอรับ
รักการเรียนรู้และต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลง มีความรับผิดชอบ สามารถสื่อสารในภาวะกดดันและทำงานเป็นทีมได้


องค์กรทั้งหมดที่เปิดรับ อาสาสมัครนักสิทธิฯ รุ่น 15

1. เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน /ชัยภูมิ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

2. โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่ /หนองบัวลำภู
THE PROJECT FOR PUBLIC POLICY ON MINERAL RESOURCES (PPM)
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

3. กลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก /ชลบุรี
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

4. สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้(สกต.) /สุราษฏร์ธานี
Southern Peasants’ Federation of Thailand (SPFT)
(รับอาสาสมัคร 2 คน)  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

5. มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา(พชภ.) /เชียงราย
(รับอาสาสมัคร 2 คน)  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

6. มูลนิธิเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /เชียงใหม่
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

7. ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น (ศพช.) /เชียงใหม่
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

8. มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) /นนทบุรี
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

9. Biothai : มูลนิธิชีววิถี /นนทบุรี
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

10. เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ /สมุทรสาคร
(รับอาสาสมัคร 1 คน)  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

11. มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน /กรุงเทพฯ
The foundation of transgender alliance for human rights
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

12. สมาคมนักกฏหมายสิทธิมนุษยชน /กรุงเทพฯ
Human Rights Lawyer Association (HRLA)
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

13. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน/กรุงเทพฯ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

14. ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม/กรุงเทพฯ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

15. มูลนิธิเพื่อพนักงานบริการ (Swing Thailand) /กรุงเทพฯ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

16. ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน /กรุงเทพฯ
Thai Lawyers for human Rights
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

17. อไซลัมแอคเซส ประเทศไทย /กรุงเทพฯ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก


ชวนร่วมบริจาคสมทบทุน เพื่อส่งต่อการแบ่งปัน

สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสังคม
สามารถบริจาคได้ที่บัญชี “กองทุนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม โดยมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม” ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 075-2142483

โครงการของ มอส.

.
ติดตามเรื่องราวของ มอส. คลิ๊ก
Facebook   Twitter  และ  Youtube

กลับสู่หน้าหลัก