โครงการเปลี่ยนพื้นที่ร้างเป็นพื้นที่รัก เพื่อเด็ก-เยาวชนตำบลหัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

กลุ่มเยาวชนหัวไทรรักษ์บ้านเกิด คือ แกนนำชุมชนคนรุ่นใหม่ ที่อยากนำทักษะความรู้ มาช่วยในการพัฒนาท้องถิ่น  กระบวนการวิจัยอย่างมีส่วนร่วม ทำให้กลุ่มเยาวชนสามารถเชื่อมโยงตัวเองกับคุณค่าในท้องถิ่น เกิดความเข้าใจชุมชนมากขึ้น นำความรู้ไปปรับใช้ในการเรียนและพัฒนาชุมชนต่อไปได้