โครงการศึกษาวิจัยการจัดการขยะอย่างยั่งยืนบนฐานความร่วมมือของเยาวชนและชุมชนตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

โครงการศึกษาวิจัยการจัดการขยะอย่างยั่งยืนบนฐานความร่วมมือของเยาวชนและชุมชนตำบลหนองซอน มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. วิเคราะห์เส้นทางขยะตําบลหนองซอนที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ชาวบ้าน 
  2. ค้นหาแนวคิดและแนวทางการจัดการขยะอย่างยั่งยืนของชุมชนในระดับหมู่บ้านและระดับตําบลหนองซอน
  3. เสริมสร้างศักยภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการจัดกระบวนการทํางานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชาวบ้านและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในชุมชน และปฏิบัติการจัดการขยะของชุมชนให้เกิดความยั่งยืน