โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ลุ่มน้ำแม่ทา จังหวัดลำพูน

โครงการพัฒนาอาสาสมัครเยาวชนนักวิจัยรุ่นใหม่ ในการสนับสนุนงานเศรษฐกิจชุมชนบนฐานนิเวศน์ลุ่มน้ำแม่ทาอย่างมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ

  1. เพื่อทบทวนต้นทุนของแต่ละกลุ่ม บนฐานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และนิเวศน์ลุ่มน้ำแม่ทา 
  2. เพื่อสร้างนักวิจัยสาสมัคร คนรุ่นใหม่ ในการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจชุมชน แบบมีส่วนร่วม 
  3. เพื่อศึกษาความหมายของนิเวศน์ลุ่มน้ำทาที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตฐานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมผ่านกรอบแนวคิดและกระบวนการดำเนินงานวิจัยแบบมีส่วนร่วม 

การขาดแรงงานวัยหนุ่มสาวในการสานต่ออาชีพที่สร้างขึ้นจากฐานทรัพยากรชุมชน

การพัฒนานักวิจัยเยาวชน อาสาสมัคร คนรุ่นใหม่ เพื่อสนับสนุนพัฒนาเศรษฐกิจซุมชน แบบมีส่วนร่วมนั้น การทบทวนต้นทุนของแต่ละกลุ่ม บนฐานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และนิเวศน์ลุ่มน้ำแม่ทาต้องอาศัยเครื่องมือการเก็บข้อมูลแบบมีส่วนร่วม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในการเก็บข้อมูล ทบทวนต้นทุนของตนเอง ชุมชน ทั้งในมุมของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ในวิถีชีวิต ผ่านสถานการณ์ประวัติศาสตร์ ปฏิทินฤดูกาล เรื่องราว ตัวบุคคล แล้วนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เห็นต้นทุนของนิเวศน์ลุ่มน้ำแม่ทา นักวิจัยได้เรียนรู้ตั้งแต่การวางแผน ออกแบบเครื่องมือที่เหมาะสม การวิเคราะห์ตัวบุคคล การฟัง การบันทึก และถ่ายทอดออกมาเป็นแผนภาพ และนำเสนอเรื่องราว ตอบข้อซักถาม อย่างมีส่วนร่วม