โครงการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนละแม N-NOR BY SRAKHAW อ.ละแม จ.ชุมพร

ตำบลละแมและตำบลทุ่งคาวัด คือ พื้นที่ที่มีศักยภาพในด้านทรัพยากรธรรมชาติ เยาวชนเครือข่ายนกนางนวล คือ แกนนำเยาวชนที่คนในชุมชนรู้จัก ให้การยอมรับและพร้อมสนับสนุน สมาชิกมีความสนใจพัฒนาทักษะอาชีพ

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเข้ามาสนับสนุนให้กลุ่มเยาวชนร่วมกันศึกษาศักยภาพชุมชนตัวเอง เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาเครือข่ายธุรกิจในชุมชน การดำเนินการวิจัย ทำให้ค้นพบแนงทางการพัฒนาเพื่อยกระดับผู้ประกอบการที่เชื่อมโยงความรู้ของกลุ่มคนรุ่นใหม่และภูมิปัญญาเดิมของชุมชน สร้างการเรียนรู้ใหม่ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการยั่งยืนได้