แถลงการณ์คัดค้านการทำรัฐประหาร

แถลงการณ์เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมอีสาน
คัดค้านการทำรัฐประหาร สิทธิ เสรีภาพ ประชาธิปไตย ต้องเป็นของประชาชน

_MG_648

ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นำโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ได้กระทำการรัฐประหาร ยึดอำนาจการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา โดยกล่าวอ้างเหตุผล ความชอบธรรมว่า มีสถานการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่จนเป็นเหตุให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บ และเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มขยายตัว จนอาจเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม นั้น

เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมอีสาน พร้อมด้วยองค์กรเครือข่าย เห็นว่า การกระทำโดยใช้กำลังทหารบังคับ ของ คสช. เป็นการยึดอำนาจการปกครองประเทศ ที่ไม่เป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตยและชอบด้วยรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ยังมีการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยการปิดกั้นและแทรกแซงการนำเสนอของสื่อมวลชน การประกาศเคอร์ฟิว และการห้ามชุมนุมทางการเมือง อันเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย ดังนั้นทางเครือข่ายจึงขอประกาศจุดยืน และมีข้อเรียกร้องดังนี้

1. ให้คสช. คืนอำนาจอธิปไตยให้กับประชาชนไทยโดยเร็วที่สุด เพื่อป้องกันความขัดแย้งรุนแรงยิ่งขึ้น และเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยประชาชนเอง
2. ให้คสช. หยุดใช้ความรุนแรง หยุดละเมิดสิทธิเสรีภาพ, สิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวสารต่างๆซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานโดยเร็วที่สุด
3. ให้คสช. ยุติการจับกุมคุมขังนักกิจกรรมที่ได้แสดงออกทางความคิดเห็นทางการเมือง เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง

“สิทธิ เสรีภาพ ประชาธิปไตยเป็นของประชาชน”
แถลง ณ วันที่ 24 พ.ค. 57

เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมอีสาน
ศูนย์ข้อมูลสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ (ศสส.) อีสาน
ศูนย์กฎหมายสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคม
กลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา
ศูนย์สื่อชุมชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ศสธ.)
ศูนย์พิทักษ์สิทธิการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำชี ตอนล่าง