“เอิร์ธกับงานของเขา”

“ทุนนิยม” เป็นกลไกหลักที่ยังคงขับเคลื่อนและสร้างปัญหาไปทั่วทุกหนทุกแห่งบนโลกใบนี้ ปัญหาข้าวยากหมากแพง ปัญหาการกดขี่แรงงาน สงครามต่างๆนานา ปัญหาคนไม่มีที่อยู่อาศัย ปัยหาความเหลื่อมล้ำในสังคม ฯลฯ ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ล้วนมีต้นตอนมาจากดครงสร้างทางสังคมอันเลวร้ายที่ชื่อว่า “ทุนนิยม”
.
ผมเป็นอดีตนักกิจกรรมจาก “กลุ่มโกงกาง” สนใจและศรัทธาเศรษฐศาสตร์การเมืองแบบมาร์กซีส เล็งเห็นความพินาศของสังคมที่เกิดจากระบบทุนนิยม จึงได้เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน รุ่น 14 ของมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) ผมเลือกเข้าสังกัด “กลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก” เพื่อร่วมกับองค์กรที่มีเป้าหมายและมีความพยายามแก้ไขปัญหาด้านแรงงานอันเป็นผลมาจากระบบทุนนิยม อาทิ การรับเรื่องร้องเรียน ข้อพิพาทระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย การยื่นเรื่องร้องเรียน ฯลฯ
.
หลัง 4 เดือนที่ผมได้เข้าร่วมงานในชีวิตจริง มีทั้งความประทับใจและไม่ประทับใจ มุมของความประทับใจคือมุมของการเป็นผู้เรียนรู้ ผู้รับฟัง ประสบการณ์การต่อสู้ของผู้ใช้แรงงานที่ไม่ยอมพ่ายแพ้ต่ออำนาจของทุน และในมุมของความไม่ประทับใจก็คือ การได้ยินและรับรู้ปัญหาของผู้ใช้แรงงานที่ถูกกระทำด้วยอำนาจของทุน เช่น การถูกกลั่นแกล้งพนักงาน การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม หรือแม้แต่การตัดสวัสดิการพนักงาน
.
แน่นอนว่าการสวมหมวกอาสาสมัคร หรืองานพัฒนาเอกชน หรือ NGOs เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือทำให้ปัญหาทุเลาลงเท่านั้น ไม่สามารถหยุดยั้งผลกระทบอันโหดร้ายที่เกิดจากทุนได้ทั้งหมด แต่ผมคิดว่าอย่างน้อย มันก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม ผมเชื่อเช่นนั้น