30 กันยา’61 อาสาสมัครสวนผักชุมชน Community gardening volunteer for urban-poor in Thailand Sep.30, 2018

จิตอาสาสร้างสวนผัก เพื่อชุมชนด้อยโอกาสในเมือง … ชุมชนพูนทรัพย์
เกิดจากการแก้ปัญหาชาวชุมชนแออัดใต้สะพานที่ส่วนมากมีอาชีพรับจ้าง และเป็นแรงงานก่อสร้าง
เพื่อให้ชาวชุมชนใต้สะพานมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ปลอดภัยและมีคุณภาพกว่าเดิม
หน่วยงานและองค์กรซึ่งรับผิดชอบพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กลุ่มด้อยโอกาส และคนจนเมือง อาทิ
การเคหะแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย (มพศ.)
ได้ร่วมจัดตั้งชุมชนพูนทรัพย์ โดยสร้างบ้าน และศูนย์อำนวยความสะดวกต่างๆในชุมชน
แก้ปัญหาชุมชนใต้สะพานโดยย้ายชาวชุมชนใต้สะพานเข้ามาอยู่ในชุมชนใหม่เพื่อสุขภาวะ
ชุมชนใหม่นี้มีประมาณ 210 ครัวเรือน
ชุมชนที่จัดตั้งขึ้นมาอยู่บนที่ดินภายใต้การดูแลของการเคหะแห่งชาติ
จัดสรรพื้นที่ใช้สอยเป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน อาทิ ศูนย์เด็กในชุมชน สนามกีฬา
และยังมีการจัดสรรพื้นที่กลางสำหรับใช้ประโยชน์ร่วมกัน
จากการได้ทำงานพัฒนาร่วมกับชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเมืองมาหลายด้านและหลายครั้งต่อเ
นื่อง มูลนิธิและชุมชนได้พิจารณาพื้นที่สาธารณประโยชน์ร่วมกันในการจัดทำสวนหย่อม
และสวนผักเพื่อเป็นพื้นที่สีเขียว แหล่งอาหารปลอดสารเคมี ที่พักผ่อนพบปะพูดคุยและทำกิจกรรมร่วมกัน
กิจกรรมนี้ยังเปิดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจวิถีชุมชนด้อยโอกาสในเมืองใหญ่
ทางมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมจึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาส่งเสริมสวนผักชุมชนขึ้น
ให้จิตอาสาได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนด้อยโอกาสในเมือง
และได้เรียนรู้สังคมไปพร้อมๆกัน
กำหนดการ
09:00- 09:30 ลงทะเบียน ที่อาคารทำการชุมชนพูนทรัพย์ แบ่งกลุ่มกิจกรรมทำสวน
12:00 รับประทานอาหารร่วมกัน
13:00 (ต่อ) ภารกิจอาสา
14:30 สรุปกิจกรรม
15:00 เดินทางกลับ
ความพร้อมก่อนอาสา
– งานไม่ต้องใช้ทักษะมาก แต่ท่านต้องอดทน และมุ่งมั่นทำงานให้เสร็จและเรียบร้อย
และอยู่ร่วมกิจกรรมจนเสร็จตามเวลา
ไม่รับอาสาที่มาได้ครึ่งเวลาหรือไม่สามารถอยู่จนจบกิจกรรมเพราะทำให้การทำกิจกรรมติดขัดได้
– ให้ท่านเตรียมหมวก ถุงมือผ้า และ ผ้าปิดจมูก ผ้าขนหนูสำหรับเช็ดหน้า
และขวดเติมน้ำส่วนตัวเพื่อความสะดวกระหว่างกิจกรรม โดยทางเราเตรียมน้ำดื่มไว้ให้แล้ว ท่านที่ผิวแพ้ง่ายร้อนง่าย
ให้ใส่เสื้อแขนยาวหรือนำปลอกแขนไปด้วย ควรสวมกางเกงขายาวป้องกันการระคายหรือแพ้
ท่านที่เหงื่อมากควรนำเสื้อผ้ามาเปลี่ยนตอนกลับ ใส่รองเท้าที่เหมาะกับงานสวน
– ให้อาสาสมัครรักษาเวลา เพื่อเราจะได้เริ่มงานกิจกรรมพร้อมกันตามขั้นตอน
หากสายมากเราจะปิดรับร่วมกิจกรรมเนื่องจากวิทยากรไม่สามารถละจากกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่มาเริ่มกับผู้ที่เพิ่
งเข้าร่วมได้
– อาสาที่จะเข้าร่วมต้องเตรียมใจ เปิด ปรับ เปลี่ยน
ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมร่วมกันทุกขั้นตอน
**สำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ที่มาทำกิจกรรมอ่านรายละเอียดก่อนการสมัคร
เพื่อไม่ให้เสียบรรยากาศการทำกิจกรรมอาสาสมัครหากท่านเน้นมาขอใบรับรองมากกว่าการฝึกฝนตนเองเพื่อเรีย
นรู้การเป็นอาสาสมัครและความอดทนการทำอาสาให้ลุล่วง หากท่านมาสายกว่ากำหนด และกลับก่อนเวลา
แล้วขอให้รับรองกิจกรรม ทางมูลนิธิฯไม่สามารถเซ็นรับรองให้ได้
การที่ท่านมาร่วมกิจกรรมเพราะต้องการเก็บชั่วโมงอาสา เรายินดีสนับสนุนการเรียนรู้งานอาสา
แต่ขอให้ตรวจสอบตนเองก่อนว่าเป็นงานถนัดหรือไม่ เตรียมตัวพร้อมอาสาแล้วหรือไม่ และมีความอดทน
มุ่งมั่นพอที่จะทำภารกิจให้สำเร็จเรียบร้อยหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อโครงการ

ทางมูลนิธิฯยินดีในการส่งเสริมกิจกรรมอาสาแก่ท่าน
จึงขอให้ท่านตระหนักถึงการอาสาให้เต็มที่เช่นเดียวกับอาสาสมัครทั่วไป
การแต่งกายให้ใส่ชุดลำลองทั่วไปเพื่อทำอาสาที่ลุกนั่งก้มเงยได้สะดวก
เนื่องจากผู้เข้าร่วมหลากหลายวัยและทำกิจกรรมในชุมชน ขอให้ งดชุดสั้นเกินไปหรือวาบหวิว
หมายเหตุ – การรับรองกิจกรรมสำหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานทางการศึกษา
ให้ยืดการเซ็นรับรอง และ/หรือประทับตราโดยมูลนิธิฯเท่านั้น โดยใช้แบบฟอร์มของสถาบันเอง
หรือของมูลนิธิฯอย่างใดอย่างหนึ่ง
เนื่องจากมีผู้สมัครจากหลายช่องทาง ผู้เข้าร่วมต้องได้การตอบรับกลับแล้วเท่านั้น
และจะตอบรับตามคิวผู้สมัคร หากเต็มเราจะไม่ตอบรับผู้ที่สมัครคิวที่เหลือ
ผู้สนใจสมัครเข้าร่วม – รับจำนวน 45 คน
สมัครทาง e-mail ที่ volunteerservice@gmail.com โดย ระบุกิจกรรม “อาสาสมัครสวนผักชุมชน”
30 ก.ย. ชื่อ/สกุล ….. อาชีพ…. E-mail ….. เบอร์โทร…. (ไม่รับสมัครทางโทร)
– ร่วมสมทบค่าอาหารเที่ยงเครื่องดื่มและอุปกรณ์ทำกิจกรรม คนละ 250 บาท
สมทบได้ทันที่ที่ได้รับการตอบรับแล้วที่บัญชีกองทุนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เลขที่บัญชี 075-2-
14248-3 ธ.ไทยพาณิชย์ สาขารัชดาภิเษก 2 ***ผู้บริจาคสมทบโครงการขอใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้
ประสานกิจกรรม มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
Contact : Thai Volunteer Service (TVS)
409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
409 Ratchadapesek, Huay Kwang, Bkk 10320
โทร./ Phone 095-9977724
E-mail volunteerservice@gmail.com
Website www.thaivolunteer.org
การเดินทาง
ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เพิ่มสิน 18 ถ.เพิ่มสิน เขตสายไหม กทม.
เดินทางโดนรถสองแถวแดงจากซอยวัชรพล ขึ้นรถได้ที่รามอินทรา34 ใต้ทางด่วน
หน้าเสถียรธรรมสถาน หรือภายในซอยวัชรพล ไปลง ซ.เพิ่มสิน 18 หากรถจอดซ.20
ให้เดินมุ่งไปทางซ.18
มาทางสะพานใหม่ ขึ้นรถสองแถวหน้าตลาดสะพานใหม่สาย สะพานใหม่ – ออเงิน วัชรพล ลงที่
ซ.เพิ่มสิน 18
ขับรถไปเอง จากรามอินทรา-วัชรพล มุ่งไปตามถนนวัชรพล จนถึงจุดตัด ถ.รัตนโกสินสมโภชน์
ให้เลี้ยวซ้ายไป U-turn เข้าซอยวัชรพลต่อ และขับไปจนถึงสามแยกตัดถนนเพิ่มสิน
เลี้ยงซ้ายไปจนถึงซ.เพิ่มสิน 18 จากพหลโยธิน 54/1 ขับไปจนถึงทางแยกซ้ายมือไปเพิ่มสิน
….เข้าซอย18 ไปในซอยราว 30 เมตร เลี้ยวซ้ายจะเจออาคารที่ทำการชุมชน (จุดนัดพบ)
ถัดไปจะเป็นศูนย์เด็ก