เส้นทางการเรียนรู้โลกและสังคมด้วยจิตอาสา

10342485_881613388532256_2507692780238237685_n                    คำนำหนังสือประกอบงานมหกรรมจิตอาสา งานอาสาสมัครไทยในสถานบันการศึกษา 2013-1014


“การสร้างพื้นที่เรียนรู้”
เป็นจุดมุ่งหวังของการจัดงาน “มหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา”   ปีที่ 2 ใช้ชื่อว่า “ทิศทางและกระบวนการสร้างพลเมืองอาสาสมัครสู่สังคมอาเซียน” ในวันที่ 4-5 กันยายน เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของสร้าง “พื้นที่การเรียนรู้” เป็นการรวบรวมข้อเขียนที่เป็นแนวคิด ความรู้ บทเรียน ประสบการณ์ บทสรุปงานวิจัยเชิงวิชาการ จากบุคคลในสถาบันการศึกษา กลุ่ม องค์กรที่ทำงานเสริมสร้างการเรียนรู้สังคมและจิตอาสา ให้กับเยาวชน นักศึกษา บัณฑิตที่จบใหม่ ผู้จัดทำหนังสือได้ใช้  “การเรียนรู้สังคมและจิตอาสา”  เป็นตัวตั้ง โดยพิจารณาว่า การเรียนรู้สังคมและจิตอาสาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษามีรูปแบบและแนวทางอย่างไรบ้าง ซึ่งพิจารณาได้ 6 แนวทาง คือ 1) การผสมผสานอยู่ในวิชาปกติ ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ที่อาจารย์สอดแทรกไว้ในวิชาที่สอน  2) การพัฒนาเป็นวิชาเฉพาะ 3) การพัฒนาเป็นวิชาพื้นฐาน  4) การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา รวมทั้งการมีกลไกสนับสนุนการทำงานอาสาสมัคร เช่น ศูนย์อาสาสมัคร  5) การเข้าร่วมการเรียนรู้กับกลุ่มนอกมหาวิทยาลัย 6) การเป็นอาสาสมัครเต็มเวลาในโครงการบัณฑิตอาสา ดังนั้นแนวการรวบรวมข้อเขียนต่างๆ จึงได้ใช้ 6 แนวทางนี้เป็นเกณฑ์ โดยผู้เขียนมีอิสระในแนวการเขียน ซึ่งอาจจะเป็นทั้งงานวิชาการ เป็นมุมมอง ข้อคิด  ประสบการณ์ หรือบทเรียนแตกต่างกันออกไป

ด้วยความคาดหวังพื้นฐานว่า “พื้นที่การเรียนรู้” นี้จะต่อยอดในอนาคตไปสู่การขยายความคิด  การทดลองนำไปใช้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การไปเยี่ยมเยียน รวมถึงการทำงานร่วมกันของบุคคลากรในสถาบันอุดมศึกษา อาจารย์ นักศึกษา กลุ่ม องค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อที่จะร่วมกันสร้างสังคมที่มีเยาวชน คนรุ่นใหม่ที่เข้าใจคน เข้าใจสังคม ปันแรงใจแรงกายให้กับคนที่ทุกข์ยากกว่า ให้กับสังคมส่วนรวม

เราเชื่อว่ายังมีประสบการณ์ บทเรียนดีจากบุคคล องค์กร  อาจารย์ในสถาบันการศึกษา ที่ได้ทำอะไรมากมายทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน เพื่อให้นักศึกษา ได้เรียนรู้ ไปเป็นอาสาสมัคร ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น    ในอนาคตหากเราเชื่อมต่อกันได้ “พื้นที่การเรียนรู้” จะขยายกว้างยิ่งขึ้น และหนังสือเล่มต่อไปจะอุดมสมบูรณ์ด้วยประสบการณ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น ต่อยอดการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด “พื้นที่การเรียนรู้” จะกลายเป็น “พื้นที่สร้างสรรค์”  ที่มีปฏิบัติการจริง

งานอาสาสมัครเป็นแนวทาง เป็นเครื่องมือที่จะทำให้คนเข้าใจโลก เข้าใจสังคม และเข้าใจผู้คนที่แตกต่าง แต่ก็เป็นคนเหมือนกัน ส่วนงานอาสาสมัครเป็นเครื่องมือที่จะสำรวจ พัฒนาจิตใจให้มีเมตตา แบ่งปัน ลดละการยึดติด งานอาสาสมัครนี่แหละจะสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติ ดังนั้น ทุกส่วนของสังคม ทั้งบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรทั้งรัฐ เอกชน สถาบันต่างๆ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา จะต้อง  “ร่วมกันสร้างสังคมจิตอาสา”  ให้เป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างนโยบาย การพัฒนากลไกรองรับ การเปิดโอกาส การจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม การสร้างพื้นที่ให้คนเข้ามาทำงานอาสาสมัคร การริเริ่มแสวงหาโอกาสทำงานอาสาสมัครด้วยตนเอง การพาตนเองเข้าไปเป็นอาสาสมัคร การจัดการเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ เป็นต้น

ทางคณะผู้จัดทำหนังสือ หวังว่าข้อเขียนต่างๆ จากหนังสือเล่มนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการสร้างสรรค์และขอให้หนังสือเล่มนี้ เป็นสื่อให้เราได้เชื่อมโยงติดต่อกัน การทำงานอาสาสมัครจะไม่โดดเดี่ยว และมีพลังยิ่งขึ้น

ท้ายสุดขอขอบคุณผู้เขียนทุกท่านที่ได้ร่วมแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ผ่านข้อเขียน และทุกท่านยินดีอย่างยิ่งที่จะได้พูดคุยด้วยตัวเอง ได้รับการเยือนและพร้อมที่จะร่วมงานกัน ขอขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ(สสส.) ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานและการจัดพิมพ์หนังสือครั้งนี้   และพร้อมที่ร่วมกันสร้างสังคมจิตอาสา ให้มั่นคงยั่งยืนต่อไป

คณะผู้รวบรวมและจัดทำหนังสือ

))))))0(((((((

00000000

*หมายเหตุ บทความนี้ตีพิมพ์แล้วในหนังสือ “เส้นทางการเรียนรู้โลกและสังคมด้วยจิตอาสา” หนังสือประกอบงาน “มหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา Education Volunteer Expo 2013-2014 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ในงานมีทั้งการสัมมนาในหัวข้อต่างๆเกี่ยวกับงานอาสาสมัคร นิทรรศการมากมายจากหลายองค์กร กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (work shop) ให้ร่วมสนุก และ เวทีวัฒนธรรม กิจกรรมการแสดง จากกลุ่ม องค์กร ต่างๆ จากประเทศไทย และประเทศในประชาคมอาเซียน

อ่านรายละเอียด และลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://www.volunteerspirit.org/volunteer/7516