ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น (ศพช.) รับอาสาสมัคร

 

(รับอาสาสมัคร 1 คน)
ที่อยู่องค์กร  : 199/332  หมู่ที่2  ตำบลหนองจ๊อม  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์       : 053-230072
เว็บไซต์        :  https://www.facebook.com/CPCR.Page

วัตถุประสงค์และกิจกรรมขององค์กร
1.ช่วยเหลือประชาชน (คนชายขอบ) ทางกฎหมาย โดยเฉพาะประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
2.ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องสิทธิตามกฎหมายและกลไกการคุ้มครองสิทธิให้กับประชาชน (คนชายขอบ)

กิจกรรมหรือโครงการที่องค์กรดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
1.ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือคดีความที่ชาวบ้านถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องสิทธิชุมชน
2. อบรมกฎหมายให้กับอาสาสมัคร ผู้นำ และชาวบ้านในชุมชน ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่จะถูกละเมิดสิทธิ

ความคาดหวังต่ออาสาสมัคร
-เกิดสำนึกใหม่ในการใช้กฎหมายเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
-ตั้งใจพัฒนาตนเองในทุกๆด้านเพื่อเป็นนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนที่ดีและมีประสิทธิภาพ

พื้นที่ปฏิบัติงาน
9 จังหวัดภาคเหนือ ( เชียงใหม่ , เชียงราย , แม่ฮ่องสอน , พะเยา , น่าน , แพร่ , ลำพูน , ลำปาง)+ตาก

คุณสมบัติอาสาสมัครที่จำเป็น
– มีความเชื่อและศรัทธาในแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน
– มีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
– สามารถเดินทางไกล ไปพักอาศัยอยู่กับชุมชนได้

องค์กรทั้งหมดที่เปิดรับ อาสาสมัครนักสิทธิฯ รุ่น 15

1. เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน /ชัยภูมิ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

2. โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่ /หนองบัวลำภู
THE PROJECT FOR PUBLIC POLICY ON MINERAL RESOURCES (PPM)
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

3. กลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก /ชลบุรี
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

4. สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้(สกต.) /สุราษฏร์ธานี
Southern Peasants’ Federation of Thailand (SPFT)
(รับอาสาสมัคร 2 คน)  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

5. มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา(พชภ.) /เชียงราย
(รับอาสาสมัคร 2 คน)  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

6. มูลนิธิเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /เชียงใหม่
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

7. ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น (ศพช.) /เชียงใหม่
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

8. มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) /นนทบุรี
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

9. Biothai : มูลนิธิชีววิถี /นนทบุรี
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

10. เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ /สมุทรสาคร
(รับอาสาสมัคร 1 คน)  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

11. มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน /กรุงเทพฯ
The foundation of transgender alliance for human rights
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

12. สมาคมนักกฏหมายสิทธิมนุษยชน /กรุงเทพฯ
Human Rights Lawyer Association (HRLA)
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

13. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน/กรุงเทพฯ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

14. ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม/กรุงเทพฯ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

15. มูลนิธิเพื่อพนักงานบริการ (Swing Thailand) /กรุงเทพฯ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

16. ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน /กรุงเทพฯ
Thai Lawyers for human Rights
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

17. อไซลัมแอคเซส ประเทศไทย /กรุงเทพฯ
(รับอาสาสมัคร 1 คน) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

 

รายละเอียดโครงการอาสาสมัครนักสิทธิฯ รุ่น 15
คลิกดูที่นี่

ผู้สนใจสมัคร
คลิกกรอกใบสมัครได้ที่นี่

ชวนร่วมบริจาคสมทบทุน เพื่อส่งต่อการแบ่งปัน
สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสังคม
สามารถบริจาคได้ที่บัญชี “กองทุนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม โดยมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม” ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 075-2142483

โครงการของ มอส.

.
ติดตามเรื่องราวของ มอส. คลิก
Facebook   Twitter  และ  Youtube

กลับสู่หน้าหลัก