รายชื่อผู้สมัครอาสานักสิทธิฯ รุ่น 13 ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก

1.  นางสาวกนกพร จันทร์พลอย
2.  นายพชร คำชำนาญ
3. นางสาวกัญจิรา อิสโม
4.  นางสาวภคินี ชาลีนิวัฒน์
5. นายศตวรรษ ไรนุ่น
6.  นางสาวณัฏฐิกาญจน์ คงรักษ์
7.  นางสาวกรกนก คงเจริญ
8.  นายจอมธนพล ชื่นวัฒนา
9.  นายธราดล เทวอักษร
10.  นายลิลิต ดุรงค์แสง
11.  นายศุภฤกษ์ เวสารัชช์
12.  นางสาวปสุตา ชื้นขจร
13.  นางสาวปราณี บุญปลูก
14.  นายภัทรเดช เหล่าสมบัติ
15.  นางสาวปทุมมา จิรากุลวัต
16.  นางสาวกนกภรณ์ ดวงธิ
17.  นางสาวลักษณพร ประกอบดี
18.  นายกฤต แสงสุรินทร์
19.  นางสาววรนุช แซ่จิว
20.  นางสาวฮัจยะห์ กอแต
21.  นายเจษฎา ขาวขันธ์
22.  นางสาวชนินาถ กาญจนะ
23.  นายกฤษฎิ์ บุญสาร
วัน/เวลา

9.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

13.00-13.30

13.30-14.30

14.30-15.30

15.30-16.30

วันจันทร์

11 มิ.ย.

มอส.

พบน้อง

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุ ษยชนและการพัฒนา

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

มอส.

สัมพันธ์

เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิฯ ภาคใต้

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุ ขภาพผู้หญิง

โครงการคลินิกกฎหมายแรงงาน

(HRDF)

วันอังคาร 12 มิ.ย.

มอส.

สัมพันธ์

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLaw)

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

มอส.

สัมพันธ์

มูลนิธิ

เข้าถึงเอดส์    (Aids Access)

กลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวั นออก

โครงการปฏิบัติการเพื่อสิทธิ คนจน

วันพุธ

13 มิ.ย.

ไร่ทอง            ออร์แกนิกส์ ฟาร์ม

มูลนิธิรักษ์ไทย

Center for Asylum Protection

มอส.

สัมพันธ์

มูลนิธิเพื่อทรัพยากร    ธรรมชาติฯ

มูลนิธิพัฒนาชุมชนและ   เขตภูเขา

มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ

หมายเหตุ:      วันพุธที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 16.30 น. – 17.00 น.  ผู้สมัครเลือก 2 องค์กรเพื่อเข้าสัมภาษณ์