อาสาสมัคร

ผู้ที่สนใจการทำงานอาสาสมัคร

1. โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน

พื้นที่การทำงานและประเด็นงาน:
ขึ้นอยู่กับองค์กรต่าง ๆ ที่ต้องการให้อาสาสมัครเข้าไปร่วมทำงานด้วย ซึ่งประเด็นการทำงาน เช่น สิ่งแวดล้อม ที่ดิน แรงงาน สัญชาติ ผู้หญิง เป็นต้น

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • ระยะเวลาการทำงาน : 1 ปี (กรกฎาคม – มิถุนายนของปีหน้า)
  • ได้อะไรจากการเป็นอาสาสมัคร: การเป็นอาสาสมัครไม่สามารถวัดคุณค่าออกมาได้ในเชิงปริมาณแต่สิ่งที่ได้อย่าง แน่นอนและเห็นได้ชัดเลยคือ ความสุขใจที่ได้ทำงานช่วยเหลือผู้อื่น การเติบโตทางด้านความคิด ทัศนคติ การเปิดโลกทัศน์