รับสมัคร-นักสื่อสารงานสิทธิมนุษยชน


โครงการนักสื่อสารสิทธิมนุษยชนรุ่นใหม่ : Young Human Rights Communicator
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมภายใต้ทุนสนับสนุนจากมูลนิธิ Open Society Foundation ต้องการจะสร้างนักสื่อสารรุ่นใหม่ประเด็นสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้ ประเทศไทย โดยจะรับสมัครเยาวชนจำนวน 15 คน ที่มีทักษะพื้นฐานและมีความสนใจในการผลิตสื่อเพื่อสังคมมาทำงานร่วมกับมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมเพื่อผลิตสื่อประเภท วีดีโอ ภาพถ่าย งานเขียน Info graphics

เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนี้ จะได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพ เรื่องหลักการสิทธิมนุษยชนและอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะงานวีดีโอ งานถ่ายภาพ งานเขียน งาน Info graphics ได้ลงพื้นที่เพื่อสร้างสร้างสรรค์งาน ได้นำเสนอผลงานต่อสาธารณะ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.สร้างนักสื่อสารสิทธิมนุษยชนรุ่นใหม่
2.สื่อสารสาธารณะประเด็นสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ ภาคใต้ประเทศไทย
ประโยชน์ที่เยาวชนได้รับ
ü เข้าร่วมอบรมเรื่องหลักการสิทธิมนุษยชน เป็นเวลา 3 วัน
ü เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการงานดีวีโอ งานถ่ายภาพ งานเขียน  Info graphics เป็นเวลา 2 วัน
ü ได้ลงพื้นที่ในประเด็นที่สนใจและสร้างสรรค์ผลงาน
ü ผลงานได้เผยแพร่บนเว็บไซต์มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม www.thaivolunteer.org และเครือข่ายภาคประชาสังคม
ü ผลงานได้เผยแพร่ในงานเวทีสาธารณะ

ดาวน์โหลดใบสมัคร นักสื่อสารสิทธิมนุษยชน
ดาวน์โหลด โครงการและแผนกิจกรรมนักสื่อสารสิทธิมนุษยชน