มอส. รับสมัครเพื่อนร่วมงาน 2 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. มีความสนใจในการทำงานด้านสังคม มีความเป็นจิตอาสา มีความรู้พื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชน
2. สามารถเขียนรายงานได้ฅ
3. สามารถติดต่อประสานงานกับกลุ่มคนที่มีความหลากหลาย
4. มีทักษะในการเป็นกระบวนกร / วิทยากร และสามารถทำงานเป็นทีมได้
5. มีความคิดสร้างสรรค์ วางแผนโครงการใหม่ๆ และต่อยอดงานเองได้
6. สามารถทำงานประจำเต็มเวลาที่สำนักงานส่วนกลาง (กทม.) และทำงานช่วงวันหยุดได้ (กรณีจำเป็น)
7. สามารถเดินทางไปทำงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้
8.  มีทักษะการใช้และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
9. อายุระหว่าง 25-35 ปี ไม่จำกัดเพศ
10. ทำงานตอบโจทย์ หรือตามกรอบการทำงานขององค์กรและฝ่ายได้

เปิดรับสมัคร วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2561
ผู้ที่ผ่านการพิจารณาใบสมัครจะเรียกสัมภาษณ์ภายในเดือนกรกฎาคม และเริ่มทำงาน 1 สิงหาคม 2561

หลักฐานการสมัคร
– ใบสมัครที่กรอกเสร็จเรียบร้อยตามฟอร์มด้านล่าง
– ประวัติ ส่วนตัว พร้อมรูปถ่าย , ประวัติการศึกษา, ประสบการณ์ทำงาน
– สำเนาบัตรประชาชน,  และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สอบถามเพิ่มเติมและส่งใบสมัครได้ที่ admin@thaivolunteer.org
Tel: 02-6910437 (เฉพาะเวลางาน หรือ 10.00 น. -17.00 น.)

ดาวน์โหลดใบสมัคร…คลิ๊กที่นี่

—————————————–

ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานโครงการพัฒนากลไกและยุทธศาศาตร์การขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนฯ

โครงการพัฒนากลไกและยุทธศาศาตร์การขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชน เพื่อเสริมพลังการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสุขภาวะ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากลไกกระบวนการทำงานด้านเด็กและเยาวชนในเชิงบูรณาการที่ประกอบหลายภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนที่สอดคล้องกับสถานการณ์ นำเสนอแนวทางยุทธศาสตร์และนโยบาย ที่เป็นรูปธรรมในการพัฒนางานด้านเด็กและเยาวชนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ : 1 กันยายน 2560 – 31 มีนาคม 2562

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขาวิชา)
2. มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ในการทำงาน บริหารจัดการโครงการ การวางแผนงาน อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
4. มีความสนใจในการทำงานด้านสังคม มีจิตอาสา สามารถทำงานเป็นทีม บนความหลากหลายได้
5. ทักษะ ความสามารถอื่นๆ ในการทำงานร่วมกัน เช่น ด้านคอมพิวเตร์  ใช้ MS Office เป็น ,ด้านโซเซียลมีเดีย,ด้านภาษาพูด เขียน  ฯลฯ
6. สามารถทำงานประจำเต็มเวลา ที่สำนักงานส่วนกลาง (กทม.) และสามารถทำงานช่วงวันหยุดได้ (กรณีจำเป็น)

บทบาทหน้าที่
Ø บริหารจัดการโครงการเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
Ø ประสานงานกับทีมที่ปรึกษา และภาคีต่างๆ เพื่อพัฒนากลไกการทำงานเชิงบูรณาการ และประสานงานภาคีเครือข่าย
Ø ร่วมออกแบบงานวิชาการ  เวทีวิชาการ เวทีระดับชาติ
Ø ติดตาม และจัดทำรายงานการดำเนินงานเพื่อรายงานให้ที่ปรึกษา และคณะทำงานทราบเป็นระยะๆ
Ø จัดทำรายงานการดำเนินงานให้กับ สสส.
Ø ร่วมประเมินและสรุปการดำเนินงานของโครงการ
Ø งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย

หลักฐานการสมัคร
– ประวัติ ส่วนตัว พร้อมรูปถ่าย , การศึกษา, ประสบการณ์ทำงาน, การอบรม
– แนบสำเนาบัตรประชาชน, รายงานผลการศึกษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แสกนส่งพร้อมใบสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ถึง 15 กรกฎาคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งใบสมัครมาที่  E-mail: admin@thaivolunteer.org
Tel :  02-6910437 (เฉพาะเวลางาน หรือ 10.00-17.00 น.)