ประกาศเรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม รุ่น 2

ตามที่มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมได้ดำเนินการเปิดรับสมัครและคัดเลือก เยาวชนเข้าร่วมโครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม รุ่น 2 ไปแล้วนั้น บัดนี้ทางกรรมการโครงการฯ ได้พิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ เสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม รุ่น 2 รวมทั้งสิ้น 44 คน ดังนี้
1 ชยาพร สะบู่ม่วง
2 ณัฐพงษ์ ภแก้ว
3 เจริญมี แช่มช้อย
4 จุฬาลักษณ์ ฝากา
5 ธาราทิพย์ พสิฐเศวต
6 วทัญญู แสงแก้ว
7 ธีรภัทร์ คหะวงศ์
8 ทวีศักดิ์ ปิ
9 สุริยา สมสีลา
10 ธีรดลย์ ศรีชาติ
11 อรรถกร เฉยทิม
12 กชกร ความเจริญ
13 ปานทิพย์ สมบัติเอี่ยม
14 พิศวพงษ์ แซ่วื่อ
15 วิจิตรา สารีแปลง
16 สุธาดา แสนฟ้างำ
17 วโรชา เหว่าดอนไผ่
18 ศศิประภา ไร่สงวน
19 วสันต์ เสตสิทธิ์
20 จิรวิชญ์ ฉิมมานุกูล
21 ทรรศวิทย์ ดวงทอง
22 วนิดา เซี่ยงกอ
23 หัถยา ตรึงจิตวิลาส
24 วิภาดา กองสินแก้ว
25 อนิรุทธ์ มูลวันดี
26 กวิสรา ชโนเมธาภรณ์
27 บุษพร จีนปาน
28 นิฐิพนธ์ คำยศ
29 ธรรมนิจ ศุภกิจเจริญ
30 ชลธิชา เจริญรัตน์
31 นฤมล กระจ่างดารารัตน์
32 พุธิตา ชัยอนันต์
33 ยุทธนา ลุนสำโรง
34 ทิวัตถ์ โตภานุรักษ์กุล
35 สุรัสวดี มณีวงษ์
36 สิรีธร สุริยะ
37 ลัดดา ทิพย์โม
38 พิสมัย นามพรม
39 สุวนันท์ หุ่นกำเนิด
40 พักตร์พิรุฬห์ เนตรกาฬ
41 สุประภา ขันติวงศ์
42 มณีรัตน์ รอดนาม
43 วิษณุ ใยยอง
44 ปภาวัฒน์ ปานบำรุง
45. ไชยกานต์ เลิศนามเชิดสกุล

หมายเหตุ

หากตรวจพบว่ารายชื่อเยาวชนท่านใดผิด กรุณาแจ้งกลับมาทางอีเมลล์ หรือโทรศัพท์ ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้

ติดต่อ – สอบถามเพิ่มเติม
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม โทร. 02 – 6910437 – 9
พี่ตาล 082-374-6434 หรือพี่ต่อ 084-261-1639
เวปไซด์ www.thaivolunteer.org

อีเมล ylsp2013.tvs@gmail.com