ประกาศ 81 รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ฯ อาสานักสิทธิฯ รุ่น 15

ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เข้าร่วม โครงการอาสาสม้ครนักสิทธิมนุษยชน รุ่น 15(ไม่เรียงลำดับคะแนน)

 • กนกพร ทองหยอด
 • กนกศักดิ์ ทับทอง
 • กฤษณะ ภูมิกระจ่าง
 • กามารูซามัน ยายอ
 • กิตติศักดิ์ กองทอง
 • กิตติศักดิ์ ตองอ่อน
 • จรัสรวี ไชยธรรม
 • จารุวรรณ จันทรประดิษฐ์
 • จิดาภา ติยะศิริตานนท์
 • จินตนา ประลองผล
 • จิรฐิตา ธรรมรักษ์
 • จิราวดี อยู่สบาย
 • จุฑามาส จินพละ
 • ชลนิภา ตาคำ
 • ชลิตา แก้วตุ้ย
 • ไชยศรี สุพรรณิการ์
 • ซูไฮนี ซาเด็ง
 • โซเฟีย หะระตี
 • ญาลิบ ศุภจินดากรณ์
 • ณัฎฉรียา ขันเงิน
 • ณัฏฐกมล มณีรัตน์
 • ณัฏฐนันทน์ โชติวงษ์
 • ณัฐฐา ธนบัตร
 • ณัฐณิชา นุ่มเดช
 • ณัฐดนัย พรมมา
 • ทรงกลด ศรีพิพัฒน์
 • ทิติยา รังมาตย์
 • ธนกฤต ช่างทอง
 • ธิดารัตน์ พูลเอม
 • ธีร์ แพงศรีละคร
 • นฤเบศ ทิมเดช
 • นันทชัย โยธา
 • นาฏาลี แดนมะตาม
 • เบญจมาศ หลีประเสริฐ
 • เบญจรงค์ ถิระผลิกะ
 • เบญจวรรณ คำบุดดา
 • ปณิธ ปวรางกูร
 • ปิยะธิดา จูวัฒนสำราญ
 • เผ่าไท ไทยงาม
 • พงศธร รตะเสรี
 • พศวีร์ ภริวัฒนโยธิน
 • พสธร อ่อนนิ่ม
 • พัชรินทร์ แพงสุพัฒน์
 • พิมพกานต์ วนาวิวัฒน์กุล
 • ไพรินทร์ พระสุข
 • ฟิตรีนา อาลี
 • ภาคภูมิ พันธวงค์
 • รัฐพล ก้อนคำ
 • รุ่งธญา สุปน
 • ฤดี สิผิวผาก
 • ฤทธิชัย ศรีคำ
 • ลลิตา สวัสดี
 • วรรณพร งามละม่อม
 • วรวรรณ ปัญญาภู
 • วรัญญา ขุนสุทน
 • วัทนพร หิรัญพต
 • สมรักษ์ แซ่เติ๋น
 • สมฤทัย ไชยฤกษ์
 • สัณหนัฐ สิทธิวุฒิวรพันธุ์
 • สัตตยา ผูกโพธิ์
 • สุจิตตรา ดวงบุญ
 • สุชาดา สุมาลี
 • สุนีย์ กรุมรัมย์
 • สุปรีดา ประดิษฐ์แท่น
 • สุวิษา สุดแดน
 • เสาวนีย์ ชมแดนไพร
 • หนึ่งฤดี ไชยชนะ
 • หัสษณีย์ บุญกัน
 • อนุธิดา พวงปัญญา
 • อภิญญา ผดุงโชค
 • อรรถเดช เปียอยู่
 • อรอุมา ชุมปัญญา
 • อัครเดช เครื่องคำ
 • อับดุลเลาะห์ สะมะแอ
 • อัศวลักษณ์ ราชพลสิทธิ์
 • อัสมะ อิแมดือระ
 • อานนท์ ผาสุก
 • อามีรา มะลี
 • อูลัยยะห์ บาโง๊ะ
 • ไอญวริญณ์ ฉัตรอภิวรณ
 • ฮาดียา สันสบู่

ให้ผู้สมัครที่มีรายชื่อ ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ด้านล่างประกาศ

ให้ผู้ผ่านเข้าสัมภาษณ์ทั้ง 81 คน
สแกนบาร์โค้ด(ที่อยู่ในโปสเตอร์) เพื่อ
1. ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์(ในกลุ่มไลน์)
2. แจ้งชื่อ-นามสกุลจริง ชื่อเล่น และเบอร์โทรกลับ
รายละเอียดต่างๆ ในการเข้าสัมภาษณ์
จะแจ้งหลังจากยืนยันสิทธิ์แล้ว

สอบถามเพิ่มเติมตามรายละเอียดในโปสเตอร์

รายละเอียดโครงการอาสาสมัครนักสิทธิฯ รุ่น 15
คลิกดูที่นี่

 

องค์กรทั้งหมด ที่เปิดรับอาสาสมัครนักสิทธิฯ รุ่น 15
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

 

ชวนร่วมบริจาคกับเรา…เพื่อส่งต่อการแบ่งปัน
สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสังคม สามารถบริจาคได้ที่บัญชี “กองทุนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม โดยมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม” ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 075-2142483
.
#40ปีมอส#40ปีมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม #เมล็ดพันธุ์คืนถิ่นสู้วิกฤตโควิด19 #อาสาคืนถิ่น #เครือข่ายคนรุ่นใหม่กลับบ้าน #TVS #พันธุกรรมพื้นบ้าน #thaivolunteer #อาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน #Youngmoves #อาสาสมัครนักวิจัยPAR