ประกาศรายชื่อ “ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์” เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครนักสิทธิฯ รุ่น 16

ประกาศรายชื่อ “ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์”
เข้าเป็นอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน รุ่น 16
(กรุณาอ่านรายละเอียดด้านล่างสุด)
1.กนกพงศ์ วิเศษโวหาร
2.กนกพร เชี่ยวชาญ
3.กนกพร ทองยอด
4.กรกนก ชำนิธุระการ
5.กวินนา แสงแพงดี
6.กานต์สินี อุไรรัตน์
7.กุลณัฐ สุขสุเมฆ
8.เกสราภรณ์ จันทร์ศร
9.ขนิษฐา บุญสุภา
10.ขวัญชนก อุตอามาตย์
11.จันทรวดี ประธานทรง
12.จินตลดา อินทพรม
13.จิรภาส เนาว์สุข
14.จิราวดี อยู่สบาย
15.จิราวัฒน์ ศิริพิพัฒน์
16.จุฑามณี คุณสมบัติ
17.เจ๊ะการีมะห์ ลาเต๊ะ
18.ชฎาพร สงนอก
19.ชัญญานุช กาญจนประเสริฐ
20.ชาณิตา เผ่าพงษ์ไทย
21.ญาลิบ ศุภจันดากรณ์
22.ฐานิดา ปิยโชติ
23.ณฐพร ส่งสวัสดิ์
24.ณภัทร สะโน
25.ณัฐณิชา จิตหาญ
26.ณัฐธิดา รัตนสวัสดิ์
27.ณัฐนันท์ มะลิเถา
28.ณัฐพล ภัทรภูรีรัตน์
29.ณัฐพล เมฆดี
30.ณัฐสุดา อมรสู่สวัสดิ์
31.ดาริณี บุญช่วย
32.ตุลธร ไพศาล
33.ธนธรณ์ บัวกิตติ
34.ธนากร ละอองเงิน
35.ธัญธร จินตนพงศ์พันธุ์
36.ธารณี อ่อนสา
37.ธาวินวิชญ์ ลภัสจารุสกุล
38.ธีรพงศ์ โยทะสอน
39.นภัสกร อินทนชิตจุ้ย
40.นภัสสรณ์ กำวงศ์อ้าย
41.นฤนาท มะเรืองศูนย์
42.นฤมล ทองเทพ
43.นลินนิภา เขียวบุตร
44.นันทัชพร ศรีจันทร์
45.นันทิดา รื่นเกิด
46.นิจ นิรันดร์
47.นุจรินทร์ นามุลทา
48.เนตรณดา จักษสุวรรณ
49.ปฐวี ภากรเสถียรกุล
50.ปณิธาน งามละม่อม
51.ปนัดดา เต็มไพบูลย์กุล
52.ประกาศิต เส็งตากแดด
53.ประดิษฐ์ วงศ์กระโซ่
54.ประภารัตน์ ศุขศรีไพศาล
55.ประภาวรินทร์ สิทธิสถิตย์
56.ปรียาภรณ์ เคนพะนาน
57.ปัญจมา บุญป้อง
58.พงศ์ภัค สาระมณี
59.พรชนัญญ์ เจียมจันทร์
60.พรชิตา ฟ้าประทานไพร
61.พิชัย หารัญดา
62.พิชามญช์ ทรัพย์ไพบูลย์
63.พุธิตา ดอกพุฒ
64.แพรวพรรณ พิลาทอง
65.ภัทรภร ชาติชำนิ
66.ภาคภูมิ พันธวงศ์
67.ภูมิรพี โรจนะบุรานนท์
68.มะลิษา แกล้วการไร่
69.มัสลิน สีระวัลย์
70.มุกสิก ผิวอ่อน
71.ยามีล๊ะ บูเกะ
72.รชต พรหมคุณ
73.รัตนาพร ปานประทีป
74.ไลลา ตาเฮ
75.วชิรญาณ์ วิรัชบุญญากร
76.วนาลี มูลสาร
77.วรกมล องค์วานิชย์
78.วรชา สิงห์สมบุญ
79.วิศวะ ไชยพันธุ์
80.วิศัลยา งามนา
81.วิษณุ ใจหาญ
82.วุฒิชัย ติยะเฟื่อย
83.เวธนี มีไมตรีจิตต์
84.ศรายุทธ นาคมณี
85.ศิริกมล ตรรกนันท์
86.ศุภกฤษณ์ เยาดำ
87.ศุภวิชญ์ วงศ์วิริยะชัย
88.สโรชา ขนุนทอง
89.สัณหนัฐ สิทธิวุฒิวราพันธ์
90.สิริราช สุวรรณศร
91.สุนิษา สมโคตร
92.เสาวลักษณ์ กระจัดกลาง
93.โสภิดา สุขเจริญ
94.อภิสรา กะรัมย์
95.อรรถสิทธิ์ ซาเล
96.อัษฎา สมจิตร
97.อัสมัค อีซอ
98.ไอมี่ มาราสา
.
ผู้ที่มีรายชื่อทั้งหมด กรุณาเข้าไปยืนยันสิทธิ์
การเข้าสัมภาษณ์ในกลุ่มไลน์
“ผู้สมัคร ‘นักสิทธิฯ รุ่น 16”
ภายในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564
หากไม่มีการยืนยันสิทธิ์ตามกำหนด
ถือว่า “สละสิทธิ์” ในการเข้าสัมภาษณ์
เข้าเป็นอาสาสมัครนักสิทธิฯ รุ่น 16
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
อ๋อ : 0634791103 / หมิว : 0922543231
.
ขอแสดงความดีใจกับเพื่อนๆที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ครับ
การคัดเลือกผู้สมัครรอบแรกจากใบสมัคร
มอส. ได้เชิญกรรมทั้งหมด 27 คน
มาช่วยกันพิจารณาคัดเลือก พยายามเช็คข้อมูลอย่างใส่ใจ
ตรวจสอบเนื้อหาใบสมัครของทุกคน
จนได้ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุด
.
สำหรับเพื่อนๆที่ใบสมัครไม่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์
ไม่ใช่ว่าเพื่อนๆไม่เก่ง หรือเขียนใบสมัครไม่ดี
แต่เนื่องจากพื้นที่ นักสิทธิ์รุ่น 16 ถูกจำกัดจำนวนไว้
มอส. จึงพิจารณาได้จากสิ่งที่เขียนในใบสมัครเท่านั้น
และจำเป็นต้องคัดเลือกใบสมัครที่ตรงกับวัตถุประสงค์โครงการที่สุดตามที่ได้บอกไป
มอส. เชื่อว่าหากเพื่อนๆยังรัก/มีใจในการทำงานสายนี้
ยังมีพื้นที่อื่นๆ รอให้เพื่อนๆเข้าไปเรียนรู้และสร้างสรรค์สังคม
ได้อีกหลายจุด ขอขอบคุณทุกคนที่สนใจส่งใบสมัครเข้ามา
ไว้ถ้ามีโครงการหรือกิจกรรมดีๆ เราจะประชาสัมพันธ์
ให้เพื่อนๆได้ทราบทางเพจ เว็บไซต์ ทวิตเตอร์ มอส.
ฝากติดตามด้วย ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆ ทุกคนครับ
.
เพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนวันสัมภาษณ์
เพื่อนๆ สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลองค์กรต่างๆที่รับอาสาสมัคร รุ่น 16 ได้ก่อนตามลิงค์ด้านล่างครับ
https://www.thaivolunteer.org/hrv-24organization16/