ประกาศรายชื่ออาสาฯนักสิทธิ์ รุ่น 12

องค์กร รายชื่ออาสาสมัคร
สมาคมนักฎหมายสิทธิมนุษยชน (HRLA) ยังไม่ได้อาสาสมัคร
มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (ENLAW) น.ส.พารวย อภิรักษ์วนาลี
ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน (TLHR) นายพงศ์เพชร คงหอม
โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) ยังไม่ได้อาสาสมัคร
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (CrCF) น.ส.นุรอาซีกีน ยูโซ๊ะ
น.ส.พรพิมล มุกขุนทด
Center for Asylum Protection (CAP) น.ส.มัทริน กรชัยยา
โครงการปฏิบัติการเพื่อสิทธิคนจน น.ส.กนิษฐา กฤติยา
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDF) นายปิยะพันธ์ หลาวเหล็ก
น.ส.จัสมิน ผลเจริญ
มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ (NDF) น.ส.สุธีรา ใจบั้งเงิน
มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา น.ส.แสงระวี เค้าโคน
มูลนิธิเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น.ส.วริยา เทพภูเวียง
ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชน (CRCR) น.ส.กนกกาญจน์ โคตรวงค์