ประกาศรายชื่ออาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน รุ่น 13

องค์กร

อาสาสมัคร

อาสาสมัครภาคปกติ รอบแรก

  มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (ENLAW)   กนกภรณ์ ดวงธิ
  มูลนิธิเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(CrCF)   กนกพร จันทร์พลอย
  มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.)   วรนุช แซ่จิว / กฤษฎิ์ บุญสาร
  มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ (มพน.)   พชร คำชำนาญ
  มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ (Aids Access)   ปราณี บุญปลูก
  มูลนิธิผสานวัฒนธรรม(CrCF)   จอมธนพล ชื่นวัฒนา
  เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนภาคใต้ ภายใต้ กป.อพช.(ใต้)   กฤต แสงสุรินทร์
  มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF)   ปสุตา ชื้นขจร / ศตวรรษ ไรนุ่น

อาสาสมัครภาคสมทบ

  มูลนิธินูรซันตารา   อีรพัน ยีเฮ็ง
  มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม จ. ยะลา   ปัตมา บาเหม
  มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม จ. ยะลา   อุลฟา มุนิ
  มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม จ. ปัตตานี   อาซูวา สุรีหวัง
  มูลนิธิกระจกเงา   พลวัฒน์ ล้วนศรี
  Asylum Access Thailand   นิชาภา ชาญวิสิฐกุล
  สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน   กัณฐิมา กาฬสินธุ์