ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครนักสิทธิฯรุ่น 9 รอบแรก

10342498_679810698752944_725123678952875449_n

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชนรุ่น 9 รอบแรก มีดังต่อไปนี้

 1. นายอานันท์ รัตนเจียเจริญ
 2. นายวรวุฒิ บัวจิตต์
 3. นายวันทญานนท์ หอมสูงเนิน
 4. น.ส.ชนาภัทร ปัทมชนะโชติ
 5. น.ส.ศุภิสรา เจิมจาตุผล
 6. นายศุภณัฐ บุญสด
 7. นายกริชแก้ว แก้วพรม
 8. น.ส.กรณัท ภูมิภักดีพรรณ
 9. นายทศพร แดงนุ้ย
 10. น.ส.มาซีเต๊าะ หมันหล๊ะ
 11. น.ส.ปรานี คีรีวิริยะ
 12. น.ส.ศิรินญา ฉายากุล
 13. น.ส.ธาดา อภิมุขเจริญ
 14. น.ส.ศิวาพร ฝอดสูงเนิน
 15. น.ส.ภานุมาศ กาญจนวณิชย์กุล
 16. นายปฏัก หนุนชู
 17. น.ส.ศศิ มุสโตฟาดี
 18. น.ส.อัญมณี ตันรัตนะ
 19. น.ส.ลัคนา ไวเจริญกุล
 20. น.ส.สิรนันท์ เดชะคุปต์
 21. นายธนศักดิ์ สิทธิบ่น
 22. น.ส.พัชรา สุขสภา
 23. นายมูฮำหมัดฮาฟิซ เลาะหามะ
 24. น.ส.พริษา คุณวุฒิกร
 25. น.ส.ชนัญญา อ่ำพุทรา
 26. น.ส.กรีรัน ยาโด
 27. น.ส.วราลี ศรีพวาทกุล
 28. น.ส.นิภาวรรณ แก้วแสนทิพย์
 29. น.ส.กรองกาญจน์ พิมพ์เสน
 30. น.ส.ปุณยนุช ตวงชัยปิติ
 31. นายธงชัย คำยา
 32. นายอาบีบุสตา ดอเลาะ
 33. นายธนาฤทธิ์ คุ้มวิวัฒน์
 34. น.ส.วสี ภูเต็มเกียรติ
 35. น.ส.ปิยฉัตร คำเกลี้ยง
 36. นายวรรณพงษ์ ยอดเมือง
 37. นายกรวีร์ วิเวก