“บุญอาสามาฆบูชาทำแปลงผัก ศูนย์เด็กกะเหรี่ยงปาเกอญอ” Volunteer to Build water well for Karen Children Center Feb. 11-13, 2017

ณ ศูนย์เด็กและเยาวชนปาเกอญอ บ้านป่าเด็ง/ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
At Karen Community, Petchburi

เนื่องในวันมาฆะบูชา เราชวนท่านทำบุญด้วยจิตอาสาทำแปลงผัก ให้ศูนย์เด็กและเยาวชน ปาเกอญอ เนื่องจากเป็นศูนย์พักชั่วคราวของเด็กและเยาวชนช่วงเรียนหนังสือ จำเป็นต้องพึ่งพาตนเองด้วยการปลูกผักเพื่อเป็นอาหารที่ศูนย์เด็กฯ ซึ่งมีเด็กและเยาวชนพักอยู่หลายคน และต้องอยู่ประจำ ต้องช่วยเหลือตนเองเรื่องอาหารระหว่างมาพักที่ศูนย์ เราจึงเชิญชวนอาสาไปร่วมบุญอาสาสร้างแปลงผักในวาระ เข้างานบุญมาฆบูชานี้ เพื่อสร้างบุญที่เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นอย่างแท้จริง …หมายเหตุ… เด็กๆและเยาวชนในหมู่บ้านห่างไกลจำเป็นต้องมาอาศัยอยู่ประจำในศูนย์ช่วงเปิดเทอมเพื่อความสะดวกในการเดินทางมาเรียนหนังสือ ซึ่งเด็กและเยาวชนทั้งหมดมาจากครอบครัวที่ยากจนและต้องช่วยเหลือตนเองด้านอาหารระหว่างพักที่ศูนย์ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเราจึงทำแปลงผักให้เป็นแหล่งอาหารสำหรับเด็กและเยาวชน

อาสาท่านใดสนใจเดินทางไปร่วมกิจกรรมครั้งนี้กับเรา หรือจะร่วมสมทบค่าอุปกรณ์กิจกรรม ค่าพันธุ์ไม้ เมล็ดพันธุ์ ค่าเครืองสูบน้ำ หรือร่วมสมทบทุนข้าวสารกับเราได้ตามรายรายละเอียดตามข้างล่าง **สำหรับข้าวสารอาหารแห้งหากท่านสมทบเป็นของนำส่งที่มูลนิธิฯตามที่อยู่ข้างล่าง โดยประสานเราล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ของบางอย่างซ้ำกันเกินไป

**ท่านสามารถขอใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้

 กำหนดการ
วันที่ 11 กพ
08:30            พบกันที่ตึกมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.)ชั้น ๒ ออกเดินทางด้วยรถตู้ เพื่อรักษาเวลากรุณารับประทานอาหารมาให้เรียบร้อยหรือเตรียมมาทานบนรถ
12:00            รับประทานอาหารเที่ยง ระหว่างทางเข้าหมู่บ้าน ตามอัธยาศรัย
14:00            เดินทางเข้าหมู่บ้านพี่น้องกะเหรี่ยงปาเกอญอ ห้วยสัตว์ใหญ่ มอบของโรงเรียน ตชด.
16:30            พักผ่อน
17:30            แบ่งกลุ่มช่วยเตรียมพื้นที่พัก และทำอาหารเย็น  อาบน้ำ
19:00            รับประทานอาหารเย็น
20:00            แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน
21:00            พักผ่อน

วันที่ 12 กพ
……..            อาบน้ำทำธุระส่วนตัว ช่วยทำอาหารเช้า
07:30          รับประทานอาหารเช้า
08:30          แบ่งงานทำแปลงผัก และแบ่งกลุ่มงานสนับสนุน อาทิ ทำอาหาร เครื่องดื่ม อำนวยความสะดวกแกทีมทำปลงผัก
12:00           รับประทานอาหารเที่ยง
13:00           ลุยงานต่อภาคบ่าย
16:30           พักผ่อน
17:30           ร่วมทำอาหารกับเยาวชน และ/หรือกิจกรรมอื่นในศูนย์
19:00          อาหารเย็นและกิจกรรมร่วมกันกับเยาวชนในศูนย์
21:00           พักผ่อนตามอัธยาศรัย

วันที่ 13 กพ
……..            อาบน้ำทำธุระส่วนตัว ช่วยทำอาหารเช้า
07:30          รับประทานอาหารเช้า
08:30          เก็บรายละเอียดงานค้าง และสรุปงาน
10:00          เดินทางไปชมเขื่อนแก่งกระจาน ร่วมงานบุญวัดแก่งกระจาน และแวะชมศูนย์บ้านดิน และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่เรือนจำเขากลิ้ง
12:00           อาหารเที่ยงตามอัธยาศรัย
15:00           เดินทางกลับ

Volunteers to make vegetable garden for Karen children center and community study in Kaengkrachan district, Petchburi province

 Schedule
11 Feb
08:30            Meet up at TVS Building close to Summer Mansion (for asking Thai ตึกมูลนิธิอาสาสมัคร ) Travel to Petchburi by van, please prepare your own breakfast
12:00            Lunch, Visit to Karen village to observe Karen’s way of life
16:30            Take rest
17:30            Separate into groups; prepare dinner with youths, preparing sleeping area.
19:00            Dinner
20:00            Exchange learning with community member
21:00            Rest, bed time

21 Feb
……..
07:30            Breakfast
08:30            Vegetable gardening- volunteer activity well with youth and villagers
12:00            Lunch
13:00            Continue volunteer activity
16:30            Take rest
17:30            prepare dinner and do activity with youths
19:00            Dinner and exchange learning with youths
21:00            Rest, bed time

22 Feb
……..
07:30            Breakfast
08:30            Finish detail of volunteer work
10:00            leave the village, visit to Kangkrachan dam and Kaeng krachan temple , visit to Kaokling Mud house and sufficient economy learning center
15:00            Leave for Bangkok

สมัครโดย
ระบุกิจกรรม “ทำแปลงผักปาเกอญอ
แจ้งชื่อ/สกุล…………. ชื่อเล่น ……….. อาชีพ ………. โทร. …………. อีเมล์ ………….

การเข้าร่วม
เตรียมตัว เตรียมใจให้พร้อม
เตรียมถุงนอน อุปกรณ์อาบน้ำ ขวดน้ำไว้เติม หมวก ร่ม รองเท้าแตะที่เปียกน้ำได้ และกางเกง ผ้าถุง ที่สามารถถกขากางเกงเหนือเข่าได้ เพื่อข้ามห้วยที่มีน้ำเข้าหมู่บ้าน ยาส่วนตัว(กรณีมีโรคประจำตัว) โดยเราจัดร่วมยาสามัญไว้ให้แล้ว

ถามตัวเองก่อนว่ามีข้อจำกัดหรือไม่ พร้อมลุยหรือเปล่า  กินอยู่ง่าย พร้อมที่จะเรียนรู้ อดทนต่ออุปสรรคเล็กๆน้อยๆได้ และช่วยเหลืองานในหลายสถานการณ์ และเตรียมสติ รู้ตัวทั่วพร้อม

สมทบค่าใช้จ่ายในกิจกรรม

  •  ท่านสามารถขอใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีได้
  • ช่วยสมทบกิจกรรมคนละ 1,650 บาท เป็นค่าเดินทาง ค่าอาหาร 4 มื้อ ที่พัก และเบ็ดเตล็ด และมอบสมทบเป็นค่าอุปกรณ์สร้าแปลงผัก และพันธุ์ไม่ ไดโว่สูบน้ำ ข้าวสาร อาหารแห้ง ให้ศูนย์ และอาหารเลี้ยงเด็ก 3 วัน  โดยโอนสมทบที่ บัญชี กองทุนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เลขที่บัญชี 075-2-14248-3 ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขารัชดาภิเษก 2 ภายในวัน ที่เราแจ้งเมื่อเราตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว
  • หากท่าน เพื่อนฝูงหรือครอบครัวต้องการสมทบเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ กรุณาแจ้งการสบทบกลับที่ volunteerservice@gmail.com   หรือโทร. 095-9977724  เนื่องจากเป็นบัญชีรวมกิจกรรมอาสา เราจะเบิกเฉพาะส่วนที่ท่านแจ้งกลับเท่านั้น และเพื่อออกใบเสร็จลดหย่อนภาษี
  • ท่านสามารถขอใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีได้

ประสานกิจกรรม
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
Contact : Thai Volunteer Service (TVS)
409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
409 Ratchadapesek, Huay Kwang, Bkk 10320

โทร./ Phone       095-9977724 (เวลางาน)
E-mail         volunteerservice@gmail.com
Website       www.thaivolunteer.org

การเดินทางไปมูลนิธิฯ  ตั้งอยู่ที่ซอยรัชดาภิเษก 14  สามารถมาทางรถไฟฟ้าใต้ดิน ออกสถานีห้วยขวางประตู 1 เดินมาทางศูนย์ฮอนด้า เดินผ่านศูนย์มาทะลุด้านขวามือ เดินจนถึงข้างตึกยูแมนชั่นด้านขวามือ ให้เลี้ยวขวาผ่านหน้ายูแมนชั่นจนถึงซัมเมอร์แมนชั่น Summer Mansion ทางขวามือให้เลี้ยวขวาตรงศาลพระภูมิเข้าไปประมาณ 30 เมตรสุดทางเดิน จะเห็นตึกมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมอยู่ซ้ายมือ (ตรงข้ามตึกซัมเมอร์ 1)  /  มาทางรถเมล์ (สาย 136  137  172  179  185  206  514   73ก  517) ลง ซ.รัชดาภิเษก 14 ตรงข้ามโรงเรียนกุนนที (ใกล้แยกรัชดา-ห้วยขวาง และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินห้วยขวาง) เข้าในซอย14เห็นร้านเซเว่นให้เลี้ยวขวา ตรงมาจนถึงยูแมนชั่นแล้วเลี้ยวซ้าย ตรงมาเห็น Summer Mansion 3 เลี้ยวเข้าซอย Summer 3 ตึกมูลนิธิจะอยู่ติดกันด้านใน  หากท่านไม่ต้องการเดินสามารถนั่งวินมอเตอร์ไซค์บอกว่ามาตึกมูลนิธิ ฯ ติดซัมเมอร์แมนชั่น  ค่ารถ ประมาณ ๑๐ – ๑๕ บาท **** ขับรถมาเอง จอดรถได้ที่หน้าตึกมูลนิธิฯ ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ที่จอดรถมีน้อย จึงไม่แนะนำให้เอารถมา หากจอดที่ลานจอดรถเอกชนหลังตึก Summer Mansion 1 ฝั่งติดกับกำแพงสังกะสี โดยต้องเสียค่าจอด แต่หากที่จอดเต็มท่านก็ต้องตระเวณหาที่จอดในซอยเอง

How to get TVS >> Located on Rachadapisek Rd., Soi 14

By MRT…  Huay Kwang station, Exit  1. Walk through the Honda Service Center, till see You Mansion on the right hand, walking onward for approximately50 meters from the Mansion till you see Summer Mansion 3 on your right hand turn right… TVS is opposite Summer Mansion 1

By bus… (line 136 / 137/ 172/ 185/ 179/ 206/ 514/ 73ก /517) get off  Soi Ratchadaphisek 14 opposite the Kunnatee School, walk into  Ratchada 14, you will see 7-11 Mart, turn right and walk straight then turn left in front of You Mansion, walking onward for approximately 50 meters …………………….

If you don’t want to walk you can take motorcycle taxi from MRT or from bus stop, tell the driver that you will go to Mu-la-ni-thi or to Summer Mansion, fee about 10-15 baht

* drive yourself  Parking in front of TVS building. There is no charge, but there is so few parking space. If it is full, you need to park at a private parking lot behind the Summer Mansion 1, you need to pay lump sum fee for parking 50 baht/day.