ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

งานเสริมสร้างบทบาทคนรุ่นใหม่ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
เป็นงานที่ มอส.ได้เคยขยายการทำงานอาสาสมัครในประเทศ สู่การประสานความร่วมมือกับองค์กรในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ กัมพูชา เวียดนาม จีน สาธารณรัฐประชาชนลาว ฯลฯ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการเสริมสร้างคนหนุ่มสาว  สนับสนุนซึ่งกันและกันในการพัฒนางานด้านอาสาสมัคร รวมทั้งร่วมกันสร้างให้คนหนุ่มสาวประเทศต่างๆ ให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจปัญหาสังคมในระดับภูมิภาคร่วมกัน เกิดมิตรภาพที่ปราศจากอคติทางเชื้อชาติ และเป็นกลุ่มพลังที่จะสร้างสังคมที่สงบสุขสันติต่อไป