ชวนท่องทวาย ไปกับ มอส.

5 วัน 4 คืน ระหว่างวันที่ 24-28 มีนาคม 2560
ออกเดินทางจากรุงเทพฯ เข้าทางด่านบ้านพุน้ำร้อน
ไม่มีพาสปอร์ตไม่เป็นไร ใช้บัตรประชาชนเพื่อทำใบผ่านแดนได้

สมทบค่าใช้จ่ายภายใต้ #โครงการอาสาอาเซียน คนละ 13,850 บาท สำหรับท่านที่สมัครและจ่ายก่อน 20 กุมภา สมทบคนละ 13,550 บาท รวมค่าร่วมกิจกรรมอาสาในพื้นที่ ค่าเดินทาง อาหาร(ตามจำนวนมื้อที่ระบุ) และค่าดำเนินการด้านเอกสารเดินทาง

– สัมพันธ์ใกล้ชิดคนท้องถิ่น เรียนรู้พร้อมร่วมกิจกรรมอาสากับเยาวชนท้องถิ่น
– สัมผัสวัฒนธรรมวิถีวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์เฉพาะของเมืองทวาย วิถีชุมชน อาหารท้องถิ่น การทอผ้าพื้นเมือง
-ชม สักการะวัดวาอารามหลากหลาย วิจิตรตระการตา
– ร่วมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น ตลาดเอกลักษณ์ท้องถิ่น ตลาดร้อยปี ตลาดปลา ตลาดเช้า ตลาดบนหาดทราย
– วิถีธรรมชาติที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ เชา ป่า แม่น้ำ ทะเล และใกล้ชิดวิถีความเป็นเมืองพิเศษของทวายที่ใครๆหลงรัก

ภายใต้โครงการ
ASEAN Volunteer Journey–Leaning and Sharing Journey #มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังค(มอส.) และเสมสิกขาลัย
โทร : 095-9977724
Email : volunteerservice@gmail.com
Website : thaivolunteer.org