รับสมัครองค์กรที่ต้องการรับ อาสานักสิทธิฯ รุ่น 15

คุณสมบัติองค์กรที่มีความประสงค์จะรับอาสาสมัคร
โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน รุ่น 15

 1. เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีเป้าหมายร่วมกันในการทำงานประเด็นสิทธิมนุษยชน เพื่อความเป็นธรรม
 2. สามารถเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ท่ามกลางการปฏิบัติจริง เพื่อสร้างนักสิทธิมนุษยชนที่จะเข้าไปร่วมแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิด้านต่างๆ
 3. มีโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/หน้าที่มอบหมายให้อาสาสมัครอย่างชัดเจน
 4. มีพี่เลี้ยงในการมอบหมายและติดตามการทำงานของอาสาสมัคร
 5. มีสำนักงานและพื้นที่การปฏิบัติงานที่เหมาะสมต่อการทำงานของอาสาสมัครและมีที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
 6. มีงบประมาณเพียงพอสำหรับทุนสนับสนุนรายเดือนให้อาสาสมัคร โดยองค์กรสามารถเลือกได้ 2 ลักษณะคือ
  – องค์กรจ่าย 100% เป็นจำนวนเงิน 10,200 บาทต่อเดือน (ทุนสนับสนุนรายเดือน 9,500 บาท เงินสะสมเดือนละ 700 บาท )
  – องค์กรแบ่งจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครกับ มอส. ในอัตรา องค์กร 80% (8,200บาท) มอส.   20% (2,000 บาท (ทุนสนุบสนุนรายเดือน 1300 + ทุนสะสมเดือนละ 700 บาท))
 7. องค์กรที่ขอรับอาสาสมัคร สามารถมาเข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระการประชุมได้ เช่น การประชุมชี้แจงองค์กร

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิ๊กที่นี่


สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสังคม

สามารถบริจาคได้ที่บัญชี “กองทุนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม โดยมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม” ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 075-2142483

โครงการของมอส.
โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน
โครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
โครงการพลเมืองอาสา
โครงการแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา
โครงการอาสาสมัครนักวิจัย PAR
โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมร่วมสร้างชุมชนยั่งยืน (อาสาคืนถิ่น)
โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพองค์กรทำงานด้านเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างพลังพลเมืองเข้มแข็ง (Young Move)

. ติดตามเรื่องราวของ มอส. คลิ๊กที่
Facebook   Twitter  และ  Youtube

กลับสู่หน้าหลัก