คุณค่าของชีวิต คือการเติมความหมายให้เต็มชีวิต (ตอน 2)

สงกรานต์ถือเป็นทนายความที่มุ่งเน้นการทำงานในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน ช่วงที่เขาทำงานที่ ENLAW ภารกิจที่เขาทำมีหลากหลายมาก ทั้งการปกป้องชุมชนจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ การสนับสนุนให้ชาวบ้านฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษ สนับสนุนให้ชาวบ้านใช้สิทธิ์ยื่นฟ้องรัฐบาลและบริษัท เพื่อให้รับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดจากโครงการพัฒนา พร้อมทั้งให้ดำเนินการฟื้นฟูทรัพยากรสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย รวมถึงการจ่ายค่าชดเชยให้กับชาวบ้านผู้ที่ได้รับผลกระทบ

นอกจากนี้แล้ว ยังได้มีการจัดเวทีให้การศึกษาในด้านสิทธิมนุษยชนกับชาวบ้าน ซึ่งความรู้ที่เกิดขึ้นจากเวที ช่วยให้ชาวบ้านสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการปกป้องสิทธิของตนเองหากได้รับผลกระทบในอนาคต อีกภารกิจหนึ่งที่สงกรานต์ได้พยายามทำคือ เขาได้พยายามสร้างพื้นที่สำหรับการฝึกงานให้กับอาสาสมัครหรือทนายความรุ่นใหม่ เพื่อสนับสนุนให้เขาเหล่านี้ได้เติบโตเป็นทนายความด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีในอนาคต ตัวชี้วัดถึงผลสำเร็จอย่างหนึ่งก็คือ ผู้ที่ได้เข้ามาเป็นอาสาสมัครที่ ENLAW หลังจากสิ้นสุดวาระอาสาสมัครแล้ว ได้ตัดสินใจเลือกทำงานที่ ENLAW

สงกรานต์เล่าถึงความสำคัญของการที่ได้รู้ว่า มีคนอีกจำนวนมากที่ต้องการใช้ความรู้ที่ตัวเองมีเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น เขาเล่าว่า “ผมรู้สึกว่าตัวเองมีความอดทนมาก ผมได้เรียนรู้ว่างานลักษณะนี้ไม่สามารถทำเพียงลำพังได้แน่นอน เราต้องมีเครือข่ายที่คอยหนุนเสริมเรา” หลังสิ้นสุดวาระ อส.นักสิทธิ์แล้ว เขาและเพื่อนๆ ได้ร่วมกันตั้งเครือข่ายนักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นการรวบรวมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนเพื่อทำงานช่วยเหลือสังคมขึ้น เพื่อให้เครือข่ายนักสิทธิ์เป็นพื้นที่ทำงานร่วมกันในอนาคต ปัจจุบันได้จดทะเบียนเป็นสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนแล้ว

สงกรานต์เป็นคนที่รักในงานที่เขาทำมาก และเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกฎหมายสิ่งแวดล้อมคนอื่นๆหลายคน งานของเขาได้สร้างพื้นที่ทางความคิดให้เขาได้มาก เขาเล่าว่า “สิทธิมนุษยชนมีนัยแตกต่างกันหลายแง่มุมแต่แยกขาดจากกันไม่ได้ ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องทำงานและสร้างเครือข่ายร่วมกัน” เขาเล่าต่อว่า “ผมเป็นคนเริ่มแนวคิดเรื่องการเปิดเว็บไซต์ของ ENLAW ผมเป็นคนคอยดูแลอาสาสมัครคนอื่นๆ ในองค์กร และเป็นหนึ่งในทีมคดีด้วย” งานที่เขาทำ ทั้งงานด้านการสร้างเสริมความเข้มแข็งด้านกฎหมาย งานวิชาการ รวมถึงงานด้านคดี และไม่ว่าจะชนะหรือแพ้คดีก็ตาม มันจะทำให้เกิดการเรียนรู้และสรุปบทเรียนร่วมกันเสมอ

(ติดตามตอนจบ จันทร์หน้า)

—————————————————
Siza Nepal / สัมภาษณ์

อารีวัณย์ สมบุญวัฒนกุล / แปล

เมธี สิงห์สู่ถ้ำ / เรียบเรียง