รับครูอาสา : ห้วยพ่าน จ.น่าน

บ้านห้วยพ่าน จ.น่าน ชุมชนเล็กๆ  47 หลังคาเรือน ตั้งอยู่ริมน้ำน่าน เป็นชุมชนที่จัดการศึกษาให้กับลูกหลานด้วยตนเองมาตั้งแต่ปี 2556 ภายใต้ชื่อ “ศูนย์การเรียนชุมชนธรรมชาติบ้านห้วยพ่าน” ซึ่งสถานศึกษาแห่งนี้ได้จดทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิการและได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตามสิทธิในมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ปัจจุบันเปิดสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 14 คน

ชาวห้วยพ่านสอนลูกหลานตนเองตามวิถีชีวิตและบริบทชุมชน โดยคัดเลือกครูจากคนในชุมชนด้วยตนเอง จัดหางบประมาณบริหารการศึกษาด้วยตนเอง และพัฒนาหลักสูตรของตนเองขึ้นชื่อ “มรดกห้วยพ่าน” มีเสาหลักเป็นแกนในการจัดการศึกษา 5 ด้าน ได้แก่ ดิน น้ำ ป่า ความมั่นคงทางอาหารและวัฒนธรรมชุมชน พร้อมทั้งจัดการเรียนรู้ควบคู่กับหลักสูตรการศึกษาของชาติที่รัฐกำหนด

เพราะเป็นการจัดการศึกษาทางเลือกที่รัฐให้สิทธิในการจัดการศึกษา แต่ยังไม่เห็นความสำคัญการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของชุมชนจึงถูกจำกัดตามไปด้วย แน่นอนหลายอย่างจึงขาดแคลน งบประมาณในการจัดจ้างครูก็เป็นหนึ่งในความขาดแคลน ตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมาปัญหาหลักของสถานศึกษาแห่งนี้คือ ขาดครูและขาดงบประมาณในการบริหารการศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียนที่จบการศึกษาจากสถานศึกษาแห่งนี้ไปแล้ว 3 รุ่น สามารถไปเรียนต่อยังสถานศึกษาอื่นได้ด้วยพลังของชุมชนและกัลยาณมิตร

สถานศึกษาแห่งนี้มีครู 1 คนที่เป็นลูกสะใภ้ของบ้านห้วยพ่าน ภาคเรียนที่ผ่านมาของปีการศึกษานี้มีครูอาสามาช่วยสมทบสอน 1 คน และได้อำลาไปแล้วด้วยภาระความจำเป็นในชีวิต ดังนั้นในภาคเรียนที่ 2 สถานศึกษาแห่งนี้จึงต้องการครูเพิ่มอีก 1 คน จึงขอเชิญชวนคนหนุ่มสาวที่เปี่ยมพลังมาเสริมทัพกับครูชุมชนและชาวห้วยพ่าน เพื่อพัฒนาการศึกษาของชุมชนให้เติบโตและงอกงามต่อไป

ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 นี้ต้องการครูอาสา จำนวน 1 คน

คุณสมบัติและบทบาทหน้าที่
1. สามารถอยู่ประจำในหมู่บ้านได้อย่างน้อย 4 เดือน อยู่ง่ายกินง่าย
2. ไม่มีค่าตอบแทน มีอาหาร ที่พัก และอากาศดีๆ รายล้อมด้วยหุบเขาริมฝั่งลำน้ำน่าน
3. ไม่จำกัดเพศ อายุ และการศึกษา
4. เป็นนักเรียนรู้พร้อมทำงานเป็นทีมร่วมกับครูของศูนย์การเรียนและชาวชุมชนห้วยพ่าน
5. คิดค้นสร้างสรรค์การจัดการศึกษาใหม่ๆ ที่แตกต่างเหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทชุมชน
6. รับผิดชอบจัดการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ม.1-3 รวม 5 คน
 
ที่อยู่ : ศูนย์การเรียนชุมชนธรรมชาติบ้านห้วยพ่าน เลขที่ 2 หมู่ 13 ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน
 
ติดต่อประสานงาน
0850437878 / ครูรวงทอง จันดา 
0971811327 / ครูศรัณย์พร  รัตสีโว
E-mail : huaypaannaan@gmail.com