ครูอาสา “ศูนย์การเรียนชุมชนธรรมชาติบ้านห้วยพ่าน”

ต้องการครูอาสา 1 คน รับผิดชอบสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 5 คน

ศูนย์การเรียนชุมชนธรรมชาติบ้านห้วยพ่าน มีสถานะเป็นสถานศึกษาที่กำกับดูแลโดยกระทรวงศึกษาธิการ ที่เรียกว่า “ศูนย์การเรียน” เพราะกฎหมายกำหนดความต่างไว้ โดยไม่เรียกว่า “โรงเรียน” ให้เรียกว่า “ศูนย์การเรียน” (ไม่มีคำว่า “รู้” ต่อท้าย) ทั้งนี้ตามมาตรา 4 และการจัดการศึกษาตามมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.การศึกษาฯ กำหนด
หมู่บ้านห้วยพ่านเป็นองค์กรชุมชนแห่งแรกของประเทศไทยที่จดทะเบียนจัดการศึกษาให้กับลูกหลานของตนเอง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 ชุมชนเล็กๆ 47 หลังคาเรือน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่าน รายรอบด้วยหุบเขาป่าดอย ลงมือสร้างอาคารเรียนเอง ร่วมกันออกแบบหลักสูตรชุมชน “มรดกห้วยพ่าน” และจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน จากนั้นก็เอาลูกหลานออกจากโรงเรียนของรัฐมาเข้าเรียนในโรงเรียนของชุมชน โดยมีเยาวชนในหมู่บ้าน 2 คน ทำหน้าที่เป็นครู ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา
ตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา มีนักเรียนจบการศึกษาจากสถานศึกษาแห่งนี้ไปแล้ว 3 รุ่น และปีการศึกษา 2563 นี้มีนักเรียนรวม 14 คน
ศูนย์การเรียนชุมชนธรรมชาติบ้านห้วยพ่าน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 สอนระดับประถมศึกษา (ป.1-6) ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดน่าน เขต 2 (สพป.น่าน เขต 2)
ปีการศึกษา 2563 นี้ต้องการครูอาสา จำนวน 1 คน
คุณสมบัติและบทบาทหน้าที่
1.สามารถอยู่ประจำในหมู่บ้านได้อย่างน้อย 4 เดือน อยู่ง่ายกินง่าย
2.ไม่มีค่าตอบแทน มีอาหาร ที่พัก และอากาศดีๆ รายล้อมด้วยหุบเขาริมฝั่งลำน้ำน่าน
3.ไม่จำกัดเพศ อายุ และการศึกษา
4.เป็นนักเรียนรู้พร้อมทำงานเป็นทีมร่วมกับครูของศูนย์การเรียนและชาวชุมชนห้วยพ่าน
5.คิดค้นสร้างสรรค์การจัดการศึกษาใหม่ๆ ที่แตกต่างเหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทชุมชน
6.รับผิดชอบจัดการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ม.1-3 รวม 5 คน
ที่อยู่ : ศูนย์การเรียนชุมชนธรรมชาติบ้านห้วยพ่าน เลขที่ 2 หมู่ 13 ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน
ติดต่อประสานงาน
น.ส.ศรัณย์พร  รัตสีโว ครูศูนย์การเรียนฯ
โทรศัพท์ : 097 181 1327
Email : huaypaannaan@gmail.com
Facebook : ห้วยพ่าน น่าน ศูนย์การเรียนชุมชนธรรมชาติ