ขบวนการประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย(PDMT)

ชื่อองค์กร : ขบวนการประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย (People’s Democracy Movement of Thailand : PDMT)
Facebook : https://www.facebook.com/SPFT2008

ประเด็นที่องค์กรปฏิบัติงาน
1. ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญ
2. เกษตรนิเวศ-อธิปไตยด้านอาหาร และความสัมพันธ์ กับการเมือง

วัตถุประสงค์ขององค์กร
1. เพื่อสร้างเครือข่ายรณรงค์ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญ
2. เพื่อสร้างพื้นที่เรียนรู้ทางการเมือง
3. เพื่อสร้างผู้นำทางความคิดในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้เป็นประชาธิปไตย

กิจกรรมขององค์กรที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน
1. โรงเรียนการเมืองและเกษตรนิเวศ
2. ระดมความเห็นเพื่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
3. รณรงค์ทางการเมือง สนับสนุนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย

ความท้าทายขององค์กร
1. อำนาจผูกขาดของชนชั้นนำไทยทั้งค้านเศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งปีดล้อม สกัดกั้น ทำลายการเคลื่อนไหวต่อสู้เรียกร้องสิทธิเสรีภาพทางด้านการเมือง
2. ความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชน ไทย ที่จำกัดอยู่ในแวดวงนักศึกษา ปัญญาชน ชนชั้นกลาง ยังคงเป็นภารกิจให้เราต้องดำเนินงานขยายควารับรู้ ความเข้าใจทางการเมือง ลงไปสู่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ให้มากขึ้น
3. การยกระดับความเข้มแข็งให้กับขบวนการเคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย

โครงการที่ขอรับอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน
โรงเรียนการเมืองและเกษตรนิเวศ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เ พื่อจัดการศึกษาด้านการเมืองและเกษตร นิเวศ (งานสร้างรากฐานความคิดทางด้านการเมือง และฐานเศรษฐกิจสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในด้านการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพทางการเมือง)
2.เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตย
3.เพื่อขยายเครือข่าย และแนวร่วมทางการเมืองให้มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น

กิจกรรมของโครงการ
1.จัดการศึกษาโรงเรียนการเมือง และร ะบบเกษตร นิเวศ (เป็นการบูรณาการระหว่างการเมืองของมวลชน เศรษฐกิจของมวลชน และการผลิตด้านการเกษตรเข้าด้วยกัน)
2.จัดเวทีระดมความเห็น และการผลักดันรัฐธรรมนูญใหม่ของประชาชน
3.สร้างพื้นที่ต้นแบบด้านเกษตรนิเวศ
4.ร่วมรณรงค์ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญกับองค์กรพันธมิตร/แนวร่วม

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
1. คนรุ่นใหม่
2. เกษตรกร

บทบาท/หน้าที่ของอาสาสมัคร
1. ศึกษาสถานการณ์การเมืองและจัดทำร้ายงานสรุปสถานการณ์ทุกเดือน
2. ศึกษาค้นคว้าประ วัติศาสตร์เศร ษฐกิจและการเมืองไทย
3. สนับสนุนงานรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย
4. สนับสนุนการเรียกร้องสิทธิของเกษตรกรรายย่อย และแรงงานไร้ที่ดิน
5. สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้กับขบวนการเคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน

รายละเอียดงานที่ให้อาสาสมัครลงไปปฏิบัติงาน
1. อ่าน ติดตามข่าว และรายงานสถานการณ์การเมือง
2. ศึกษาค้นคว้าประ วัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเมืองไทยยุดใหม่จากงานวิจัยของนักวิชาการ
3. จัดกลุ่มศึกษาเพื่อนำข้อมูลที่เก็บรับมาจากเอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ มาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิด
4. ฝึกฝนการใช้แรงงาน ทำการเกษตรตามแนวทางเกษตรนิเวศเพื่อพึ่งคนเองด้านอาหารที่ปลอดภัย
5. เป็นผู้ช่วยกรรมการสหกรณ์การเกษตรสหพันธ์เกษตรภากใต้(สกก. สกต) ในวันทำการ เดือนละ 2 วัน

พื้นที่ปฏิบัติงาน
1. ฐานงานหลักอยู่ที่ หมู่บ้านพุดทอง ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
2. สำนักงาน PDMT ณ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. พื้นที่งานแนวร่วม อำเภอท่าชนะ อำเภอกาญจนคิษฐ์ อำเภอเวียงสระ อำเภอบ้านนาสาร อำเภอพระแสง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พื้นที่ งานแนวร่วม ทั้งนี้แล้วแต่สถานการณ์)

สวัสดิการสำหรับอาสาสมัคร
มีที่พัก และ ประกันอุบัติเหตุ 1 ปี (กรณีการทำประกันชีวิตของ มอส.ยังไม่ครอบคลุม) , สำหรับการเดินทางในพื้นที่ เช่น การเดินทางระหว่าง สำนักงาน กับชุมชนฯ ปกติจะไปพร้อมกับพี่เลี้ยงที่ปรึกษา/กรรมการบริหาร สกต. อาสาสมัครจึงไม่ต้องจ่ายค่าเดินทาง

คุณสมบัติอาสาสมัครที่จำเป็นสำหรับโครงการ
1. ชอบศึกษาค้นคว้า หรือมีความสนใจด้านสิทธิมนุษยชน ความเสมอภากทางเศร ยฐกิจ-การเมืองในแนวทางประชาธิปไตย และระบบเกษตรนิเวศ
2. ชอบงานรณรงค์เรียกร้องสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตย
3. รักการใช้แรงงานทำการเกษตรนิเวศ ชอบบริโภคอาหารปลอดภัย และการ ใช้ชีวิตที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ
4. สามารถใช้ชีวิต พักอาศัยร่วมผู้คน-ชุมชนในชนบทได้
5. ขยัน อดทน เข้มแข็ง กล้าต่อสู้ เพื่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน
6. พร้อมศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
7. มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคท้าทาย

ความคาดหวังต่ออาสาสมัคร
1. อาสาสมัครสามารถพัฒนาตนเอง มีศักยภาพพอสมควรในเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงสังคม
2.อาสาสมัรสามารถใช้ความรู้ความสามารถสนับสนุนการทำงานขององค์กรเกษตรกรและกลุ่มเป้าหมาย

แนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่อาสาสมัคร
1. จัดกลุ่มศึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น (ภาคทฤษฎี)
2. ปฏิบัติการทางสังคม และลงพื้นที่จริง (ภาคปฏิบัติ)
3. การใช้แรงงานรวมหมู่ทำการผลิต ฝึกฝนสร้างความเข้มแข็งของจิตใจและร่างกาย)
4. เขียนรายงานการ ทำกิจกรรม, รายงานการศึกษาเรียนรู้ และ รายงานการสรุปบทเรียนที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน (ฝึกฝนทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการสื่อสารกับสาธารณะ)
5. การสำรวจวิจารณ์ และเสนอแนะซึ่งกันและกัน (ฝึกฝน และ ปรับปรุงโลกทัศน์ ชีวทัศน์ และรูปการจิตสำนึกให้เป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชนที่ก้าวหน้า)

.
องค์กรที่เปิดรับอาสาสมัครนักสิทธิฯ รุ่น 16
โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน
คลิกสมัคร รุ่น 16