การประกวดตราเครื่องหมายสัญลักษณ์ (logo) ของเวทีประชาชนอาเซียน 2014

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด “ตราสัญลักษณ์ (logo) ของเวทีประชาชนอาเซียน

คณะกรรมการจัดงานการประชุมเวทีภาคประชาชนอาเซียน ACSC/APF 2014 ขอเชิญชวนผู้สนใจออกแบบตราสัญลักษณ์ และส่งเข้าประกวด โดยที่ตราสัญลักษณ์ จะต้องออกแบบให้สะท้อนถึงหัวข้อหลักของการประชุม และหลักการดังนี้ “สร้างความก้าวหน้าให้กับความสมานฉันท์ของประชาชนอาเซียนเพื่อมุ่งสู่สันติภาพ การพัฒนา
ความเป็นธรรม และกระบวนการประชาธิปไตยที่ยั่งยืน”

หลักการ
1.เป็นตัวแทนของเจตนารมณ์ประชาชน
2.เป็นตัวแทนของความสามัคคีท่ามกลางความหลากหลาย
3.มีความยืดหยุ่น และออกแนวบันเทิง ดูสนุกสนาน
4.ภาคประชาสังคมของพม่า อยากจะให้มีตราสัญลักษณ์ของอาเซียนด้วย แต่ไม่ใช่ธงชาติ ในตราสัญลักษณ์นั้น

กระบวนการคัดเลือก
1.ประชาสัมพันธ์ไปยังเครือข่ายต่าง ๆ ของ คณะกรรมการจัดงานระดับชาติของพม่า และสมาชิกเครือข่ายภาคประชาสังคมในประเทศสมาชิกของอาเซียน เชิญชวนให้มีการออกแบบตราสัญลักษณ์ของการประชุมเวทีภาคประชาชนอาเซียน ACSC/APF 2014
2.ให้ผู้สนใจส่งตราสัญลักษณ์ประกวดไปที่ email: apfsecretariat2014@gmail.com ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2556

การตัดสิน
ก.หากจำนวนที่ส่งเข้าประกวดมีเพียง 5 หรือน้อยกว่า 5 ทางสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการจัดงานฯ จะส่งให้สมาชิกองค์กรร่วมจัดงานและคณะกรรมการจัดงานทั้งหมดได้พิจารณาลงมติ โดยมีสิทธิลงมติได้องค์กรหรือเครือข่ายละ 1 เสียง
ข.หากมีจำนวนที่ส่งเข้าประกวดมากกว่า 5 ขึ้นไป คณะกรรมการอำนวยการของเวทีภาคประชาชน (Steering Committee) จะคัดกรองให้เหลือ 5 และจากนั้นสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการจัดงานฯ จะส่งให้สมาชิกองค์กรร่วมจัดงานและคณะกรรมการจัดงานทั้งหมดได้พิจารณาลงมติ โดยมีสิทธิลงมติได้องค์กรหรือเครือข่ายละ 1 เสียง
ค.การลงมติให้ ดำเนินการภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 โดยการส่งมติมาที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการจัดงานฯ ที่ email: apfsecretariat2014@gmail.com
ง.ประกาศผลการตัดสิน ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556

ผู้ชนะเลิศการประกวด จะได้รับรางวัลเป็นประกาศนียบัตร พร้อมการได้รับเชิญให้เข้ากิจกรรมโดยได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เวทีประชาชนอาเซียน 2014 ในเดือนมีนาคม 2557 ณ นครย่างกุ้ง ประเทศพม่า

สอบถามรายละเอียด: email: apfsecretariat2014@gmail.com หรือ bverawongse@gmail.com