มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม Thai Volunteer Service Foundation

เปิดรับอาสาคืนถิ่น รุ่น 3

เปิดรับอาสาสมัคร
“โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมสู่ชุมชนบ้านเกิด(อาสาคืนถิ่น)”

วาระอาสาสมัคร 10 เดือน
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 – สิงหาคม 2562
(รับจำนวน  15 คน)

 “โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมสู่ชุมชนบ้านเกิด”  เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ(สรพ.)  และ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)  มีความมุ่งหวังให้บัณฑิตรุ่นใหม่ ที่มุ่งมั่นที่จะกลับไปทำงานในบ้านเกิดของตนเอง ด้วยการพัฒนาฐานเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับฐานชุมชน  เช่น การพัฒนาระบบการเกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม การพัฒนากลุ่มทอผ้าหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆจากชุมชน เป็นต้น  มีวาระการเป็นอาสาสมัครเต็มเวลา 10 เดือน

สิ่งดีๆ ที่อาสาสมัครจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
1. ได้รับการพัฒนาศักยภาพในเนื้อหาที่สำคัญคือ  การศึกษาชุมชน เกษตรอินทรีย์ เกษตรนิเวศน์
2. ได้เรียนรู้และพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทการเป็นอาสาสมัคร
3. ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการเขียนโครงการ
4. ได้รับการฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการทางสังคม (SE) รวมทั้งการสร้างเครือข่าย และการเชื่อมโยงส่วนต่างๆเพื่อสนับสนุนกันและกันต่อไปในระยะยาว
5. ได้รับสนับสนุนทุนยังชีพรายเดือน เดือนละ 6,000 บาท เป็นระยะเวลา  6 เดือน
6. ได้รับทุนสนับสนุนสำหรับโครงการที่มีแผนจะกลับไปทำที่บ้านเกิดของตนเอง วงเงิน 15,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
- จบปริญญาตรีทุกสาขา
- มีประสบการณ์การทำงานมาแล้ว 2 ปีขึ้นไป
- อายุระหว่าง 23 – 35 ปี
- มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะกลับไปพัฒนาชุมชนบ้านเกิดหรือท้องถิ่นของตนเอง ควบคู่ไปกับการสร้างฐานอาชีพที่เชื่อมโยงกับฐานชุมชน เช่น การพัฒนาระบบการเกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมชุมชน การพัฒนากลุ่มทอผ้าหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆจากชุมชน
- หรือผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านเกิดของตนเองอยู่แล้ว มีประสบการณ์ และความมุ่งมั่นจะพัฒนางานด้านเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างจริงจัง
- ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเท่านั้น คือ เชียงใหม่   ลำพูน  ลำปาง พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน แพร่ และ น่าน
- ผู้สมัครต้องมีบุคคลหรือองค์กรรับรองการสมัครของท่าน และบุคคลหรือองค์กรนั้นๆต้องมีความพร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษาในพื้นที่ทำงานได้

รายละเอียดการสมัคร
1. ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนทุกข้อ
2. เขียนเรียงความเรื่อง “ฝันของฉัน กับการคืนถิ่นบ้านเกิด” ความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4 (ฟอนต์ 16)
3. ส่งใบสมัครพร้อมเรียงความกลับมาตามที่อยู่ที่ให้ไว้ภายในวัน-เวลาที่กำหนด
4. เปิดรับสมัคร วันนี้ – 30 กันยายน 2561
5. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก(พิจารณาจากใบสมัครและเรียงความเป็นหลัก)วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ผ่านช่องทางดังนี้
—- เว็บไซต์  http://www.sas.mju.ac.th และ http://www.thaivolunteer.org
—- เฟสบุ๊คเพจ :โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมสู่ชุมชนบ้านเกิด ม.แม่โจ้ และ มอส-Thai Volunteer Service
6. ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จะถูกเรียกเข้ารอบสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2561
7. ผู้ที่ผ่านรอบสัมภาษณ์ทั้ง 15 คน จะต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศทุกวันระหว่าง วันที่ 11-19 ตุลาคม 2561

สอบถามรายละเอียดและขอใบสมัครได้ที่
ศูนย์วิจัยการบริหารเพื่อการพัฒนา ชั้น 3 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ 4 ช่องทาง
ช่องทางที่ 1 เว็บไซต์  http://www.sas.mju.ac.th
ช่องทางที่ 2 เว็บไซต์  http://www.thaivolunteer.org  ดาวน์โหลดใบสมัครคลิ๊กที่นี่
ช่องทางที่ 3 เฟสบุ๊คเพจ :โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมสู่ชุมชนบ้านเกิด ม.แม่โจ้
ช่องทางที่ 4 เฟสบุ๊คเพจ : มอส-Thai Volunteer Service

โทรศัพท์
พรพิมล  080-8494811  /// และ ปริศนา พรหมมา   089-6311181
E-mail :  jiaw_40@hotmail.com ,  can46_kapi@yahoo.com และ kannika.kkc@gmail.com