มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม Thai Volunteer Service Foundation

เครือข่ายคนรุ่นใหม่ฯ แถลงจุดยืนต่อมติเลือกนายกรัฐมนตรี

แถลงการณ์เครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
เรื่อง จุดยืนของเครือข่ายต่อมติการเลือกนายกรัฐมนตรี
พวกเราไม่เห็นด้วยกับการสืบทอดอำนาจที่ไม่เป็นธรรมและไม่แฟร์กับประชาชน

ดังที่ทุกท่านทราบกันดีว่า ในการประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2562 ได้มีการลงมติโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ สมาชิกวุฒิสภา เลือกพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงทั้งหมด 500 คะแนนต่อ 244 คะแนน จึงเป็นผลให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน ซึ่งเป็นการสืบทอดอำนาจมาจากการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช. ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานั่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 จวบจนปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 5 ปีเต็มและจะยังคงดำรงตำแหน่งต่อไปตามวาระเป็นเวลาอีก 4 ปี

พวกเราเครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมจึงมีความกังวลต่อการสืบทอดอำนาจในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง เนื่องด้วยสถานการณ์ความไม่ปรกติในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ได้เกิดการริดรอนสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนอย่างต่อเนื่อง มีการออกกฎหมายที่เอื้อต่อการกระทำของคณะรัฐประหารอยู่หลายฉบับ ตลอดจนการข่มขู่คุกคามประชาชนอีกหลายคดี ต่อเนื่องมาถึงการสร้างกลไกการเลือกตั้งที่เอื้อต่อการสืบทอดอำนาจของคสช. จนนำมาสู่การดำรงตำแหน่งทางการเมืองในขณะนี้

ในฐานะคนรุ่นใหม่ที่จะต้องดำรงชีวิตสืบต่อไปในฐานะพลเมืองของประเทศจึงมีท่าทีไม่เห็นด้วย และ ไม่พอใจ ต่อการลงมติของรัฐสภาในการลงมติของรัฐสภาในครั้งนี้ ที่ได้มอบสิทธิให้สมาชิกวุฒิสภาในการลงคะแนนเสียงรับรองนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้มาจากการสรรหาของคณะกรรมการที่มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งมิใช้การสรรหาโดยประชาชน อันเป็นการขัดต่อหลักการประชาธิปไตยและหลักนิติรัฐ นายกรัฐมนตรีและคณะผู้แทนราษฎรอันเป็นตัวแทนของประชาชนทั้งหลาย ควรมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน มิใช่การสรรหาโดยกลุ่มอำนาจใดกลุ่มอำนาจหนึ่ง ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดได้ลงมติรับรองให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีหมดทุกเสียง ย่อมแสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นประชาธิปไตยของประเทศและทำให้การเมืองถูกทำให้เป็นเรื่องของผลประโยชน์ เป็นเรื่องของพวกพ้อง ซึ่งเป็นการทำลายศักด์ศรีและสร้างความไม่เท่าเทียมในรัฐสภาอย่างเห็นได้ชัด
แม้ตั้งแต่ช่วงแรกเริ่มของการเลือกตั้งจวบจนปัจจุบันนี้ จะทำให้พวกเราได้เห็นถึงกลเกมและกลไกต่างๆ ที่เกื้อหนุนการสืบทอดอำนาจอย่างต่อเนื่อง แต่ในสถานการณ์เช่นนี้ พวกเราขอขอบคุณพรรคการเมืองที่ยึดมั่นในคำสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน และเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยอย่างสุดซึ้ง ที่ไม่ทอดทิ้งอุดมการณ์เพื่อหวังพื้นที่ในสภาที่มาจากการสืบทอดอำนาจในครั้งนี้

สุดท้ายนี้พวกเราเครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมจะทำหน้าที่ในการติดตามและตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลที่มาจากการสืบทอดอำนาจและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง พวกเราหวังว่าอีกไม่นานความยุติธรรม สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนทุกคนในประเทศจะคืนกลับมา

แด่ประชาธิปไตยและอำนาจของประชาชน
เครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

ที่มา : Facebook Page #คนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

https://bit.ly/2FCvQO7