มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม Thai Volunteer Service Foundation

รับสมัครผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ

โครงการพัฒนากลไกและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชน เพื่อเสริมพลังการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสุขภาวะ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลไก เครือข่าย กระบวนการทำงานด้านเด็กและเยาวชน ให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชน  นำเสนอแนวทางและยุทธศาสตร์และข้อเสนอระดับนโยบายที่เป็นรูปธรรมในการพัฒนางานด้านเด็กและเยาวชนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระดับปฏิบัติและระดับชาติ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของโครงการ จึงเปิดรับสมัคร “ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ “

 

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ
โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขาวิชา)
2. มีทักษะในการประสานงาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม อย่างน้อย 2 ปี
3. มีประสบการณ์ในการทำงานกับกลุ่มคนที่มีความหลากหลาย
4. มีทักษะในการจัดทำข้อมูล จัดทำรายงานการประชุม
5. มีทักษะในการจัดการเอกสาร และการเงิน
6. มีความสนใจในการทำงานด้านสังคม สามารถทำงานเป็นทีมได้
7. สามารถทำงานประจำเต็มเวลา ที่สำนักงานส่วนกลาง (กทม.) และสามารถทำงานช่วงวันหยุดได้ (กรณีจำเป็น)
8. มีทักษะ ความสามารถอื่นๆ  เช่น การทำสื่อพื้นฐาน การใช้สื่อ Social media เป็นต้น

เปิดรับสมัคร วันนี้ – 10 ธันวาคม 2560
ผู้ที่ผ่านการพิจารณาใบสมัครจะเรียกสัมภาษณ์ภายในเดือน ธันวาคม 2560 และเริ่มงานวันที่ 2 มกราคม 2561

ดาวน์โหลดใบสมัคร…คลิ๊กที่นี่
ส่งใบสมัครกลับมาที่
lawan1130@gmail.com และสำเนาถึง tvsthaivolunteer@gmail.com
ถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : ลาวรรณ วิชัยเลิศ / โทร 
0974494164