มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม Thai Volunteer Service Foundation

คลุกวงใน 3C4Teen (ตอน 1)


หลายเครือข่ายด้านงานพัฒนาให้ความสำคัญกับการทำงานกับเยาวชน โดยมองว่าเยาวชนเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมให้ไปสู่สุขภาวะที่ดี   เพราะถือว่าเป็นช่วงวัยแห่งการเรียนรู้  และแรงแห่งพลังคนรุ่นใหม่ซึ่งสดใหม่ เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์มากมาย ซึ่งการจะดึงเอาพลังเหล่านี้ขึ้นมาได้ก็ขึ้นอยู่กับการวางกระบวนการเรียนรู้ที่ดีให้แก่เยาวชนเหล่านั้นด้วยเช่นกัน  มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เป็นองค์กรหนึ่งที่ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้เยาวชนผ่านหลักสูตรอาสาสมัครและกิจกรรมต่างๆ  อาทิ การทำงานภายใต้โครงการพลังเยาวชนเพื่อสุขภาวะทางเพศ ที่มีวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อสร้างเสริมขีดความสามารถของผู้นำเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ  โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ทำงานด้วยคือสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สภานักเรียน องค์การนิสิตนักศึกษา และกลุ่มเยาวชนภาคประชาสังคม

 ย้อนไปหลังกลางปี 2559 คือ ช่วงกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณโดย UNFPA ได้ดำเนินกิจกรรมหลายอย่างกับเยาวชนในหลายภูมิภาค อาทิ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 การจับตาคูหาประชามติ ภาคใต้ 6 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ,พัทลุง ,นครศรีธรรมราช, ปัตตานี, ยะลา, และนราธิวาส

วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2559 ทำกิจกรรมในพื้นที่ภาคอีสาน ณ อาศรมต้นบาก จังหวัดมหาสารคาม เยาวชนและพี่เลี้ยงจากกลุ่มโฮมฮักโฮมแพง อาศรมต้นบาก (Genderและความหลากหลายทางเพศ) และลุ่มน้ำโขงศึกษา(สิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน)

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2559  ทำกิจกรรมในพื้นที่ภาคใต้  ณ.มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จังหวัดสงขลา เยาวชนที่เข้าร่วมจากกลุ่มพลังโจ๋  จังหวัดแพร่   กลุ่มพิราบขาว (คุณภาพชีวิตเด็กนอกระบบโรงเรียน)   กล่มยุวชนสร้างสรรค์ (การศึกษา) และเครือข่ายนักกิจกรรมภาคใต้ (การเมืองและสิทธิมนุษยชน)

วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2559  ณ ห้องประชุมบ้านเรา สำนักงานสมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(LACMUD) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เยาวชนและพี่เลี้ยงจากกลุ่มLACMUD  ชุมชนนักกิจกรรมภาคเหนือ (การเมืองและสิทธิมนุษยชน)  กลุ่มพลเรือน (การศึกษา) จำนวน 11 คน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2559  จัดกิจกรรมที่สำนักงานมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม มีกลุ่มเข้าร่วม คือ เยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนประเทศไทย และจังหวัดระยองและชัยนาท

วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559  ณ อ่าวทรายโฮมสเต อ.เมือง จ.สงขลา การอบรมให้ความรู้เยาวชนเครือข่ายนักกิจกรรมภาคใต้และอาสาสมัคร(WE WATCH) ภาคใต้

วันที่ 1-3 กันยายน 2559 ณ มนตรีรีสอร์ท ดอนเมือง กรุงเทพฯ อบรมวิทยากรเพื่อการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ จับประเด็น จากยุวชนสร้างสรรค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 17 สิงหาคม  2559 ณ ห้องประชุม มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม การประชุมติดตามการดำเนินงานของกลุ่มประเด็นประชามติ/สิทธิมนุษยชน 

กิจกรรมต่างๆที่ไล่เรียงมาข้างต้น เป็นการทำงานกับเยาวชน ในหลากหลายพื้นที่ หลายกลุ่ม และหลายประเด็น ซึ่งนำไปสู่การสร้างเครือข่ายเยาวชน และการเสริมสร้างศักยภาพต่างๆ กล่าวคือ

เยาวชนได้แลกเปลี่ยนแนวคิดทัศนคติการทำงานของแต่ละพื้นที่ให้เพื่อนๆได้เห็นภารกิจของแต่ละคน   อีกทั้งในกิจกรรมยังช่วยให้เยาวชนมีความเข้าใจในกระบวนการขั้นตอนการเขียนโครงการที่ชัดเจนมากขึ้น สามารถวิเคราะห์ร่างโครงการของกลุ่มตนเองได้ ได้ชัดมากขึ้น รวมทั้งได้เรียนรู้เทคนิคการนำเสนอโครงการต่อวิทยากรและเพื่อนๆ ในการช่วยกันรับฟังและเสนอแนะโครงการให้เห็นความชัดเจนทั้งภาษาเขียน และการสื่อสาร

เยาวชนได้ลงมือปฏิบัติการฟังและจับประเด็น ทำให้เยาวชนได้เรียนรู้เทคนิค ทักษะการฟัง การวิเคราะห์แบบเป็นกลาง การจับประเด็นที่สามารถนำไปใช้ได้ เกิดความสัมพันธ์เชิงบวกบนความหลากหลายประเด็นการทำงาน  ได้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ทำให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์ทำงานของเพื่อนๆ ……(ติดตามตอนจบ จันทร์หน้า)
——————————————–
เกียรติศักดิ์ ยั่งยืน /เขียน
เมธี สิงห์สู่ถ้า/ เรียบเรียง